Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  • CommentAuthorolewit
  • CommentTime30-01-2009 zmieniony
   
  W nowym osiedlu po roku pełnienia funkcji zarządcy przez developera powołano zarząd spośród członków wspólnoty.
  Jak powinno wyglądać przejmowanie "władzy" przez nowy zarząd? jakich dokumentów powinien zarządać? czy powinen powstać protokół zdawczo-odbiorczy i co powinno w nim byc? Gdzie szukać informacji w tej sprawie?
  •  
   CommentAuthorlemur
  • CommentTime2-02-2009
   
  Protokół zdawczo-odbiorczy musi powstać. Dokumentacja przekazania nieruchomości winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać wykaz przekazywanej dokumentacji z wyraznym zaznaczeniem czy przekazywane dokumenty są oryginałami czy tylko kopią!!!

  Protokół taki obejmuje:
  1.Dane dotyczące nieruchomości tj. powierzchnia gruntu wraz z mapą nieruchomości, nr księgi wieczystej macierzystej, powierzchnia użytkowa nieruchomości, stany liczników wody, energii elektrycznej na dzien przekazania, lista urządzen zamontowanych w budynku i ich stan techniczny, stan techniczny budynku, wykorzystanie części wspólnych, dokumentacja fotograficzna.
  2.Dokumenty prawne:
  numer Regon i numer NIP, uchwały właścicieli, wyroki sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy właścicieli i ich udziałów w nieruchomości w tym akty notarialne dane rachunku bankowego wspólnoty, koresponedncja z właścicielami
  3. Dokumenty techniczne: książka obiektu budowlanego z przeglądami technicznymi (gazowe, elektryczne, kominiarskie i inne), projekty architektoniczno i budowlane, pozwolenie na użytkowanie, ekspertyzy, gwarancje.
  4 Dokumenty finansowo – księgowe: dokumenty księgowe (faktury, rachunki), dokumenty podatkowo-skarbowe, ZUS jeśli dotyczy, naliczenia zaliczek, plany finansowe, zestawienie zaliczek, rozliczenia okresowe, umowy najmu części wspólnych, umowy z dostawcami mediów

  Tak naprawdę jest tego dużo więcej i bez protokołu jako takiego się nie obejdzie. Jak znajdę w swoich plikach mój ostatni szablon to go tutaj podrzucę:) LEMUR
 1. Przy odbieraniu dokumentów należy zaznaczyć czy przekazany dokument to kopia czy oryginał !!!


  PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
  PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
  BUDYNKU PRZY UL. ……………….W ……………

  sporządzony w dniu ………….....................… przez:  1. PRZEKAZUJĄCY nieruchomość w osobach:
  a)......................................................, członek Zarządu Deweloper sp.z o.o.
  b)......................................................, pracownik firmy Deweloper sp.z o.o.
  c)......................................................, pracownik firmy Deweloper sp.z o.o.
  2. PRZEJMUJĄCY nieruchomość w osobach:
  a)......................................................, członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej wybrany uchwałą nr 01/2009 z dnia...........
  b)......................................................, członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
  wybrany uchwałą nr 01/2009 z dnia...........
  c)......................................................, administrator Wspólnoty Mieszkaniowej
  d)......................................................, inspektor nadzoru  Nieruchomość przy ul. .................................... nr ............ jest nieruchomością dla której prowadzona jest księga wieczysta macierzysta nr KW ..................Pierwszy wyodrębniony lokal wpisano do KW macierzystej w dniu .................... (KW pierwszego wyodrębnionego lokalu: ........)

  Dane nieruchomości:
  a) działka nr ........... o powierzchni .......... m2 położona w obrębie .......................,
  b) budynek wielorodzinny mieszkalno – usługowy, .................. – klatkowy, .................. – c) 4-kondygnacyjny z garażem w podziemiu,
  d) liczba lokali mieszkalnych:……. łączna powierzchnia użytkowa ……………
  e) liczba lokali usługowych:……. łączna powierzchnia użytkowa ……………
  f) Garaż z 44 miejscami postojowymi……. o łącznej powierzchni użytkowej ……………m2. Każde miejsce parkingowe posiada własną księgę wieczystą
  g) liczba komórek …… łączna powierzchnia użytkowa ……………Komórki są pomieszczeniami przynależnymi do lokali.
  h) całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi …..m2
  i) całkowita kubatura budynku wynosi …..m3
  j) rok budowy ……….
  k) budynek dopuszczony do użytkowania na podstawie decyzji wydziału architektury i nadzoru budowlanego z dnia ……..
  l) wózkarnia usytuowana ….................
  m) wentylatorownia usytuowana ............
  n) pomieszczenie konserwatora usytuowane ……………


  Na działce nr …… przyległej do nieruchomości przy ul. .............................znajdują się urządzenia transformatorowe, które wraz z gruntem są własnością Zakładu Energetycznego. Na terenie nieruchomości znajduje się kotłownia, która jest własnością właścicieli lokali. Na działce nr ...... nie została ustanowiona żadna służebność na recz innych osób i podmiotów.


  Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. …………. posiada następujące instalacje:
  a) wodociągowa,
  b) kanalizacyjna
  c) elektryczna
  d) gazowa
  e) wentylacyjna
  f) domofonowa
  g) telewizja/ antena zbiorcza
  h) dźwigi osobowe
  •  
   CommentAuthorlemur
  • CommentTime5-02-2009
   
  PRZEJMUJĄCY potwierdza odbiór od PRZEKAZUJĄCEGO następującej dokumentacji budynku:


  1. Dokumentacja techniczna:
  A. Dokumentacja projektowa, wykonawcza, powykonawcza:
  a) projekt zagospodarowania terenu
  b) architektoniczno – budowlana – dokumentacja projektowa, wykonawcza, powykonawcza
  c) instalacji wodno – kanalizacyjnej – dokumentacja projektowa, wykonawcza, powykonawcza
  d) instalacji centralnego ogrzewania – dokumentacja projektowa, wykonawcza, powykonawcza
  e) projekt instalacji elektrycznej – dokumentacja projektowa, wykonawcza, powykonawcza

  B. Protokoły przeglądów technicznych budynku, ekspertyzy wraz z książką obiektu budowlanego:
  a) budowlany pięcioletni budynku – data protokołu .................
  b) budowlany roczny budynku – data protokołu .................
  c) badanie skuteczności izolacji elektrycznej – data protokołu .................
  d) gazowy roczny – data protokołu .................
  e) przewody kominowe – data protokołu .................
  f) instalacja odgromowa – data protokołu .................
  g) dźwigi osobowe – data protokołu .................
  h) ekspertyza na okoliczność ........................... z dnia .................

  C. Instrukcje obsługi urządzeń zainstalowanych w częściach wspólnych nieruchomości:
  a) system wentylacji
  b) system oddymiania
  c) bramy garażowe
  d) czujniki CO w garażu
  e) ………….


  D. Karty gwarancyjne urządzeń zainstalowanych w częściach wspólnych nieruchomości:
  a) system wentylacji
  b) system oddymiania
  c) bramy garażowe
  d) czujniki CO w garażu
  e) ………….

  E. Liczniki wody i ciepła właścicieli lokali
  a) wykaz liczników zimnej wody zainstalowanych w lokalach (numery seryjne)
  b) wykaz liczników ciepłej wody zainstalowanych w lokalach (numery seryjne)
  c) wykaz liczników ciepła zainstalowanych w lokalach (numery seryjne)
  d) protokoły plombowania liczników wody i ciepła właścicieli lokali
  e) dokumenty legalizacji liczników wody i ciepła właścicieli lokali


  2. Dokumenty prawne i eksploatacyjne:
  A. Zestawienie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, kart do głosowania i pełnomocnictw do głosowania nad uchwałami:
  a) uchwała o wyborze zarządu nr .........................
  b) uchwała o udzieleniu absolutorium zarządowi nr .........................
  c) uchwała o utworzeniu funduszu remontowego nr .........................
  d) uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną nr .....
  e) uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego na rok .... nr...
  f) uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego na rok .... nr...
  g) uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego na rok .... nr...
  Karty do głosowania nad uchwałami o nr ........ (sztuk...), o nr ......... (sztuk...)
  Protokoły z zebrań w dniach...........................................
  Pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami udzielone przez:
  ...........................................
  ...........................................
  ...........................................


  B. Wyroki sądowe dotyczące nieruchomości

  C. Akty notarialne

  D. Odpisy z ksiąg wieczystych oraz roszczenia ujawnione w KW macierzysta nr……

  E. NIP i REGON wspólnoty mieszkaniowej

  F. Lista właścicieli lokali mieszkalnych, usługowych, garaży/miejsc postojowych, komórek wyszczególnione osobno dla każdego lokalu:
  a) imię i nazwisko właściciela
  b) powierzchnia lokalu
  c) udział w nieruchomości wspólnej lokalu

  G. Korespondencja z właścicielami

  H. Korespondecja z dostawcami i innymi podmiotami zewnętrznymi
  •  
   CommentAuthorlemur
  • CommentTime5-02-2009
   
  3. Dokumenty finansowo-księgowe:

  A. Konto bankowe:
  a) Dokumenty konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej:
  Umowa rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej z dnia ..............................
  nr rachunku (konto bieżące): ……………………………………….
  nr rachunku (fundusz remontowy): ……………………………………….
  -stan środków na koncie bieżącym …………………… z dnia ……………….
  -stan środków na koncie funduszu remontowego ………………..z dnia …………….
  - lokaty: stan środków ………………………..z dnia ………………
  b) Inne konta bankowe prowadzone dla wspólnoty:
  - rachunek tymczasowy prowadzony przez zarządcę Deweloper sp.z o.o. dla wspólnoty mieszkaniowej
  - nr rachunku ......................................................................
  -stan środków na koncie......................................................
  c) wyciągi bankowe od nr.................do nr ..........................
  d) pieczątki wspólnoty mieszkaniowej – sztuk 2


  B. Dokumenty finansowe:
  a) plany finansowe
  b) zestawienie zaliczek
  c) faktury i rachunki
  d) dokumenty podatkowo i skarbowe oraz ZUS
  e) salda właścicieli lokali na koncie bieżącym i koncie remontowym – narastająco
  f) zestawienia należności i wpłat właścicieli lokali
  g) wykaz zobowiązań wobec dostawców mediów

  Strony ustalają, że PRZEKAZUJĄCY sporządzi również aktualne zestawienia o których mowa w podpunktach e) f) g) punktu B na dzień ….. w terminie do dnia ...................


  C. Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej:
  Polisa nr .............. seria................. z dnia ..........................
  Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wspólnej traci ważność w dniu ...........................

  D. Umowy z dostawcami usług i najmu części wspólnych:
  a) na dostawę energii elektrycznej do nieruchomości wspólnej
  b) na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości wspólnej
  c) na dostawę gazu do nieruchomości wspólnej
  d) na dostawę energii cieplnej
  e) na wywóz nieczystości
  f) na konserwację nieruchomości wspólnej
  g) na sprzątanie nieruchomości wspólnej
  h) umowy najmu części wspólnych
  •  
   CommentAuthorlemur
  • CommentTime5-02-2009
   
  4. Klucze do pomieszczeń wspólnych
  Wykaz przekazanych kluczy do pomieszczeń wspólnych i urządzeń zamontowanych w budynku:
  a) klucze do klatek schodowych
  b) klucze do garażu
  c) klucze do kotłowni
  d) klucze do liczników administracyjnych energii elektrycznej
  e) klucze do wózkowni
  f) klucze do wentylatorowni
  g) klucze do pomieszczenia konserwatora
  ................................
  ..............................
  ................................

  5. Stany liczników na dzień...........................
  a) licznik główny gazu nr............. stan....................m3
  b) wodomierz główny nr ...............stan ..................m3
  c) licznik energii elektrycznej (klatka 11) nr ...................stan ...............kWh
  d) licznik energii elektrycznej (klatka 13) nr ...................stan ...............kWh
  e) licznik energii elektrycznej (klatka 15) nr ...................stan ...............kWh
  f) licznik energii elektrycznej (klatka 17) nr ....................stan ...............kWh
  g) stany liczników indywidualnych właścicieli lokali zawarto w załączniku nr 1 do protokołu
  PRZEKAZUJĄCY PRZEJMUJĄCY
 2. Dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. Obawiam się o stan zdrowia psychicznego developera jak to zobaczy! Przekażę informację kto wygrał, a kto poległ.
  Pozdrawiam,
  olewit
  •  
   CommentAuthorprezes
  • CommentTime21-02-2009
   
  No to widzę,że jeszcze dużo pracy przede mną.Podobny temat będę musiał załatwić u siebie.Tak jak napisał olevit,obawiam się o stan zdrowia dyrektora przedsiębiorstwa,gdy na zebraniu mu powiem,że firma już tu nie rządzi.Jemu się w głowie nie mieści,że coś co było własnością firmy przez 30 lat nagle nie jest ich.I w dodatku jeszcze jakaś wspólnota chce pieniedzy na zarządzanie nieruchomością.Przecież oni sprzedali tylko dziewięć mieszkań(8%) a reszta jest ich(92%) i oni mieliby nie rządzić?Stary pokomunistyczny beton.Jak mu to wytłumaczyć?
  •  
   CommentAuthorprezes
  • CommentTime21-02-2009
   
  Kilka razy prosiłem na piśmie,żeby przekazali wszystkie dokumenty związane z nieruchomością,powołując się na przepisy ustawy w własności lokali.Dostałem zaledwie inwentaryzację budowlaną,projekt budowlany kotłowni gazowej część technologiczną oraz projekt instalacji gazowej do tej kotłowni,projekt instalacji c.o. ale nie całej.
 3. Na co należy zwrócić uwagę przy zmianie zarządu ale zostaje ten sam administrator czy należy zrobić jakiś protokół pomiedzy starym a nowym zarządem
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime17-01-2011
   
  A kto przechowuje dokumentację techniczną i księgową nieruchomości?
  Jeżeli administrator, to zarząd może mieć tylko wewnętrzne dokumenty zarządy (o ile takie były sporządzane).
  Do tego jakieś klucze? Karty bankowe? Hasła, kody (np. do konta online)?
 4. Wszystkie papiery są u adm.ale chodzi mi o sprawę nie wyjaśnione do chwili obecnej b.o. z poprzedniej adm. kto będzie ponosił odpowiedzialność za te zaległości/kto za to zapłaci stary czy nowy zarząd- audyt/Czy po prostu przy wyborze nowego zarządu sporządzić notatkę że z dniem ..... przejmujemy obowiązki i nie ponosimy odpowiedzialności za zaległe sprawy/finansowe/
 5. zbigniewdanuta:Wszystkie papiery są u adm.ale chodzi mi o sprawę nie wyjaśnione do chwili obecnej b.o. z poprzedniej adm. kto będzie ponosił odpowiedzialność za te zaległości/kto za to zapłaci stary czy nowy zarząd- audyt/Czy po prostu przy wyborze nowego zarządu sporządzić notatkę że z dniem ..... przejmujemy obowiązki i nie ponosimy odpowiedzialności za zaległe sprawy/finansowe/

  Możecie Państwo ponosic odpowiedzialnośc za zaległe sprawy finansowe, taka notatka tego nie wykluczy. Mam na myśli sytuację,w której nowy zarząd nie podejmuje działań mających celu ograniczenie strat powstałych w poprzednim okresie, np.nie windykuje należności,co prowadzi do przedawnienia roszczeń.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 6. Tak się złożyło że to nie dotyczy należności tylko zobowiązań/b.o tak wykazuje/ Należy chyba poczekać spokojnie aż miną 3 lata i to ulegnie przedawnieniu.Mam rację-jak nie uda się nowemu zarządowi wyjaśnić te sprawy.Pozdrawiam Zarządco.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime18-01-2011
   
  A czy Wasi wierzyciele też będą "czekać spokojnie"? Ja bym na to nie liczył...
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime19-01-2011 zmieniony
   
  Trzeba też wziąc pod uwagę odsetki ustawowe, jeżeli okaże się, że na rachunku bankowym były środki na zapłatę a zarząd nie uiścił należności, to jego członkowie powinni je teraz pokryc.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego