Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, KubaP, Lysy, azygnerski, Michał, koziorozka, Haneczka, t66, drm, kamil_w, tajfun, pldiego, Roksa, bufetowa, Phantos, Sambor, wp44, man, elan124, drops

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorTaja
  • CommentTime27-10-2017
   
  Witam,
  Proszę o wyjaśnienie?
  W myśl nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami to przedsiębiorca jest zarządcą nieruchomości tz. że nie musi mieć na etacie zatrudnionego licencjonowanego zarządcy.
  W mojej firmie jest taka osoba posiada licencję, do każdej umowy o zarządzanie wspólnotami przedsiębiorca tego pracownika wpisuje . Pracownik ten wykonuje wszystkie czynności związane z zarządzaniem. To znaczy , że przedsiębiorca może ją zwolnić i przyjąć osobę bez licencji na jej miejsce. Osoba ta posiada dużą wiedzę z zakresu zarządzania.
  Pozdrawiam,
  Taja
 1. Była deregulacja, nie ma licencji.
  Odpowiada przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.


  Zmiany po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami:

  Art. 184a. Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania
  nieruchomościami.

  Art. 184b. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na
  celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:
  1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
  4) bieżące administrowanie nieruchomością;
  5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.”;

  w art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością, zawarta z jej właścicielem,
  wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości,
  ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej
  lub elektronicznej pod rygorem nieważności.”;

  w art. 186 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
  „3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy
  o zarządzanie nieruchomością stanowi załącznik do tej umowy. Zarządca nieruchomości niezwłocznie informuje stronę
  umowy o zarządzanie nieruchomością o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia
  i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.
  3b. Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy
  o zarządzanie nieruchomością, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej zarządcy nieruchomości do przedłożenia
  kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę
  o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.”;


  Art. 198e. Kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami bez spełnienia
  obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 186 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości
  od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
  poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
  Społecznych. Przepisy art. 198c ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.”.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego