Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, koziorozka, azygnerski, blazejh, wp44, nathan0930

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorwarta
  • CommentTime22-07-2017 zmieniony
   
  Czy członek zarzadu wspólnoty może udzielić indywidualnego pełnomocnictwa osobie trzeciej aby ta w jego imieniu dzialala jako czlonek zarzadu?
  Wiem,ze ta sprawa byla juz kiedys (dawno temu)dyskutowana.Zajrzalem do tego starego watku ale...moim zdaniem caly temat zostal wtedy potraktowany troche powierzchownie.
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime22-07-2017
   
  •  
   CommentAuthorwarta
  • CommentTime22-07-2017
   
  hallo elan 124: Znam ta dyskusje...wlasnie o niej pisalem i uwazam,ze niewiele wniosla do wyjasnienia postawionego pytania.
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime22-07-2017 zmieniony
   
  Dojdziemy do sztafety. A co będzie jak każdy następny "pełnomocnik", będzie udzielał pełnomocnictwa osobie trzeciej, czwartej i następnej. Paranoja !
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime24-07-2017
   
  To jest obejście prawa. Nietrudno to wcale wykazać na gruncie samej uwol.
 1. warta:Czy członek zarzadu wspólnoty może udzielić indywidualnego pełnomocnictwa osobie trzeciej aby ta w jego imieniu dzialala jako czlonek zarzadu?
  Wiem,ze ta sprawa byla juz kiedys (dawno temu)dyskutowana.Zajrzalem do tego starego watku ale...moim zdaniem caly temat zostal wtedy potraktowany troche powierzchownie.
  \


  Żaden przepis ustawy o własności lokali tego nie wyklucza, dlatego obowiązują zasady ogólne wynikające z kodeksu cywilnego. Członek zarządu może udzielić pełnomocnictwa.

  W tej materii jest obszerne orzecznictwo - jednak w odniesieniu do członków zarządu spółek prawa handlowego.

  Sprawa dopuszczalności udzielania pełnomocnictwa przez członków zarządu była już wielokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i choć orzecznictwo to odnosi się do spółek prawa handlowego – pozostaje w pełni aktualne również i w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej.
  W uchwale z dnia 23 sierpnia 2006 r. sygn. akt III CZP 68/06 Sąd Najwyższy wskazał, że „Członek Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności” (por. też wyroki SN z dnia 6 listopada 2008 r. sygn. akt III CSK 209/08; 4 lutego 2010 r. sygn. akt IV CSK 416/09 oraz postanowienie NSA z dnia 28 lipca 2010 r. sygn. akt I FSK 723/10). Członek zarządu może udzielić skutecznie pełnomocnictwa wyłącznie w takim zakresie, w jakim sam jest umocowany do działania w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (łac.) - nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada).Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-07-2017 zmieniony
   
  warta:Czy członek zarzadu wspólnoty może udzielić indywidualnego pełnomocnictwa osobie trzeciej aby ta w jego imieniu dzialala jako czlonek zarzadu?
  Wiem,ze ta sprawa byla juz kiedys (dawno temu)dyskutowana.Zajrzalem do tego starego watku ale...moim zdaniem caly temat zostal wtedy potraktowany troche powierzchownie.
  uważam, że jak członek zarządu, nie może osobiście wykonywać obowiązków członka Zarządu , to należy go, jak najszybciej odwołać .
  po tolerować fasadowy Zarząd .

  Zarzadca:W tej materii jest obszerne orzecznictwo - jednak w odniesieniu do członków zarządu spółek prawa handlowego.
  wspólnota mieszkaniowa nie mieści się regule spółek prawa handlowego. UoWL ; UoGN ;
 2. Mieści się, jest jednostką organizacyjną o podmiotowości prawnej,odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o osobach prawnych.


  W kwestii pełnomocnictw występuje tu analogia.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorkasander
  • CommentTime24-07-2017 zmieniony
   
  Czy członek zarzadu wspólnoty może udzielić indywidualnego pełnomocnictwa osobie trzeciej aby ta w jego imieniu dzialala jako czlonek zarzadu?
  blazejh: To jest obejście prawa. Nietrudno to wcale wykazać na gruncie samej uwol.
  Dokładnie!
  Jeżeli członek zarządu chciałby udzielić pełnomocnictwa ogólnego (do działania za członka zarządu) , musiałby to ewentualnie uczynić łącznie z drugim członkiem zarządu (reprezentacja), i to wątpliwe.
  Inaczej pełnomocnictwo takie będzie nieważne, będzie tylko pełnomocnictwem p. Kowalskiego.
  Zdaniem części prawników, jeżeli w spółce obowiązuje reprezentacja łączna - np. tak jak we wspolnocie, to niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej, ponieważ doszłoby wtedy do obejścia wymogu reprezentacji łącznej.
  Tymczasem jak wynika z uzasadnienia powołanej powyżej uchwały z dnia 23 sierpnia 2006 r. pełnomocnictwa dla członka zarządu udziela spółka działająca, zgodnie z art. 38 k.c., przez swoje organy. Przy reprezentacji łącznej pełnomocnictwo jest udzielane zatem przez co najmniej dwóch członków zarządu (stanowisko to powtórzone zostało w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 r., IV CSK 416/09, LEX nr 577698).
  W tej sytuacji uznać należało, że w toku postępowania przed Sądem I instancji nie zostało złożone skuteczne pełnomocnictwo procesowe upoważniające Z. B. do reprezentowania pozwanej spółki.
  Po drugie, przekonanie pozwanego, że członek zarządu może na podstawie pełnomocnictwa umocować drugiego członka zarządu do wykonywania czynności, które wchodzą w zakres sprawowania funkcji członka zarządu spółki, było błędne z tej przyczyny, że członek zarządu jest obowiązany do osobistego wykonywania powierzonej mu funkcji (np. A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 17A Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2010, str. 478). Pełnomocnictwa członkowi zarządu udziela zawsze sama spółka działająca poprzez swoje organy, tj. zarząd (tak też Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ww. uchwały z dnia 23 sierpnia 2006 r.).
  I ACa 54/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-02-04
  http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000054_2013_Uz_2013-02-04_001
 3. Cytowane orzeczenie dotyczy odmiennego stanu faktycznego - otóż sąd ten nie wykluczył dopuszczalności udzielania pełnomocnictw:


  "Problem, czy dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku zarządu wieloosobowego, w którym obowiązuje reprezentacja łączna członków zarządu rozstrzygnięty został przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06 (OSNC 2007/6/82). Sąd Najwyższy przyjął w niej, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

  Podzielając powyższe stanowisko (potwierdzone ono zostało również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2008 r., III CSK 209/08, LEX nr 560576) należy jednak zauważyć, że w niniejszej sprawie nie doszło do prawidłowego udzielenia Prezesowi Zarządu Z. B. pełnomocnictwa procesowego umocowującego go do działania w imieniu i na rzecz spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w niniejszym postępowaniu sądowym."

  Problem był inny:


  "Z treści pełnomocnictwa z dnia 9 lutego 2009 r. wynika, że A. M., jednoosobowo, działając jako Vice prezes Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., ustanowił Z. B. pełnomocnikiem pozwanej spółki do reprezentowania jej w postępowaniach sądowych.

  Pełnomocnictwo powyższe udzielone zostało niezgodnie z zasadami reprezentacji strony pozwanej, bowiem jak powyżej była o tym mowa w spółce tej obowiązuje reprezentacja łączna przez dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."

  Problemem było tez udzielenie pełnomocnitwa ogólnego a nie szczególnego do danej czynności.


  http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000054_2013_Uz_2013-02-04_001

  Tymczasem jak wynika z uzasadnienia powołanej powyżej uchwały z dnia 23 sierpnia 2006 r. pełnomocnictwa dla członka zarządu udziela spółka działająca, zgodnie z art. 38 k.c., przez swoje organy. Przy reprezentacji łącznej pełnomocnictwo jest udzielane zatem przez co najmniej dwóch członków zarządu (stanowisko to powtórzone zostało w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 r., IV CSK 416/09, LEX nr 577698).Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 4. orzeczenie dotyczy odmiennego stanu faktycznego
  Nic podobnego - dokładnie tego samego.
  Z treści pełnomocnictwa z dnia 9 lutego 2009 r. wynika, że A. M., jednoosobowo, działając jako Vice prezes Zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., ustanowił Z. B. pełnomocnikiem pozwanej spółki do reprezentowania jej w postępowaniach sądowych.

  Czyli że ustawowo reprezentować spółkę może dwóch członków zarządu wybranych przez spółkę (właścicieli) więc nie może jeden z nich upoważnić drugiego (dać pełnomocnictwa jak w tej spółce) bo nie ma takich uprawnień - tylko spółka (w naszym wypadku tylko wspólnota) mogłaby dać takie pełnomocnictwo.
  Wyraźnie wskazuje na to powyższy wytłuszczony zapis i odrzucenie pozwu przez sąd.
 5.  
  Przyczyny odrzucenia pozwu:

  1) w ww. uchwale mowa jest o możliwości udzielenia członkowi zarządu pełnomocnictwa do poszczególnych czynności, zatem o pełnomocnictwie w rozumieniu prawa materialnego (wskazuje na to również ta okoliczność, że przedmiotem analizy Sądu Najwyższego były odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych).

  2) W doktrynie wskazuje się równocześnie na brak możliwości udzielenia członkowi zarządu pełnomocnictwa ogólnego, bowiem stanowiłoby to obejście postanowień umowy spółki przewidujących reprezentację łączną, a tym samym przepisów Kodeksu spółek handlowych upoważniających wspólników do określenia zasad reprezentacji spółki przez zarząd (np. A. Rachwał [w:] Prawo spółek handlowych, Tom 2A, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2007, str. 984-985).


  3) uchwała powyższa nie może być bezpośrednio stosowana do pełnomocnictwa procesowego także z tej przyczyny, że w tym przypadku należy brać również pod uwagę odpowiednie regulacje Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności art. 87 § 1 i 2 k.p.c., wskazujące osoby, które mogą pełnić funkcję pełnomocnika procesowego.

  To jednak inny stan faktyczny, choć cytując wybiórczo można oczywiście pewne cytaty wykorzystać.


  W innym wątku mowa o tym, że członek zarządu może udzielić drugiemu pełnomocnictwa do dokonania czynności, a nie do dokonywania czynności - czyli szczególnego, a nie pełnomocnictwa, które skutkowałoby zastąpieniem go w wykonywaniu jego funkcji. Wyjaśniliśmy sobie również, że taka sytuacja narusza prawo - stanowi jego ominiecie oraz narusza przepis regulujący stosunek zlecenia, która to regulacja ma odpowiednie zastosowanie do członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime25-07-2017
   
  Warta w obydwu wątkach pyta czy dopuszczalne jest pełnomocnictwo do dokonywania wszelkich czynności.
  Czyli do wskazania dublera członka zarządu.

  Jest to oczywiste obejście prawa.
 6. aby ta w jego imieniu dzialala jako czlonek zarzadu?
  Jest to oczywiste obejście prawa.
  Oczywiście - mało tego, takie pełnomocnictwo jest nic nie warte.
  Niech spróbuje się podpisać pod np. pozwem jako reprezentant wspólnoty (jak w tej spółce).
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime25-07-2017 zmieniony
   
  Myślę, że warto odróżnić pełnomocnictwo materialne od procesowego, na co wyraźnie wskazano m.in. w rozważanym tutaj orzeczeniu.

  Należałoby też zwrócić uwagę na fakt, że czym innym jest pełnomocnictwo do dokonania czynności - szczególne od pełnomocnictwa ogólnego.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime25-07-2017 zmieniony
   
  usunięto [Admin]
 7. W pierwszej kolejności rozróżnić należy tematykę dopuszczalności udzielania pełnomocnictwa przez Zarząd jako organ, od tematyki dopuszczalności udzielania pełnomocnictwa przez jednego z członków zarządu Wspólnoty, do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.

  Aby jednak można było kontynuować dalsze rozważania, koniecznym jest zrozumienie czym jest pełnomocnictwo.
  kodeks cywilny:
  Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.
  § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.
  Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

  Choć potocznie często określa się, iż pełnomocnik "reprezentuje" podmiot/osobę w imieniu którego/której działa, uproszczenie takie jest błędne z punku widzenia prawa, bowiem pełnomocnik występuje w imieniu tegoż podmiotu/osoby.

  Pełnomocnictwo udzielane przez Zarząd- jako organ Wspólnoty – w imieniu tejże Wspólnoty, wymaga zachowania zasad reprezentacji. Oświadczenie woli organu-zarządu, traktowane jest jak działanie samej wspólnoty mieszkaniowej, podczas gdy pełnomocnik składa oświadczenie własne, lecz w cudzym imieniu - w tym przypadku w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Udzielenie pełnomocnictwa przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, dla np. administratora (tzw. umocowanie), jest dopuszczalne i nie stanowi o scedowaniu uprawnień do reprezentacji. Uprawnionym do reprezentacji cały czas pozostaje zarząd, w którego imieniu działa pełnomocnik.

  Dla pełnego zrozumienia powyższego zagadnienia można zapoznać się z podstawami prawa w zakresie odróżnienia roli organu od roli pełnomocnika. Przybliżenie tego zagadnienia znaleźć mogą Państwo tutaj: http://www.zarzadca.eu/komentarz/99557/

  Czynności prawnych, w których nie ma możliwości posłużenia się pełnomocnikiem, jest mało. Każdy członek zarządu - jako osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może ustanowić pełnomocnika. Możliwość ustanawiania pełnomocnika przez członka zarządu jest uwarunkowana brakiem odmiennego uregulowania przedmiotowego zagadnienia w umowie właścicieli lokali lub uchwale właścicieli lokalu. Pełnomocnictwo udzielane przez członka zarządu – jako osobę fizyczną, udzielane jest we własnym imieniu tegoż członka zarządu i nie wymaga zachowania zasad reprezentacji. Udzielając takiego pełnomocnictwa ten konkretny członek zarządu nie reprezentuje Wspólnoty, ale sam siebie. W konsekwencji, pełnomocnik nie będzie zastępował Wspólnoty, ale tego konkretnego członka zarządu, który udzielił mu pełnomocnictwa. Wobec osób trzecich, wspólnota reprezentowana będzie przez Zarząd w osobach X i Y, gdzie w imieniu Y występuje pełnomocnik Z. Jest to w pełni zgodne z art. 21 i 22 u.w.l.

  Pełnomocnik działa w granicach umocowania. Są to działania własne pełnomocnika, a podejmowane w imieniu i na rzecz osoby trzeciej. Pełnomocnictwo jest jedynie umocowaniem do działania w cudzym imieniu. Tym samym udzielenie pełnomocnictwa ogólnego nie jest zmianą sposobu reprezentacji i dalej, nie stanowi zmiany sposobu zarządu.

  Jeśli chodzi o wątek udzielenia pełnomocnictwa przez posła, wyklucza to ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora - tekst jednolity obecnie obowiązującej ustawy stanowi załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  Art. 13.
  1. Posła i senatora obowiązuje obecność oraz czynny udział w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, do których zostali wybrani.
  2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności posłów lub senatorów nieuczestniczących w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, określają regulaminy Sejmu lub Senatu.

  Jak już to było wskazywane w innych wątkach, w pewnych okolicznościach nawet małżeństwo można zawrzeć przez pełnomocnika - kodeks rodzinny i opiekuńczy:
  Art. 6. § 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika.
  § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime4-09-2017 zmieniony
   
  Moim zdaniem członek zarządu nie może jednak udzielić pełnomocncitwa do dokonywania "wszelkich czynności". W takiej sytuacji doszłoby do wykonywania jego funkcji przez osobę trzecię, a to z kolei sprzeczne jest nie tylko z istotą samego członkostwa w zarządzie - niedozwolone obejście prawa i nieważność udzielonego pełnomocncitwa (art. 58 Kodeksu cywilnego), a również z przepisami regulującymi stosunek zlecenia, które,jak wskazuje orzecznictwo i piśmiennictwo, mają odpowiednie zastosowanie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego