Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, koziorozka, azygnerski, blazejh, wp44, nathan0930

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Pierwszy komentarz do artykułu: Regulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków
  jak rozliczyć lokal użytkowy nieopomiarowany,w którym przewija się dziennie duża ilość osób
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime15-05-2012
   
  Skoro:
  2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

  - to nie rozumiem co ma zarządca do mojego wodomierza? Kłóci się to z:
  2.4 Właściciel lokalu opomiarownego ponosi koszt montażu, zakupu, wymiany, naprawy, konserwacji wodomierza, obowiązany jest także dokonywać jego legalizacji przed upływem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.), tj. przed upływem pięciu lat od daty zamontowania.
  2.5 Niewykonanie legalizacji wodomierza w terminie określonym w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu spowoduje rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków na zasadach rozliczania lokali nieopomiarownych.
  - albo/albo
  Jeżeli ja mam odpowiadać za legalizację, konserwacje itd to dlaczego ktoś obcy plombuje mi mój wodomierz?
  Legalizacja trwa ok. 2-3 tygodni - ja sam mam sobie zdemontować i oddać do legalizacji a co z plombą, co z rozliczaniem w tym czasie?
  2.6. Właściciel lokalu opomiarowanego zobowiązany jest do ponoszenia opłat za zużytą wodę według stanu wynikającego z odczytów wodomierzy i według aktualnych cen ustalonych przez dostawcę wody, przestrzegania warunków technicznych montażu i eksploatacji wodomierza oraz zgłaszania zarządcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem wodomierza i założonej plomby
  .
  - czyj w końcu jest ten wodomierz? co ma zarządca do zarządzania moim (jeżeli jest mój) wodomierzem?
  Ten wodomierz mi do niczego nie jest potrzebny. Zgodnie z definicją NW on nie służy tylko mnie (a nawet wcale) skoro mowa jest że służy zarządcy do dokonywania odczytów i rozliczeń czyli w tym także tych dotyczących tzw. uchybu między wodomierzem głównym a wszystkimi innymi w budynku , używanymi w innych lokalach przez pozostałych właścicieli - to nie jest mój i zgodnie z utrwaloną praktyką oraz przepisem art. 3 ust.2 należy do NW jako element całości instalacji służącej wszystkim właścicielom.
  Punkty: 3.2, 3.3, 3.4 - są niezgodne z prawem bo ingerują w prawo własności a w to wspólnocie wkraczać nie wolno (jest nawet orzeczenie sądu na ten temat) - WM to nie spółdzielnia w PRLu i nie powinno ją interesować ile osób i kiedy przebywa (zamieszkuje ) w lokalu właściciela.
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime15-05-2012 zmieniony
   
  jak rozliczyć lokal użytkowy nieopomiarowany

  a) tak samo jak wszystkie inne nieopomiarowane
  b) przyjąć jakiś mnożnik w stosunku do udziału nieopomiarowanego lokalu mieszkalnego - uowl art.12 punkt 3
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-05-2012
   
  daarek:Skoro:
  2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

  - to nie rozumiem co ma zarządca do mojego wodomierza?

  a od kiedy wodomierz służy tylko właścicielowi lokalu , On przede wszystkim służy wspólnocie do podziału (rozliczenia ) kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków UoWL ; UoGN ;
 2. W komentarzu z 15-05-2012 napisano, że "WM to nie spółdzielnia w PRLu i nie powinno ją interesować ile osób i kiedy przebywa (zamieszkuje ) w lokalu właściciela." Pomijam argumenty odnoszące się do PRLu. Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności. Dotyczy to działalności zawodowej zarządcy w związku z zawartą umową o za­rządzanie nieruchomością,
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime21-05-2012 zmieniony
   
  (...) admin

  Komentarz nawiązujący do PRL-u zaczerpnięty został z jednego z orzeczeń SN:
  "...Sąd Najwyższy oddalił skargę. W ustnym uzasadnieniu wyroku wyraził refleksję, że zaskarżony regulamin przypomina działalność spółdzielni mieszkaniowych w okresie PRL. Wtedy na wszystko trzeba było uzyskiwać zgodę. Tymczasem podstawowym zadaniem wspólnoty jest zarządzanie nieruchomością wspólną. Nie ma ona jednak żadnych uprawnień do ingerowania w prawa właścicieli. To, że ustawa jest lex specialis, nie wyłącza stosowania art. 140 i 222 par. 2 k.c. Są to bowiem przepisy bezwzględnie obowiązujące. Sygn. akt II CSK 600/08..."
  "...Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności..."

  - to jest oczywista nieprawda, niestety ten pogląd jest również pozostałością po PRL-u - zarządca/administrator nie jest administratorem danych osobowych właścicieli we wspólnocie - nie ma prawa nawet przeglądać tych dokumentów.,
  Tylko zarząd nie tyle może ale ma ustawowy obowiązek ewidencjonwać właścicieli (a nie lokatorów którym właściciel lokal wynajmuje, czy innych osób zamieszkałych z właścicielem) lub zarządca któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 ust.1
  "...Art. 29.
  1b. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany ... prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej...
  "
  - tyle, tylko tyle i aż tyle.

  p.s. Zapomniałem dodać, że UoGN nie dotyczy większości wspólnot mieszkaniowych jak wynika z jej art.1 ppkt 1 a działalność zawodowa zarządcy nieruchomości tym bardziej:
  "...Art. 190. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do gospodarowania nieruchomościami bezpośrednio przez właściwe organy...oraz do zarządzania nieruchomościami bezpośrednio przez ich właścicieli lub użytkowników wieczystych..."
 3.  
  daarek:
  "...Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności..."

  - to jest oczywista nieprawda, niestety ten pogląd jest również pozostałością po PRL-u - zarządca/administrator nie jest administratorem danych osobowych właścicieli we wspólnocie - nie ma prawa nawet przeglądać tych dokumentów.

  Nie masz racji pisząc, że "zarządca/administrator nie ma prawa nawet przeglądać tych dokumentów" (zawierających dane osobowe właścicieli lokali) - wykonywanie usługi zarządzania / administrowania nieruchomością jest niemożliwe bez ciągłego przetwarzania danych osobowych właścicieli. I zapewniam cię, że zarządca / administrator ma do tego prawo. Ale omawiany temat nie ma nic wspólnego z administrowaniem danymi osobowymi. Chodzi o - jak napisał Maciej Solski - "pobieranie odpowiednich odpisów i wgląd w dane zawarte w ewidencji ludności".

  Przepisy ugn regulują wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości. Ustawa ta nadaje zarządcy nieruchomości pewne uprawnienia:
  Art. 186.6. Przy wykonywaniu działalności zawodowej w związku z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością, w zakresie objętym tą umową, zarządca odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w:
  1) księgach wieczystych;
  2) katastrze nieruchomości;
  3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  4) tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169;
  5) planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  6) ewidencji ludności;
  7) świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

  Zatem komentarz Macieja Solskiego co do uprawnień zarządcy nieruchomości jest rzetelny i zgodny ze stanem prawnym.
  Inna rzecz, ze dane urzędowe o zameldowaniu nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby osób, zamieszkałych w lokalu.POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime22-05-2012
   
  Nie ma to jak naginanie prawa do swoich praktyk.
  Dyskusja dotyczyła ilości osób zamieszkałych w lokalu - WM nie obchodzi to (a tym bardziej zarządcy/administratora), nie ma prawa się interesować ile osób zamieszkuje w lokalu.
  WM ma wiedzieć kto jest właścicielem lokalu i jaki ma udział i tyle.
  Powtarzam, UoGN nie dotyczy większości wspólnot, a rozdział opisujący obowiązki zarządcy wogóle nie ma zastosowania do WM.
  W związku z powyższym informacja p.Solskiego jest nieprawdziwa, wprowadza czytających ja w błąd.
  Powtarzam: zarządca/administrator nie ma żadnego upoważnienia ustawowego do "grzebania" w aktach właścicieli lokali bez ich zgody.
  •  
   CommentAuthorPosesja
  • CommentTime22-05-2012 zmieniony
   
  (...) admin

  daarek:WM nie obchodzi to (a tym bardziej zarządcy/administratora), nie ma prawa się interesować ile osób zamieszkuje w lokalu.

  Nieprawda. Żaden przepis tego nie zabrania, więc może się tym interesować. Jeżeli zaś właściciele podjęli uchwałę w sprawie rozliczania niektórych kosztów lokali od ilości osób (np. wywozu śmieci - powszechne zjawisko we wspólnotach), to wspólnota, a także zarządca / administrator ma obowiązek nie tylko się tym "interesować" - musi po prostu to wiedzieć, bo bez tego nie dokona rozliczenia zgodnie z uchwałą. Właściciel ma prawo odmówić podania takich danych - i tyle. W takiej sytuacji regulamin rozliczeń powinien przewidywać alternatywną metodę rozliczenia dla danego lokalu - np. na podstawie ilości osób zameldowanych. Dane te są dostępne w ewidencji ludności dla każdego zarządcy zawodowego, mającego zawartą ze wspólnotą umowę o zarządzanie. Podstawę prawną podałem wcześniej, ale skoro tak lubisz powtórzenia, specjalnie dla ciebie powtórzę: art. 186.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawy nie czytaj, bo przecież ona nie dotyczy wspólnot. :smile:
  daarek:Powtarzam: zarządca/administrator nie ma żadnego upoważnienia ustawowego do "grzebania" w aktach właścicieli lokali bez ich zgody.

  Nieprawda - wszystkie podstawowe dane są dostępne w księgach wieczystych, które są jawne. Dostęp do tych danych nie wymaga zgody właściciela. Każdy może tam "grzebać", do tego nie trzeba licencji: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.htmlPOSESJA Zarządca Nieruchomości
 4. Gość Zarzadca.pl:W komentarzu z 15-05-2012 napisano, że "WM to nie spółdzielnia w PRLu i nie powinno ją interesować ile osób i kiedy przebywa (zamieszkuje ) w lokalu właściciela." Pomijam argumenty odnoszące się do PRLu. Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności. Dotyczy to działalności zawodowej zarządcy w związku z zawartą umową o za­rządzanie nieruchomością,


  Uprawnienie powyższe można również wywieść z ustawy o ewidencji ludności.


  "Dane osób przebywających w lokalu winny się zatem znaleźć w zbiorze danych prowadzonych przez uprawniony organ i wspólnota mieszkaniowa może na podstawie art. 44 h.1 ustawy o ewidencji ludności zwrócić się do właściwego organu gminy o udostępnienie danych meldunkowych. Przepis ten stanowi m.in., że: dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny. "

  Więcej na ten temat w artykule:
  "Dane o liczbie osób zamieszkujących lokal można uzyskać w urzędzie gminy " na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
  http://www.zarzadca.pl/komentarze/673-dane-o-liczbie-osob-zamieszkujacych-lokal-mozna-uzyskac-w-urzedzie-gminyPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime23-11-2018
   
  KubaP:
  daarek:Skoro:
  2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

  - to nie rozumiem co ma zarządca do mojego wodomierza?

  a od kiedy wodomierz służy tylko właścicielowi lokalu , On przede wszystkim służy wspólnocie do podziału (rozliczenia ) kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków


  Kubuś . Przyznać sie do błędu to nie wstyd. Zrób to. służy służy służy służy,.. poczytaj i zastanów się . SO w Gdańsku wyśmiał ten argument . Podobnie ( na bank) zrobi to Sąd Apelacyjny 18 grudnia.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-11-2018
   
  tajfun: Kubuś . Przyznać sie do błędu to nie wstyd. Zrób to. służy służy służy służy,.. poczytaj i zastanów się . SO w Gdańsku wyśmiał ten argument . Podobnie ( na bank) zrobi to Sąd Apelacyjny 18 grudnia.
  A niby do czego mam się przyznać ?

  tajfun ciekaw jestem co jeszcze wyciągniesz z "ciemnego strychu" . Ja wcale nie twierdzę, że wodomierz nie jest TWOJĄ własnością, ale do czego służy we wspólnocie. To jednak jest różnica. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime24-11-2018
   
  Z mojego "ciemnego strychu" muszę jeszcze wyciagnąć definicję NW, ale nie dla ciebie, lecz dla sedziów Sądu Apelacyjnego .Oni juz naprawde doprowadzaja to pojęcie do granic absurdu.
  Ale Ty nie powinieneś tak pisać ,bo w ten sposób sugerujesz że wodomierza są elementem NW.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-11-2018 zmieniony
   
  tajfun: Ale Ty nie powinieneś tak pisać , bo w ten sposób sugerujesz że wodomierza są elementem NW.
  Ja niczego nie sugeruję . Każdy ma rozum i rozumie to co mu podpowiada jego własne ego .
  Dla mnie czym innym jest własność wodomierza , a czym innym komu służy wodomierz ... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime24-11-2018
   
  A to ciekawe. Słowo służy może mieć różne znaczenia. Oczywistym jest że jesli ja jestem właścicielem danej rzeczy to może ona słuzyc nir tylko mnie.Może np: słuzyć do rozliczeń wody we wspolnocie ale tutaj słowo" służy" nie jest moim zdaniem użyte w znaczeniu takim jak w def zawartej w art3 ust 2. Zgadzasz sie z tym poglądem?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-11-2018 zmieniony
   
  Wodomierz nie jest częścią wspólną, ale służy do rozliczeń kosztów wewnątrz wspólnoty .
  I z tego powodu ma tu zostawanie ograniczone prawo własności. Reszta to wyobraźnia ... co komu pasuje. :bigsmile: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime24-11-2018
   
  Nie ma tu zadnego ograniczenia prawa wlasności. Wsztstko zalezy jak się na to patrzy.
  1. Panie tajfun proszę pamiętać że jest pan zobowiązany udostepnić licznik do odczytu , wymiany, itp poniewaz to wspolnota dostarcza panu media i je rozlicza.

  2. Panie zarzadco prosze pamiętać że nie mam zamiaru odczytywać liczników ani dokonywać ich wymiany mimo że sa moją własnościa i taki obowiązek na mnie ciąży ponieważ bardzo mi sie podoba że robi to pan za mnie , i to za darmo , co mi bardzo odpowiada i nie mam zamiaru wyprowadzać pana z błogiej nieświadomości pana głupoty .
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-11-2018
   
  że robi to pan za mnie , i to za darmo ,
  że też są tacy co myślą, że mają coś za darmo ...:wink: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime24-11-2018
   
  KubaP:
  że robi to pan za mnie , i to za darmo ,
  że też są tacy co myślą, że mają coś za darmo ...:wink:

  Maja , mają . Od tych co myślą że mają za to zapłacone.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego