Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania bilansu w sądzie i urzędzie skarbowym jeżeli nie prowadzi zadnej działalności
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime19-01-2010
   
  W którym sądzie?
  Wspólnoty nie podlegają sądowej rejestracji w KRS.
 2. Co roku trzeba składać bilans do urzędu skarbowego,
  •  
   CommentAuthorwawi50
  • CommentTime19-01-2010
   
  W 2001r. Wspólnoty Mieszkaniowe zostały zwolnione z obowiązku składania bilansów w US.
  •  
   CommentAuthorwwwinyl
  • CommentTime19-01-2010 zmieniony
   
  WM nie tylko nie składają bilansu, ale w ogóle żadnego sprawozdania z działalności wspólnoty...

  Jedyny obowiązek jaki mają to sporządzać deklaracje podatkowe.
  •  
   CommentAuthorli
  • CommentTime23-06-2012
   
  Skąd takie informacje i czy jest jakaś podstawa prawna dzięki której wspólnoty mieszkaniowe nie muszą składac bilansu do US ?
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime23-06-2012 zmieniony
   
  Oto fragment bredni z fachowego portalu - nie dziwota, że pojawiają się pytania o bilans księgowy itp. banialuki.
  "...Koszty wspólnoty mieszkaniowej księguje się na podstawie faktur zakupu, na kontach Zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", w korespondencji z kontami rozrachunków, na których księguje się jednocześnie wysokość zobowiązań wspólnoty wobec dostawców usług. Układ rodzajowy kosztów wspólnoty mieszkaniowej, w Zespole 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", należy ustalić analogicznie do podziału opłat na koncie 701 "Przychody z zaliczek".
  Proponowany układ rodzajowy kosztów wspólnoty mieszkaniowej w Zespole 4 jest następujący:
  401 "Koszty eksploatacji" (w analityce: podział na rodzaje),
  402 "Koszty energii cieplnej" (w analityce: centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody),
  403 "Koszty wody i ścieków",
  404 "Koszty ochrony",
  405 "Koszty wywozu odpadów",
  406 "Koszty funduszu remontowego".
  Na koniec roku obrotowego dokonuje się podsumowania rocznego i oblicza się wynik finansowy wspólnoty:
  - wynik finansowy wynikający z rozliczeń zaliczki eksploatacyjnej i mediów (???) (różnicy pomiędzy przychodami a kosztami stanowiącej zysk bądź stratę) podlega rozliczeniu na poszczególnych właścicieli, obciążając ich proporcjonalnie w przypadku straty, a uznając w przypadku zysku,
  Podstawa prawna:
  • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ..."


  Ci fachowcy nie wiedzą, że Wspólnot nie obowiązuje ustawa o rachunkowości.
  Na podstawie art. 22 ust. 3 ppkt 10 UoWL w mojej wspólnocie właściciele określili, że "księgowość" ma być prowadzona w (wielokrotnie przytaczanym już przysłowiowym) 16-kartkowym zeszycie w dwóch rubrykach przez pana Zenka z naprzeciwka. Czy to jest niezgodne z prawem?
  •  
   CommentAuthorMarek
  • CommentTime24-06-2012
   
  O konieczności odpowiedniego stosowania postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2009 r., sygn. II FSK 1508/07 stwierdzając, że: Przepisy ustawy z 1994 r. o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Obowiązki nałożone tą ustawą istnieją niezależnie od wprowadzonego w art. 29 ustawy z 1994 r. o własności lokali obowiązku prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

  Na skutek zmiany prawa (art. 33 1 Kodeksu cywilnego) i wydanego w związku z tym orzecznictwa, w tym orzecznictwa Sądu Najwyższego, zmienił się status wspólnoty mieszkaniowej, którą zalicza się w wyniku tych zmian do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, do których stosuje się przepisy, jak do osób prawnych.

  W uchwałach Sądu Najwyższego i orzecznictwie sądów administracyjnych nazywa się wspólnotę mieszkaniową „osobą ustawową”.

  Prawo podatkowe nakłada na te jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do których stosuje się przepisy, jak do osób prawnych, obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji rachunkowej, szczególnie ważący jest w tym zakresie art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nakłada na podatników podatku dochodowego obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami . Przypomnieć też należy, że cyt. ustawa w art. 17 ust. 1 pkt 44 wymienia expressis verbis wspólnoty mieszkaniowe jako podatników tego podatku.

  Według orzecznictwa te „odrębne przepisy”, o których mowa w art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to właśnie ustawa o rachunkowości.


  Jeśli ktoś uważa nadal że WM nie obowiązuje ustawa o rachunkowości to np. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr137, poz.1539 a nie z dnia 2 sierpnia 2000 r. na jaki powołuje się Sąd) w paragrafie 3 ust. 2 wprost mamy powiedziane z czego składa się sprawozdanie i ono również jest zbieżne do wymagań ustawy o rachunkowości.

  Zatem WM będaca podatnikiem CIT musi składać sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego.
  •  
   CommentAuthorPosesja
  • CommentTime24-06-2012 zmieniony
   
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

  To rozporządzenie nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych.
  Jego zakres obowiązywania jest następujący:
  § 1.1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, a w szczególności do:
  1) stowarzyszeń,
  2) (uchylony),
  3) związków zawodowych,
  4) organizacji pracodawców,
  5) izb gospodarczych,
  6) fundacji,
  7) organizacji dobroczynności i opieki społecznej,
  8) przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

  Poniższe stwierdzenie sądu jest nieprawdziwe:
  Przepisy ustawy z 1994 r. o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

  Nie jest prawdą, że jednostka niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić działalności gospodarczej. Takimi jednostkami organizacyjnymi są spółki osobowe (cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe), które przecież mogą prowadzić działalność gospodarczą.

  Poza tym gospodarka zasobami mieszkaniowymi, czyli istota działalności wspólnot mieszkaniowych jest w świetle przepisów podatkowych działalnością gospodarczą.POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime24-06-2012 [Blog]
   
  Marek - muszę się z Tobą sprzeczać.
  W mojej ocenie nie można jednoznacznie powiedzieć, że wspólnoty obowiązuje tylko i wyłącznie uor.
  Wiele rzeczy z uor TAK, ale m. in. sprawozdania NIE. W końcu w uor wspólnoty nie są wymienione.
  W ogóle sytuacja jest trudna i w mojej ocenie wymaga zmian w ustawach (uor i uwl)
  Pozwolę sobie zacytować fragmenty swojej pracy na ten temat:
  Pod względem wymogów w zakresie prowadzenia rozliczeń i rachunkowości sytuacja wspólnot wygląda zupełnie inaczej w świetle przepisów ustawy o własności lokali, a zupełnie inaczej w świetle przepisów podatkowych i o rachunkowości.

  W świetle ustawy o własności lokali nie ma powodu nakładać na wszystkie wspólnoty mieszkaniowe takich samych obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości statystycznej jak na podmioty gospodarcze, jeśli wspólnoty nie prowadzą działalności gospodarczej, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a ich rachunki służą wywiązaniu się z obowiązku pokrywania kosztów utrzymania tej części nieruchomości, która stanowi współwłasność właścicieli lokali.

  Uchwalona w 2000 r. nowela ustawy o własności lokali wprowadziła w art. 29 tej ustawy zupełnie nowe, niespotykane w innych ustawach pojęcie „ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej”. W ten sposób zwolniła zarządy wspólnot mieszkaniowych z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych opartych o zasady określone w ustawie o rachunkowości.

  Prowadzenie tej ewidencji nie zwalnia jednak zarządców będących podmiotami gospodarczymi i świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami od obowiązku prowadzenia własnej rachunkowości dla celów podatkowych.

  Prowadzić oni będą rachunkowość przewidzianą przepisami prawa dla ich formy organizacyjno-prawnej oraz rodzaju i skali prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Dodatkowo, jeśli zarządzają nieruchomościami wspólnymi, prowadzić będą pozaksięgową ewidencję, o której mowa w art. 29, ust. 1 ustawy o własności lokali.

  Status wspólnot mieszkaniowych zmienił się z dn. 01 stycznia 2007 r., gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopisano wtedy m. in. w art. 17, ust. 1, pkt. 44, z którego wynika, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na inne cele niż utrzymanie tych zasobów.
  Zmianę statusu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny wydając w dniu 28 stycznia 2009 r. wyrok II FSK 1508/07 […]

  Przypomnieć przy okazji należy, że wspólnoty mieszkaniowe podlegają jako podatnicy przepisom ustawy o podatku od towarów i usług wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisom Ordynacji podatkowej.
  W związku z tym mają obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji według art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet wtedy, gdy nie są podatnikami czynnymi VAT i wystawiają nie faktury VAT, lecz tylko rachunki. Ww. przepis mówi m. in. , że podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 (limit do 150.000,00 zł rocznie) ustawy muszą prowadzić ewidencję sprzedaży.
  Nieprowadzenie ewidencji, do której podatnik jest zobowiązany w sposób określony przez prawo podatkowe, rodzi konsekwencjami tego prawa. Dotyczy to wymienionych ustaw podatkowych.

  PS. Rozporządzenie na które się powoływałeś nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Zwróć uwagę, że w nazwie rozporządzenia jest użyte słowo "niektórych", a zatem rozporządzenie musi wskazywać których tak a których nie. To rozporządzenie pomija wspólnoty mieszkaniowe.
  Dodatkowo dopowiem, że poprzednik tego rozporządzenia (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej - Dz.U.1998.115.748) w pierwotnej wersji jeszcze miał w § 1, ust. 1, pkt. 9 zapis: wspólnot mieszkaniowych, z wyjątkiem wspólnot, w których zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego, ale został on skreślony z dniem 25 sierpnia 2000 r. - zbiegło się to z nowelą uwl, która wprowadziła pojęcie ewidencji pozaksięgowej.
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime24-06-2012 zmieniony
   
  Posiłkując się przytaczanym cytatem z pracy naukowej jak mniemam:
  "...
  Status wspólnot mieszkaniowych zmienił się z dn. 01 stycznia 2007 r., gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopisano wtedy m. in. w art. 17, ust. 1, pkt. 44, z którego wynika, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na inne cele niż utrzymanie tych zasobów.
  Zmianę statusu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny wydając w dniu 28 stycznia 2009 r. wyrok II FSK 1508/07 […]
  Przypomnieć przy okazji należy, że wspólnoty mieszkaniowe podlegają jako podatnicy przepisom ustawy o podatku od towarów i usług wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisom Ordynacji podatkowej.
  W związku z tym mają obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji według art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet wtedy, gdy nie są podatnikami czynnymi VAT i wystawiają nie faktury VAT, lecz tylko rachunki. Ww. przepis mówi m. in. , że podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 (limit do 150.000,00 zł rocznie) ustawy muszą prowadzić ewidencję sprzedaży..."


  - ponawiam pytanie, czy w mojej czterolokalowej wspólnocie gdzie ustaliliśmy księgowość zeszytową prowadzoną przez pana Zenka, z wykształcenia murarza - złamalismy jakieś prawo? K.c. może albo UoWL?
  Pragnę nadmienić, że nasza wspólnota w kamienicy nie ma żadnych dochodów (nie prowadzi żadnej sprzedaży), nie prowadzi żadnej działalności z zakresu gospodarki jakimiś zasobami mieszkaniowymi - generuje same koszty tylko, które właściciele wspaniałomyślnie zgodzili się pokrywać wpłacając pewne dobrowolne sumy (tzw. zaliczki) które Pan Zenek musi rozliczyć na koniec roku - czyli oddać nadpłatę i wyegzekwować niedopłatę bo inaczej reszta by mu piwa za jego wysiłek nie postawiła albo musiałby do wulkanizatora biegać za karę. Acha, gdy go spytać co to jest ten VAT - to nie wie.
  Podsumowując: czy jako właściciele w tej wspólnocie, naszej prywatnej wraz z wykupionym terenem, możemy spać spokojnie i nikt nam nie wyłamie drzwi o 5.55 np. z niezależnej i niezawisłej służby militarnej typu "Kontrola skarbowa" lub coś podobnego?
  --------------------------------------
  ...orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2009 r., sygn. II FSK 1508/07 stwierdzając, że: Przepisy ustawy z 1994 r. o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej...

  - chciałbym dowiedzieć się na jakiej to podstawie NSA ma prawo zmieniać zapisy ustaw - najwyższych aktów prawnych?
  "...Art. 22.
  3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  10) określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej..."

  - w tym zapisie nie ma nic, że WM obowiązana jest prowadzić tą ewidencję zgodnie z UOR.
  "określenie zakresu i sposobu prowadzenia" - wyraźnie wskazuje, że to właściciele określają, samorządnie, samodzielnie i niezależnie, większością głosów (udziałów) sposób jej prowadzenia bo takie uprawnienia nadał właścicielom ustawodawca najwyższym aktem prawnym, który różni urzędnicy MF czy w tym wypadku NSA usiłują naginać do wydumanych interpretacji.
  •  
   CommentAuthorMarek
  • CommentTime24-06-2012
   
  daarek:- chciałbym dowiedzieć się na jakiej to podstawie NSA ma prawo zmieniać zapisy ustaw - najwyższych aktów prawnych?


  NSA nie zmienia ustaw, DAARKU a czy w Ustawie o własności lokali jet przepis że Wspolnota musi płacić podatki?! A jadnak płaci tzn. musi płacić.
  Obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej (księgowej) wynika z ustawy CIT.
 3. Wspólnota mieszkaniowa stosuje ustawę o rachunkowości, jednak w ograniczonym zakresie, ponieważ ustawa o własności lokali dopuściła możliwość prowadzenia ewidencji pozaksięgowej.

  Nowy doklejony: 24.06.12 18:16
  krzychu:Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania bilansu w sądzie i urzędzie skarbowym jeżeli nie prowadzi zadnej działalności


  W sądzie bilansu nie składa, natomiast co roku, jak każdy podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym, dane do tego rozliczenia wynikają ze sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime24-06-2012
   
  Marek: ...podatki?! A jadnak płaci tzn. musi płacić...

  - proszę o podanie podstawy prawnej, że wspólnota, nieprowadząca działalności gospodarczej, nie sprzedająca nic, niemająca żadnych dochodów musi płacić podatki czyli VAT i PD?
  Zwracam uwagę, że ten temat był wałkowany tu na forum wystarczająco obszernie i nie widzę potrzeby powtarzać argumentów. Proszę podać choć jeden, że w mojej wspólnocie pan Zenek ma prowadzić ewidencje VAT (jak wynika z przytoczonych cytatów) mimo, że wspólnota nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT?
 4. Pan Zenek chyba nie byłby w stanie prowadzić tak dużej wspólnoty, tzn. takiej, w której obrót podlegałby opodatkowaniu podatkiem VAT.


  "Niemal wszystkie wspólnoty mieszkaniowe to podatnicy podatku od towarów i usług, jednak z powodu zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w wyjątkowych przypadkach nabywają z mocy prawa status czynnego podatnika tego podatku. Taka sytuacja może mieć mieć miejsce, gdy obrót z tytułu dostaw mediów czy innych usług, w których wspólnota pośredniczy na rzecz właścicieli lokali użytkowych łącznie z obrotem związanym z dokonywaniem innych opodatkowanych czynności (np. wynajem miejsc pod reklamy, czy pomieszczeń wspólnych) przekroczy w danym roku podatkowym limit uprawniający do zwolnienia podmiotowego."

  Więcej na ten temat w artykule:
  Podatek VAT: zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe we wspólnocie mieszkaniowej
  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/komentarze/1411-podatek-vat-zwolnienia-podmiotowe-i-przedmiotowe-we-wspolnocie-mieszkaniowejPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime25-06-2012
   
  Nie wiem skąd ten cytat - całkowicie wprowadzajacy w błąd WM:
  "Niemal wszystkie wspólnoty mieszkaniowe to podatnicy podatku od towarów i usług..."

  - uprzejmie proszę o podanie podstawy prawnej na jakiej każda (prawie) WM jest podatnikiem VAT skoro z przepisów Ustawy wynika co innego.
  "...USTAWA o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
  Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
  6) towarach — rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii;
  22) sprzedaży — rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
  DZIAŁ II Zakres opodatkowania
  Rozdział 1 Przepisy ogólne
  Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
  1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2) eksport towarów;
  3) import towarów;
  4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.
  3. 35) Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio..."

  - nie znajduję w tym przepisie miejsca nie tylko dla mojej ale dla większości WM. Nie słyszalem żeby jakaś WM prowadziła odpłatną sprzedaż czegokolwiek - pomijam skrajne przypadki gdzie właściciele przekazali swój majątek do majątku WM a ona go wyprzedaje - absurd? ale chyba jedyna możliowść "podpadnięcia pod VAT?
  Nie słyszałem też żeby jakaś WM świadczyła odpłatne usługi czy też odpłatną dostawę jakiś towarów - chyba, że właściciele wybudowali za swoje pieniądze fabrykę i przekazali ją do majątku wspólnego WM, kretynizm ale możliwy. Nie słyszałem też o właścicielach we WM, żeby np. elewację budynku którego są współwłaścicielami w częściach ułamkowych (niepodzielnych) - "sprzedali" WM zrzekając się swoich praw na rzecz majątku WM i niech sobie WM zarabia na wynajmie powierzchni.
  Proszę o podanie przepisu prawa na podstawie którego ogół właścicieli (art. 6 UoWL) we WM prowadzi jakąkolwiek sprzedaż towarów i usług. Owszem czasami wynajmą komuś kawałek swojej elewacji na reklamę czerpiąc jakieś pożytki z tego, którymi zgodnie z prawem dzielą się wg. udziałów - ale to oni, współwłaściciele wynajmują a nie WM jako osoba prawna, bo to ich majątek ta elewacja także.

  Nie chcę rozpoczynać na nowo polemiki ale uważam, że nie powinno przechodzić się obojętnie wobec takich nieuprawnionych, niepopartych żadnym przepisem prawa interpretacji. Zwracam tylko uwagę, o czym przypomniał swego czasu SN że WM może - powtarzam może posiadać majątek odrębny od majątku współwlaścicieli, bo póki co NW jest współwłasnością wszystkich właścicieli a nie WM.
  •  
   CommentAuthorMarek
  • CommentTime25-06-2012
   
  daarek:
  Marek: ...podatki?! A jadnak płaci tzn. musi płacić...

  - proszę o podanie podstawy prawnej, że wspólnota, nieprowadząca działalności gospodarczej, nie sprzedająca nic, niemająca żadnych dochodów musi płacić podatki czyli VAT i PD?
  Zwracam uwagę, że ten temat był wałkowany tu na forum wystarczająco obszernie i nie widzę potrzeby powtarzać argumentów. Proszę podać choć jeden, że w mojej wspólnocie pan Zenek ma prowadzić ewidencje VAT (jak wynika z przytoczonych cytatów) mimo, że wspólnota nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT?


  Ja nie pisałem nic o VAT. MUSI BYĆ PODATNIKIEM CIT i odpowiednio składać deklracjie CIT-8, w twoim przypadku zerowe.
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime25-06-2012
   
  Pisałeś o podatkach, nie podatku ale podatkach które WM musi płacić:
  ...Wspolnota musi płacić podatki?! A jadnak płaci tzn. musi płacić...

  A ja pytałem się o podatki (VAT i PD):
  proszę o podanie podstawy prawnej, że wspólnota, nieprowadząca działalności gospodarczej, nie sprzedająca nic, niemająca żadnych dochodów musi płacić podatki czyli VAT i PD?

  MUSI BYĆ PODATNIKIEM CIT

  - to proszę podać chociaż podstawę prawną (art. ust itd) do tego podatku dochodowego.
 5. To może ja podam :))

  wklejka z ustawy PDOP >>
  Art.1.1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".
  2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ...

  jak ogólnie wiadomo WM jest tym drugim przypadkiem! Oczywiście dalsze przepisy zwalniają z opodatkowania przychodów(dochodów) pochodzących z tzw gospodarki zasobem mieszkaniowym
  ________________________

  wklejka z ustawy PTU (potocznie VAT) >>
  Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:
  1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju .

  Jak wiadomo od zeszłego roku obowiązuje interpretacja MF (które uległo pod naporem wyroków sądowych), że dostawa mediów we wspólnocie mieszkaniowej jest obrotem w rozumieniu VAT... jak dla mnie: durne to jak diabli, ale taka jest obecna wykładnia prawna. Ponieważ nie ma chyba w przyrodzie takiej wspólnoty, której właściciele mają wyłącznie indywidualne umowy z wszystkimi dostawcami mediów, więc można powiedzieć, że każda wspólnota jest podatnikiem VAT (choćby z uwagi na media, które dostarcza(rozlicza) właścicielom. Oczywiście inny przepis umożliwia (tzw podmiotowe zwolnienie) z rozliczania się z tego podatku
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime25-06-2012 zmieniony
   
  ...które dostarcza (rozlicza) właścicielom....

  - odpłatnie??? dostarcza??? - to odpłatne jest warunkiem podstawowym.
  WM zarabia na dostarczaniu mediów właścicielom, prowadzi DG w tym zakresie???
  ...dochodów osób prawnych...

  Dochód to przychód minus koszty.
  "...2.Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania..."
  Zadam po raz kolejny tylko jedno - reszta w poprzednich wątkach na ten temat - pytanie: Jakie koszty uzyskania mojej zaliczki wpłaconej na konto wspólnoty (którą niektórzy interpretatorzy zaliczają do dochodu WM), będącej moją własnością (zaliczka) poniosła WM aby ją uzyskać? Od kiedy to moje pieniądze dane na "przechowanie" do konca roku sobie i sąsiadom przestają być moją własnością? Bo tak jakiś urzędnik w MF sobie wymyślił?
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime25-06-2012
   
  Niestety na tym forum zarządców dziala cenzura, ktora wytrwale wycina stanowiska inne niż te nakazane pzrez Portal Zarządca.pl. I jest to nawet zrozumiale, coraz więcej tu reklam zarządców, i króluje solidaryzm zawodowy. Dlatego mój wpis był niewygodny, a ja po prostu wyśmiewam stanowisko zarządcy
  Taka sytuacja może mieć mieć miejsce, gdy obrót z tytułu dostaw mediów czy innych usług, w których wspólnota pośredniczy na rzecz właścicieli lokali użytkowych łącznie z obrotem związanym z dokonywaniem innych opodatkowanych czynności (np. wynajem miejsc pod reklamy, czy pomieszczeń wspólnych) przekroczy w danym roku podatkowym limit uprawniający do zwolnienia podmiotowego."

  To jest nieprawda, czyli klamstwo.
  Marek - zostaleś poddany indoktrynacji na szkoleniu zarządców.Żadna WM nie placi żadnego podatku, chyba ,że jest zarządzana przez licencjonowanego zarządcę, wówczas oczywiście zarządca odprowadza podatek za WM. A naród glupi wszystko kupi.
  I jako motto tego wątku, calkowita rewelacja, szczyt glupoty administracji i ..... (żeby nie wycieli)
  Wspolnota Mieszkaniowa z zasady jest platnikiem podatku dochodowego, ponieważ w zapisach ustawy jest zapis o jej zwolnieniu z tego podatku.?!?!
  Glupota nie boli.!!!
  •  
   CommentAuthorMarek
  • CommentTime25-06-2012 zmieniony
   
  MirekL:Niestety na tym forum zarządców dziala cenzura, ktora wytrwale wycina stanowiska inne niż te nakazane pzrez Portal Zarządca.pl. I jest to nawet zrozumiale, coraz więcej tu reklam zarządców, i króluje solidaryzm zawodowy. Dlatego mój wpis był niewygodny, a ja po prostu wyśmiewam stanowisko zarządcy

  Marek - zostaleś poddany indoktrynacji na szkoleniu zarządców.Żadna WM nie placi żadnego podatku, chyba ,że jest zarządzana przez licencjonowanego zarządcę, wówczas oczywiście zarządca odprowadza podatek za WM. A naród glupi wszystko kupi.
  I jako motto tego wątku, calkowita rewelacja, szczyt glupoty administracji i ..... (żeby nie wycieli)
  Wspolnota Mieszkaniowa z zasady jest platnikiem podatku dochodowego, ponieważ w zapisach ustawy jest zapis o jej zwolnieniu z tego podatku.?!?!
  Glupota nie boli.!!!


  Nie jestem żadnym zarządcą. Jestem Doradcą podatkowym.
  Po prostu walczę ze swoją Wspólnotą tj Zarządem i beznadziejnym Administratorem - jedną z wiekszych firm zarzadzających w Warszawie.
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime25-06-2012 zmieniony
   
  Marek - jesteś doradcą podatkowym, ktory doradza WM placić podatki? To chyba jeszcze gorzej.
  Ja nie pisałem nic o VAT. MUSI BYĆ PODATNIKIEM CIT i odpowiednio składać deklracjie CIT-8, w twoim przypadku zerowe.

  Rozumiem ,że chodzi Ci o podatek dochodowy od osob prawnych. I to muszą placić WM? Chyba się nie dogadamy?
  :bigsmile:
  Marek - Twoje hipotezy na temat konieczności jakiś bilansow skladanych przez WM do US to nie jest dziwactwo, to szkodnictwo.To oszukiwanie WM, i zmuszanie ich do dodatkowych kosztow. Rozumiem ,że taki bilans zrobi odplatnie fachowiec z branży doradcow podatkowych. Zapomnialeś dodać cenę.Najśmieszniejsze jest to ,że żaden z fachowcow zarządcow nie zaprotestowal. To takie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji.Ale każdy orze jak może...... A że to nieetyczne, kogo to tu obchodzi?
  :bigsmile::bigsmile::bigsmile:
 6. MirekL:Marek - jesteś doradcą podatkowym, ktory doradza WM placić podatki? To chyba jeszcze gorzej.  :surfing::surfing::surfing:Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime25-06-2012
   
  Zarządca - jaki świetny glos w dyskusji, i jaki wymowny. Ale Ciebie nie rozliczają z treści ale z ilości. Poki dla Ciebie podstawą prawną będzie wpis na Portalu Zarządca.pl i interpretacje MF będziemy rozbieżni w poglądach.:bigsmile:
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego