Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorjan
  • CommentTime9-11-2009
   
  jesteśmy w trakcie redagowania umowy ze śląską tv kablowa. telewizja ta posiada zabudowane urządzenia w piwnicy jak r ownierz na klatce schodowej. inaczej mówiąc zajmuje jakiś kawałek części wspólnej.czy możemy jako wsp mieszk. zapisać w umowie jakieś wynagrodzenie za zajęcie części wspólnej.tel. kablowa nie chcę przyjąć takiego zapisu powołuje się na prawo telekomunikacyjne. czy słusznie?czy prawo telekomunikacyjne zabrania pobierania jakiegoś małego wynagrodzenia za zajęcie części wspólnej. zależy mi na szybkiej odpowiedzi.pozdr.
 1. tel. kablowa nie chcę przyjąć takiego zapisu powołuje się na prawo telekomunikacyjne. czy słusznie?

  Tak, słusznie.
  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne:
  Art. 140. 1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany umożliwić operatorom oraz podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8, instalowanie na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod, na albo nad nieruchomością oraz umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości.
  2. Warunki korzystania z nieruchomości przez operatora ustala się w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora o jej zawarcie.
  3. Korzystanie z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jest odpłatne, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości, na ich wniosek.
 2. wynagrodzenie za zajęcie części wspólnej i korzystanie z nieruchomości wg projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji oraz komentarz analizy prawnej:


  Art. 19. 1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany umożliwić operatorom oraz podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8, jak również
  jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 i 4, umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury
  telekomunikacyjnej, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod, na lub nad nieruchomością, umieszczanie tabliczek
  informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości.
  2. Warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 od dnia wystąpienia o jej zawarcie. W odniesieniu do nieruchomości Skarbu
  Państwa umowę zawiera jednostka organizacyjna, organ lub osoba administrująca nieruchomością.
  3. Korzystanie z nieruchomości takich jak drogi publiczne, chodniki, mosty, place oraz inne podobne miejsca publiczne, w tym stanowiące rezerwę terenu pod drogi publiczne, a także
  przestrzeń pod i nad nimi, nie wymaga zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. Korzystanie z tych nieruchomości jest realizowane z poszanowaniem wymagań ładu przestrzennego, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska.

  Analiza prawna:
  W świetle ust. 1 właściciel nieruchomości nie może odmówić usytuowania na nieruchomości dowolnego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej w tym art. stacji bazowych sieci radiowych na dachu budynku. Przewidziane rozszerzenie obowiązków właścicieli na wszelką infrastrukturę, w tym infrastrukturę radiową oraz wszelkie nieruchomości ( w tym nieruchomości osób fizycznych) może budzić wątpliwości, co do zakresu ograniczeń prawa własności.
  W ust. 3 wyłączono tereny publiczne z obowiązku zawarcia umowy o ich wykorzystanie na cele telekomunikacyjne. Nie określono jednak trybu uzyskiwania dostępu do tych terenów, co może utrudnić koordynację robót ziemnych na tych terenach.


  Art. 20. 1. Korzystanie z nieruchomości, o których mowa w art.19 ust. 1, jest odpłatne, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji:
  1) właścicielowi,
  2) użytkownikowi wieczystemu nieruchomości,
  3) osobie, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
  4) osobie posiadającej inny tytuł prawny do nieruchomości, jeżeli:
  a) właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub podmiotem, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, jest osoba prawna, bądź też
  b) nie będący osobą prawną właściciel, użytkownik wieczysty lub podmiot, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, udzielił zgody, o której mowa w art. 18.
  2. Wysokość opłat za korzystanie z nieruchomości w obszarze pasa drogowego określają przepisy odrębne.
  3. Minister właściwy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w drodze rozporządzenia, może określić wysokość opłat za korzystanie z nieruchomości
  zajmowanych i administrowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, innych niż wymienione w ust. 2, biorąc pod uwagę rodzaj nieruchomości, rodzaj urządzenia i obiektu,
  wielkość zajmowanej nieruchomości oraz promowanie inwestycji w sieci transmisji danych o wysokiej przepływności.
  4. W razie określenia, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, wysokości opłat, przedmiotem rokowań, ani też umowy, o której mowa w art. 19 ust. 2, nie mogą być warunki finansowe korzystania z nieruchomości, której opłaty te dotyczą.

  Analiza prawna:
  Przepisy ust. 1 prowadzą w praktyce do tego, że właściciel nieruchomości nie może pobierać opłaty za korzystanie z nieruchomości przez operatora, jeżeli ktokolwiek na tej nieruchomości korzysta z jego usług (art. użytkownik usług telefonii komórkowej, będący właścicielem mieszkania). Prowadzi to do naruszenia ustalonych umowami warunków korzystania z nieruchomości przez operatorów i może doprowadzić do destabilizacji warunków dostępu do nieruchomości prywatnych. Celowe jest natomiast, przewidziane w ust. 3, uregulowanie opłat za dostęp do nieruchomości należących do podmiotów publicznych.

  Art. 24. Do współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej, w stosunku do której uprawnienie do jej zakładania, używania lub konserwacji na cudzej nieruchomości zostało nabyte na podstawie zezwolenia organu administracji publicznej lub z mocy prawa, lub która znajduje się na nieruchomościach zajmowanych i administrowanych przez jednostki sektora
  finansów publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19-22, za wyjątkiem art. 21 ust. 5.

  Analiza prawna:
  Z przepisu art. 24 wynika, że jeżeli uprawnienia do korzystania z cudzej nieruchomości nabył jeden przedsiębiorca, to każdy kolejny przedsiębiorca może się domagać w trybie art. 19-22 dopuszczenia do współkorzystania z tej infrastruktury, kierując swoje żądanie do przedsiębiorcy uprawnionego. Pomija się w tym przypadku osobę właściciela nieruchomości, której obciążenie wzrasta, co może być uznane za nadmierne i nieproporcjonalne ograniczenie praw właściciela
  •  
   CommentAuthorjan
  • CommentTime11-11-2009
   
  wszystko rozumie.ale...nie napisałem że tv kablowa ze swojej skrzynki rozdielczej zamontowanej w naszej części wspólnej przesyła dalej sygnał do innego budynku \bloku\ czy to nie zmienia postaci żeczgdyby moim zdaniem sygnał był dostarczony tylko do naszego budynku - to zrozumiałe że pożytki się nie należą zgodnie z art. 140 p 123 prawo telekomunikacyjne.ale w tym przypadku operator z naszej wsp. przesyła sygnał do innej wsp. i za to pobiera opłaty- to dlaczego my nie mamy prawa żądać od operatora niewielkich pożytków prosze o odpowiedż po uwzględnieniu tego tematu.
 3. "Korzystanie z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jest odpłatne, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości, na ich wniosek".
  To juz jest podstawa do oplaty, bo ta czesc instalacji nie sluzy wlascicielowi lub uzytkownikowi w nieruchomosci wspólnoty Jana.
  Prosze rozmawiac ale latwo nie bedzie.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego