Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. czy ktoś może mi napisać jak działa zarząd przymusowy i kiedy go można zastosować???? ustawa itp.
 2. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, w której położonych jest więcej niż siedem lokali, podstawę ustanowienia zarządu przymusowego stanowi art. 26 ust. 1 ustawy o własności lokali stanowiący, że:
  jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.

  Do tzw. małej wspólnoty (gdy znajduje się siedem lub mniej lokali) stosuje się art. 203 k.c.:
  Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

  W przepisach tych określono przesłanki warunkujące ingerencję sądu w zarząd nieruchomością.
  Proszę zwrócic uwagę, że w ustawie o własności lokali mowa o zarządzie przymusowym, natomiast w kodeksie cywilnym o zarządcy wyznaczonym przez sąd.
  Zarządca przymusowy ma znacznie szersze kompetencje niż zarządca, o którym mowa w art. 203 kc.
  Problematyka ta została uregulowana przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
  Sytuacja prawna jest jeszcze bardziej skomplikowana w odniesieniu do zarządu nieruchomością stanowiącej przedmiot współwłasności, której współwłaściciele nie tworzą wspólnoty mieszkaniowej.
  Temat ten był poruszony na stronie czasopisma:

  http://www.zarzadca.pl/content/view/539/45/Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorTomTom
  • CommentTime14-10-2009 zmieniony
   
  Właściciel lokalu zwrócił się ze skargą do GIODO, że zarządca nieruchomości odmawia okazania dokumentacji i korespondencji wspólnoty.
  Wniosek z decyzji GIODO jest taki, że właściciel nie może uzyskać wglądu do dokumentacji, jeżeli jest potrzebny celem sporządzenia wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego!

  Decyzja GIODO ( http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/703/j/pl/ ) wskazuje na problem jaki współwłaściciel napotyka przy składaniu wniosku o zarządcę przymusowego. Zarząd lub zarządca może odmówić wglądu do listy właścicieli nieruchomości, który jest dokumentem niezbędnym przy składaniu takiego wniosku.

  Cytat z decyzji:

  Pani A. Nowak wskazała, iż Zarządca Wspólnoty przez krótki czas pozwolił jej na wgląd w dokumenty Wspólnoty (zawierające m.in. dane osobowe członków Wspólnoty), po czym odmówił ponownego wglądu w przedmiotowa dokumentacje. Potem Pani A. Nowak spotkała się kilkakrotnie z odmowa udostępnienia ww. dokumentacji.
  2. Pani A. Nowak złożyła do Generalnego Inspektora skargę na odmowę okazania jej przez Zarządce Wspólnoty pełnej dokumentacji Wspólnoty oraz sprecyzowała, iż żąda od zarządu Wspólnoty „udostępnienia z możliwością zrobienia kserokopii (za odpłatnością) wzgl. odpisania ręcznego następujących dokumentów: 1. listy wszystkich właścicieli naszej nieruchomości z podaniem numerów ich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wysokością udziałów w gruncie i części wspólnych nieruchomości i adresu ich zamieszkania;


  Stosownie do art. 126 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pózn. zm.) każde pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sadu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Jednakże, niezależnie od powyższego - w myśl wyżej cytowanego art. 6 ustawy o własności lokali - zdolność sądowa posiada wspólnota, jako podmiot stosunków prawnych. Tym samym we wniosku o ustanowienie zarządu przymusowego może być wskazana wspólnota, reprezentowana na zewnątrz przez jej zarząd, a jeżeli sąd uzna (co jest jego suwerennym uprawnieniem), iż wniosek z takim wskazaniem uczestnika postępowania nieprocesowego posiadał będzie braki formalne, to wezwie wnioskodawce do uzupełnienia pisma procesowego w trybie art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego. W doktrynie wyrażane jest stanowisko, iż: „Zdolność sądowa, tj. możność pozywania do sądu i bycia pozywanym, przyznana wspólnocie mieszkaniowej ustawa o własności lokali, znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki np. możliwości występowania przed sadem reprezentantów wspólnoty jako całości, gdy rozpatrywana jest sprawa z udziałem wspólnoty jako pozwanego lub powoda, nie jest konieczne występowanie łącznie wszystkich właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej. (Wystarczy obecność w sadzie zarządu lub zarządcy jako reprezentanta całej wspólnoty mieszkaniowej.) Ma to zastosowanie i do przypadków, kiedy wspólnota mieszkaniowa pozywana jest przez osobę z zewnątrz, i do sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowe jest pozywana przez właścicieli lokali wchodzących w jej skład.” (Ewa Bończak- Kucharczyk, „Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa, Stan prawny i problemy praktyczne w świetle ustawy o własności lokali i innych”, Twigger, Warszawa 2004, Wydanie trzecie poszerzone, str. 116-117).  Tym samym we wniosku o ustanowienie zarządu przymusowego może być wskazana wspólnota, reprezentowana na zewnątrz przez jej zarząd

  TomTom: reprezentowana na zewnątrz przez jej zarząd, który wnioskiem właściciela ma zostać zastąpiony przez zarządce przymusowego - bzdura!!!


  Cytat dalej:
  Jak wynika z okoliczności faktycznych sprawy, Pani A. Nowak wniosła skargę do Generalnego Inspektora, bowiem Zarząd Wspólnoty odmówił jej udostępnienia danych osobowych innych współwłaścicieli, podczas gdy jej zamiarem jest wystąpienie do sadu z wnioskiem o ustanowienie zarządcy przymusowego nieruchomości, a obowiązkiem wnioskodawcy – w opinii Pani A. Nowak - jest wskazanie sadowi adresów zamieszkania uczestników takiego postępowania. W toku postępowania ustalono jednak, iż Wspólnota udostępniała Pani A. Nowak dokumentacje, w tym dane osobowe członków Wspólnoty, brak zatem podstaw do stwierdzenia, iż odmówiono jej dostępu do tych danych, a wiec realizacji jej praw współwłaściciela w tym zakresie. Jednocześnie po stronie Wspólnoty nie istnieje obowiązek
  udostępnienia danych, a wiec spełnienia żądania Pani A. Nowak, dla realizacji wskazanego przez nią celu, bowiem może ona zrealizować ten cel na podstawie odrębnych przepisów prawa. Pani A. Nowak może realizować ww. prawa współwłaściciela, członka Wspólnoty, poprzez wystąpienie do sadu z ww. wnioskiem, jak stanowią wyżej przytoczone przepisy prawa, działając w tym zakresie samodzielnie i nie angażując innych współwłaścicieli w te czynności, czy to poprzez wspólne z nimi działanie, czy też jako przedstawiciel (pełnomocnik) innych współwłaścicieli. Co więcej, z przedstawionych przez zarząd Wspólnoty oświadczeń niektórych
  innych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości nie wynika, aby wyrażali oni wole reprezentowania ich przez Panią A. Nowak w jakimkolwiek postępowaniu sadowym.


  Reasumując, z wyżej przytoczonych względów, brak jest podstaw prawnych o uwzględnienia wniosku Pani A. Nowak w przedmiocie udostępnienia jej danych osobowych członków Wspólnoty celem sporządzenia wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego (cel ten mogła zrealizować w sposób wyżej opisany), jak również wydania przez Generalnego Inspektora jakiegokolwiek nakazu co do formy udostępnienia danych w tej sprawie.
 3. w myśl wyżej cytowanego art. 6 ustawy o własności lokali - zdolność sądowa posiada wspólnota, jako podmiot stosunków prawnych. Tym samym we wniosku o ustanowienie zarządu przymusowego może być wskazana wspólnota, reprezentowana na zewnątrz przez jej zarząd, a jeżeli sąd uzna (co jest jego suwerennym uprawnieniem), iż wniosek z takim wskazaniem uczestnika postępowania nieprocesowego posiadał będzie braki formalne, to wezwie wnioskodawce do uzupełnienia pisma procesowego w trybie art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego.

  Postępowanie o ustanowienie zarządcy jest postępowaniem nieprocesowym, w którym w charakterze uczestników występują wszyscy właściciele lokali a nie wspólnota mieszkaniowa jako ogół właścicieli.
  Wniosek bez wskazania danych osobowych uczestników jest natomiast obarczony brakami formalnymi i wezwanie do ich uzupełnienia nie jest "suwerennym prawem" Sądu, lecz obowiązkiem. Przytoczona wykładnia Giodo sprzeczna jest z prawem i społecznie szkodliwa.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego