Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Phantos, blazejh, azygnerski, Do-da, drm, gab, t66, wp44, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1.  
  Prawo budowlane 2018 i 2017 - co się zmieniło w ostatnich latach?

  Źródło: https://kb.pl/porady/ustawa-prawo-budowlane-zmiany-2018-2017-i-2016/  Prawo budowlane a definicja obiektu budowlanego, działki budowlanej i odbiór domu do użytkowania


  Obiekt budowlany bez zmian

  Aktualnie obowiązujące prawo budowlane utrzymuje w mocy brzmienie definicji obiektu budowlanego, który należy traktować, jako:

  „…budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych."Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art.3, §1.

  Nowa definicja działki budowlanej w prawie budowlanym 2018

  Najnowsze zmiany związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziły także nowe, jednobrzmiące definicje. Najważniejszą z nich jest doprecyzowanie pojęcia działki budowlanej, przez którą należy rozumieć:

  „…nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.” §3, pkt. 1a.

  Odbiór domu do użytkowania

  Nowe zapisy prawne nie zmieniły w żaden sposób procedur związanych z odbiorem domu do użytkowania.

  Definicja obszaru oddziaływania obiektu

  Nowelizacje nie zmodyfikowały definicji obszaru oddziaływania obiektu. Aktualną definicję odnajdziemy w artykule 30 ustawy Prawo Budowlane. Pod tym pojęciem należy rozumieć:

  „… teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu".

  Współczynnik Ep i aktualny do 2020 roku
  Rok 2017 przyniósł wiele istotnych zmian w prawie budowlanym. Jedną z nich okazało się zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków i innych obiektów budowlanych. Było to związane z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co prawda nowelizacja nastąpiła ponownie w 2018 roku, jednak nie wniosła żadnych zmian w zakresie współczynnika energii pierwotnej.

  Normy budowlane 2018

  Prawo budowlane stanowi, iż każdy nowo powstały budynek musi spełniać minimalne wymagania energooszczędności. Chodzi tu głównie o współczynnik zużycia energii pierwotnej, określany symbolem Ep. Rozporządzenie podaje dokładną definicję tego pojęcia w rozdziale X, §328. Według definicji, za współczynnik Ep H+W należy rozumieć:

  „roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego… ”.

  Maksymalna wartość współczynnika Ep dla nowopowstałych budynków mieszkalnych wyniosła w 2017 roku 95 [kWh/(m2 · rok)]. Jej wartość pozostanie aktualna aż do końca 2020 roku. W styczniu 2021 roku pożądane przez ustawodawców normy zostaną już osiągnięte i zmaleją do wartości 70 [kWh/(m2 · rok)].

  Zmiany izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku

  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy także maksymalne normy dla przegród zewnętrznych. Chodzi tutaj o współczynnik przenikania ciepła, określany symbolem Umax.

  Rok 2018 nie przyniósł żadnych zmian w wymaganiach dotyczących wartości maksymalnego współczynnika przenikania ciepła. Inwestorów nadal obowiązują obostrzenia narzucone w roku 2017. Sytuacja zmieni się dopiero w styczniu 2021 roku, kiedy to normy zmaleją do pożądanej przez Unię Europejska normy.

  Dokładny sposób obliczania współczynnika Ep oraz aktualne wartości zapotrzebowania na energię grzewczą i maksymalnego współczynnika przenikania ciepła odnajdziesz w tym artykule.

  Ocena nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane 2017

  Większość zmian jakie wprowadza ustawa ma wydźwięk pozytywny. Nowe prawo budowlane wprowadziło jednak kilka zmian regresyjnych. Ustawa o zmianie prawa budowlanego z 2015 roku skróciła termin na sprzeciw od zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, w drodze decyzji administracyjnej do dni 14. Ustawa prawo budowlane 2016 wydłuża okres na ocenę zawiadomienia przez organ nadzoru budowlanego do dni 30 (art.30). Innymi słowy, zwiększony katalog obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, wzmógł czujność co do formalnej strony całego procesu zgłoszenia. Organy nadzoru budowlanego zyskały dodatkowy czas na przeanalizowanie dostarczonej dokumentacji.Bez zmian w 2017 został natomiast odbiór domu.

  Trudno pokusić się o wnikliwą analizę zmian wprowadzonych nową ustawą. Nowe prawo budowlane 2016 ma z pewnością sporo braków, które wyjdą dopiero w 2017. Badania, raporty i analizy będzie można przeprowadzić po roku od wejścia w życie nowych przepisów. Jednak tak częste zmiany w prawie budowlanym mogą sugerować, że decydenci krążą po omacku, próbując połączyć kompromis na rzecz inwestorów indywidualnych z biurokracją - które nigdy w parze nie idą (jak dobitnie pokazała nowelizacja 2015).

  Nowe prawo budowlane, a jednak nie do końca. Na oceny przyjdzie czas, kiedy nowe prawo budowlane wypracuje statystykę korzystania z jego przepisów, czyli najwcześniej w połowie 2017 roku. Dużo inwestorów, tak jak to miało miejsce przy poprzedniej nowelizacji, będzie wolało bardziej formalną drogę, a pozwolenie na budowę z pewnością nie straci palmy pierwszeństwa. Pozwolenie na budowę jako dokument ma większą moc. Przepisy prawne powinny iść w stronę uproszczenia formalności i ilości wymaganych dokumentów. Obecnie nawet zwykłe zgłoszenie wymaga sporej ich ilości i to stanowi główny problem. Może ten problem zostanie wzięty pod uwagę podczas następnej nowelizacji, czyli najprawdopodobniej za trzy lata.

  Obecna nowelizacja jest częścią większego przedsięwzięcia Departamentu Budownictwa w ramach programu "Wiedza Edukacja Rozwój" oraz projektów przygotowywanych na podstawie strategii " Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020".

  Jednym z projektów było i jest wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno - budowlanego. Celem było wprowadzenie pozytywnych zmian w prawie, które mają na celu podwyższenie standardów, przyspieszenia, oraz usprawnienia samego procesu budowlanego. W najbliższym czasie Departament Budownictwa planuje opracować informator dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego.

  Czekając na kolejne “przełomowe” zmiany, zapoznajmy się wnikliwie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem. Niniejsza publikacja ma charakter poglądowy i nie stanowi kompendium wiedzy w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane. Zachęcamy do lektury tekstu jednolitego dostępnego do bezpłatnego pobrania na stronie ISAP (Internetowego Systemu Aktów Prawnych).
  UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego