Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Witam,
  mam pytanie odnośnie KRS, czy wspólnota ma obowiązek wpisać się do rejestru czy może to zrobić dobrowolnie, pytam bo przy podpisywaniu umów o dostawę gazu i prądu pytają o taki numer z KRS-u, proszę o odpowiedz
 2. wspólnot mieszkaniowych nie wpisuje się do KRS-u. Nie ma obowiązku, dobrowolnie też nie zarejestrujesz.

  Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

  * spółki jawne,
  * europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  * spółki partnerskie,
  * spółki komandytowe,
  * spółki komandytowo-akcyjne,
  * spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  * spółki akcyjne,
  * spółki europejskie,
  * spółdzielnie,
  * przedsiębiorstwa państwowe,
  * jednostki badawczo-rozwojowe,
  * przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorcami zagranicznymi”,
  * towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
  * oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  * główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  * inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime12-12-2009
   
  wspólnota 80:przy podpisywaniu umów o dostawę gazu i prądu pytają o taki numer z KRS-u

  Wystarczy, że podasz REGON i NIP wspólnoty i odeślesz do ustawy o KRS. Jak już napisał ZNm, wspólnoty nie są objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Może i szkoda, ale tak jest.
 3. Każdy Właściciel lokalu tworzący WM winien wiedzieć kto podpisuje umowy, by nie zostały unieważnione.

  - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  - URZĄD PAŃSTWOWY
  - ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  (co najmniej 2 sztuki z niżej wymienionych dokumentów)

  UMOWA podpisana jest przez:

  W przypadku:
  1. Gminy: wójt, burmistrz, prezydent miasta
  2. Powiatu: dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba wskazana przez zarząd + kontrasygnata skarbnika powiatu,
  3. Województwa: marszałek województwa wraz z członkiem zarządu, chyba że statut województwa mówi inaczej + kontrasygnata głównego księgowego budżetu
  4. Wojewoda, minister, kierownik urzędu, osoba kierująca jednostką organizacyjną lub wyznaczony pełnomocnik.

  - Dowód osobisty (nowy wzór) osoby podpisującej umowę.
  - Poświadczenie funkcji (np. zaświadczenie o wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem - zarząd powiaty)
  - W przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zawierać imię, nazwisko, numer i seria dokumenty tożsamości, PESEL oraz funkcję w jednostce samorządu terytorialnego osoby/osób upoważnionych.

  WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
  (co najmniej 4 sztuki z wymienionych niżej dokumentów)

  Umowa podpisana jest przez osoby wchodzące w skład zarządu wspólnoty lub pełnomocników:
  - dowód osobisty osoby podpisującej umowę
  - uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu wspólnoty
  - zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON
  - decyzja o nadaniu numeru NIP
  - w przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zawierać imię, nazwisko, numer i seria dokumenty tożsamości, PESEL oraz funkcję w jednostce samorządu terytorialnego osoby/osób upoważnionych.

  SPÓŁKA: Z O.O, AKCYJNA, JAWNA, KAMANTYTOWA, PARTNERSKA, KAMANDYTOWO - AKCYJNA
  (co najmniej 4 sztuki z niżej wymienionych dokumentów)

  Umowa podpisane jest przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z wpisem do rejestru lub pełnomocnik:
  - dowód osobisty (nowy wzór) osoby podpisującej Umowę
  - zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON
  - decyzja o nadaniu numeru NIP
  - nie starczy niż 3 miesiące ORYGINAŁ z KRS ( w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji)
  - w przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zawierać imię, nazwisko, numer i seria dokumenty tożsamości, PESEL oraz funkcję w spółce osoby/osób upoważnionych.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime16-12-2009 zmieniony
   
  Pełnomocnictwo nie musi zawierać funkcji, ponieważ jest imienne - udzielone konkretnej osobie, niezależnie od pełnionej funkcji. Moze to być osoba niezwiązana z urzędem czy spółką (np. radca prawny z kancelarii).
  Nie trzeba podawać numeru dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL - wystarczy tylko jedna z tych danych, żeby zidentyfikować osobę. Żaden z tych numerów nie powtarza się.
  Każdy Właściciel lokalu tworzący WM winien wiedzieć kto podpisuje umowy, by nie zostały unieważnione.

  A po co? Wystarczy, żeby to wiedzieli członkowie zarządu wspólnoty, którzy podpisują umowy.
  Jeśli jest odpis KRS, to po co jeszcze REGON i NIP?
  WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
  (co najmniej 4 sztuki z wymienionych niżej dokumentów)

  Dlaczego aż tyle?
  I dlaczego pełnomocnik wspólnoty musi pełnić funkcję w jednostce samorządu terytorialnego?
 4. Zgadzam się z Tobą, że pełnomocnictwo właściciela lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali nie zawiera funkcji, ale dla lepszego zrozumienia podałam. Tak robi wiele firm zawierających umowy handlowe m.in. ze WM. Jeżeli czytałeś artykuły o osobach fizycznych reprezentujących gminy na zebraniach właścicieli lokali bez pełnomocnictw to wiesz, że uczestniczą w nich pracownicy urzędu miasta/gminy lub komunalnych spółek z o.o. i zakładów budżetowych.

  Zarządca (Administrator) jest obowiązany podać w zawartej umowie KRS, ale także REGON i NIP. Tam gdzie ma miejsce zarządzanie czyją WŁASNOŚCIĄ, a tak jest w przypadku WM, znajomość nadanych numerów identyfikacyjnych pozwala sprawdzić wiarygodność Zarządcy przed zawarciem umowy. Na ogół wszystkie firmy zawierające umowy ze WM informują na swoich stronach jakie dokumenty ma dostarczyć Zarząd Wspólnoty lub Zarządca.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime16-12-2009 zmieniony
   
  marta26421:artykuły o osobach fizycznych reprezentujących gminy na zebraniach właścicieli lokali bez pełnomocnictw to wiesz, że uczestniczą w nich pracownicy urzędu miasta/gminy lub komunalnych spółek z o.o. i zakładów budżetowych.

  Bez pełnomocnictwa burmistrza nie powinni brać udziału w głosowaniach.
  A pisemne pełnomocnictwo muszą mieć niezależnie od tego, czy są pracownikami gminy lub jej jednostki czy spółki, czy też nie.
  marta26421:Zarządca (Administrator) jest obowiązany podać w zawartej umowie KRS, ale także REGON i NIP.

  Co innego podać numer REGON czy NIP, a co innego przedłożyć "zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON, decyzję o nadaniu numeru NIP" (kopie dokumentów).

  Odpis z KRS zawiera zarówno numer REGON, jak i NIP podmiotu.
  Nie ma sensu udowadniać tego, co już zostało sprawdzone przez sąd rejestrowy. Odpis z KRS jest dokumentem urzędowym.
 5. W zawartej umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną należy podać numer identyfikacyjny REGON i NIP, a także KRS. Załącznikiem umowy są zaświadczenia. Przypominam,że to dostawcy usług dla WM ustalają rodzaje dokumentów potrzebnych do zawarcia umów handlowych, a Zarządy Wspólnot lub Zarządcy obowiązany są respektować te zasady.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime16-12-2009 zmieniony [Blog]
   
  marta26421:W zawartej umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną należy podać numer identyfikacyjny REGON i NIP, a także KRS. Załącznikiem umowy są zaświadczenia. Przypominam,że to dostawcy usług dla WM ustalają rodzaje dokumentów potrzebnych do zawarcia umów handlowych, a Zarządy Wspólnot lub Zarządcy obowiązany są respektować te zasady.

  Nie ma obowiązującego wzoru umowy o zarządzanie ani wykazu niezbędnych załączników.
  Treść umowy powinna być uzgodniona przez strony. Jeśli firma zarządzająca ma swoje wzory umów, zawsze można negocjować lub ostatecznie wybrać inną firmę.
  Uważam, że nie ma sensu mnożyć niepotrzebnie makulatury, załączanej do umów. Skoro w KRS są podane numery REGON i NIP i poświadcza to Sąd, to po co jeszcze inne dokumenty, które zawierają te same dane? To jest dziedzictwo komunizmu, które nadal pokutuje w umysłach wielu ludzi, a nawet w obowiązujących formularzach (np. w deklaracjach podatkowych). Jeśli te głupoty są narzucone obowiązującym przepisem prawa, to trudno - trzeba się dostosować. Jeśli natomiast nie ma takiego wymogu, to nie należy naśladować biurokratycznego skretynienia i nie powielać nikomu niepotrzebnych stosów dokumentów.
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime16-12-2009 zmieniony
   
  Odnośnie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym to istnieje domniemanie ich prawdziwości (dlatego rzeczywiście wymóg składania zaśw. Regon i dokumentu potwierdzającego uzyskanie nr NIP wydaje się być bezzasadnym).
  Wspólnot mieszkaniowych do KRS-u się nie wpisuje.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime16-12-2009
   
  Zarządca:Wspólnot mieszkaniowych do KRS-u się nie wpisuje.

  Ale nikt tego nie twierdzi. Tu chodzi o KRS kontrahentów wspólnoty (dostawców, firmy zarządzającej itp.).
 6. Spółki cywilne zarządzające nieruchomościami WM nie są wpisane do KRS, a to oznacza, że zasadne jest dołączenie do zawartej umowy zaświadczenia nadania numeru REGON i uzyskania NIP. Nadmieniam, że to ustawa nakłada na podatników obowiązek podawania NIP.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime17-12-2009
   
  W przypadku podmiotów nie podlegających rejestracji w KRS tak, ale wtedy nie będzie odpisu KRS i dokumenty nie będą się dublować.
  Napisałaś wcześniej, że do umowy należy załączyć zarówno odpis KRS, jak i decyzje o nadaniu REGON i NIP - to było niepotrzebne.
 7. Owner! My mamy pomagać ,a nie mieszać w głowach osobom, które zwracają się do portalu o pomoc. Licytowanie się szkodzi wizerunkowi portalu i podważa wiarygodność doradzającym. Ustalmy pewne zasady, które będą pomagać a nie szkodzić.
  Nie ja stanowię prawo obowiązujące na terenie RP i dlatego nie będę wypowiadać się na temat załączników do zawartych umów handlowych - REGON i NIP i KRS. Skoro firmy świadczące usługi na rzecz WM tego wymagają to trzeba je załączyć.
 8. Podmioty (w tym WM) działają w trybie określonych aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązujących w RP, które trzeba znać i stosować. To dobrze, że umowy handlowe które zawiera się ze WM posiadają takie informacje. Te same praktyki stosuje wiele WM zawierających umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.
 9. Rzeczowa dyskusja jest korzystna dla wszystkich, między innymi dla jej uczestników, którzy niekoniecznie się muszą ze sobą zgadzać. Odmienny punkt widzenia jest bardzo ważny, daje szansę na weryfikację własnych poglądów.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 10. Zarządco! Tematu by nie było, gdyby nie wspólnota 80. A więc moim skromnym zdaniem nasze wypowiedzi powinny się uzupełniać. Polemizowanie między uczestnikami co powinno być a czego nie w takiej sytuacji jest nie wzkazane. Ustawa o własności lokali o wielu sprawach nie mówi i dlatego informacje podane wspólnocie 80 muszą być precyzyjne.
  Jeżeli owner będący zarządcą założy odrębny temat na którym będzie można polemizować to chętnie skorzystam.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime17-12-2009 zmieniony
   
  marta26421:Owner! My mamy pomagać ,a nie mieszać w głowach osobom, które zwracają się do portalu o pomoc. Licytowanie się szkodzi wizerunkowi portalu i podważa wiarygodność doradzającym. Ustalmy pewne zasady, które będą pomagać a nie szkodzić.

  Widzę, że źle znosisz krytykę czy choćby uściślenie Twoich informacji - ale to jest forum dyskusyjne.
  Nie oczekuj, że można tu wygłaszać swoje tezy ex cathedra, bez prawa do polemiki ze strony innych użytkowników.
  Jeśli stawiasz mi zarzut, to nie bądź gołosłowna - wskaż, w którym miejscu "mieszałem ludziom w głowach". W przeciwnym razie sama podważysz swoją wiarygodność, bez mojego udziału.
  Wiarygodność portalu rośnie, jeśli błędne lub niepełne informacje jednych są uściślane i uzupełniane przez innych. Poza tym, niektóre kwestie podlegają różnym interpretacjom, dlatego warto zapoznać się z różnymi opiniami.
  marta26421:Nie ja stanowię prawo obowiązujące na terenie RP i dlatego nie będę wypowiadać się na temat załączników do zawartych umów handlowych - REGON i NIP i KRS. Skoro firmy świadczące usługi na rzecz WM tego wymagają to trzeba je załączyć.

  A jaki przepis prawa wymaga załączania do umowy zarówno odpisu KRS, jak i decyzji o NIP? Lub co najmniej 4 kopii każdego załącznika?
  To, że "firmy świadczące usługi na rzecz WM tego wymagają" nie oznacza jeszcze, że taki jest obowiązek prawny. wspólnota 80 napisał(a), że "przy podpisywaniu umów o dostawę gazu i prądu pytają o taki numer z KRS-u" wspólnoty, ale to jeszcze nie znaczy, że wspólnota mieszkaniowa musi (czy choćby może) się rejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie można z błędnej czy dziwacznej praktyki uczestników obrotu prawnego wysnuwać wniosków co do treści przepisów, najlepiej po prostu do nich sięgnąć i je poznać.

  Skąd przepisałaś te wymogi, które rzekomo musi spełnić umowa o zarządzanie?
  Z jakiegoś poradnika dla wspólnot lub zarządców? Podaj źródło.
 11. Myślę, że się nie rozumiemy. Wspólnota 80 potrzebowała konkretnej odpowiedzi i powinna ją otrzymać. Dobrze wiesz, że wzory druków dla właścicieli lokali, Zarządu wspólnoty i Zarządcy opracowali eksperci. Proszę nie personalizuj swoich wypowiedzi bo to nie o to chodzi. Ja nie jestem licencjonowanym zarządcą i dlatego bardzo ważę każde napisane słowo na forum.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime17-12-2009 zmieniony
   
  Wspólnota 80 potrzebowała konkretnej odpowiedzi i powinna ją otrzymać.

  I otrzymała ją, bardzo konkretną, już w pierwszych dwóch postach.
  Dobrze wiesz, że wzory druków dla właścicieli lokali, Zarządu wspólnoty i Zarządcy opracowali eksperci.

  Nie, nie wiem. Jacy to eksperci? Może podasz nazwiska? Gdzie są opublikowane ich wzory "druków dla właścicieli lokali, Zarządu wspólnoty i Zarządcy"?
  Czy Ty każdemu "ekspertowi" wierzysz na słowo? Kto nadał im tytuł eksperta?
  Dlaczego podajesz czyjeś pomysły jak prawdę objawioną lub obowiązujące prawo?
  Zdziwiłabyś się, co niektórzy "eksperci" wypisują...
 12. Owner! Widzę, że wsadziłam kij w przysłowiowe mrowisko.
  W dobie internetu na postawione pytania mógłbyś sam odpowiedzieć, gdybyś zechciał. Jeżeli zajmujesz się zarządzaniem nieruchomościami WM to powinieneś znać kilka głośnych nazwisk osób które liczą się na rynku nieruchomości.Ze wzorów druków ich autorstwa korzysta wiele WM. Warto tez wspomnieć o specjalnych oprogramowaniach komputerowych dla WM. Wprowadzenie danych określonej WM to nic wielkiego.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime18-12-2009
   
  marta26421:Widzę, że wsadziłam kij w przysłowiowe mrowisko.

  Chyba za bardzo sobie schlebiasz.
  Nie jesteś w stanie odpowiedzieć na kilka prostych pytań (w tym wątku, jak i w innych), a sądzisz, że sprowokowałaś ciekawą i kontrowersyjną dyskusję? Może i byłaby ciekawa, gdybyś ją podjęła. Na razie robisz same uniki lub wprowadzasz wątki nie związane z omawianym tematem (statystyka publiczna itp.)

  Powoływanie się na anonimowych "ekspertów" jest niepoważne. To, że ktoś ma "głośne nazwisko" nie znaczy jeszcze, że jest dobrym znawcą tematu. "Głośnych nazwisk" znam wiele, ale pytałem o osoby, które Ty uznajesz za autorytety w branży. Ale to już nieważne.
  EOT (w dobie Internetu chyba wiesz, co to znaczy).
 13. Masz tupet. End of topic.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego