Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Amadeusz, KubaP, Siemowit, blazejh, koziorozka

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Przedawnienie roszczeń z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a odpowiedzialność karna

Przedawnienie roszczeń z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a odpowiedzialność karna

Data: 04.02.2017

 

W czasach, gdy przypadki braku regulowania, przez członków wspólnot mieszkaniowych, należności na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, stają się powszechne, szczególną uwagę wypada poświęcić tematyce przedawnienia roszczeń. Na wstępie dodać można, iż nie ma jednolitego, niezawodnego sposobu na przeciwdziałanie narastaniu zadłużenia członków wspólnot mieszkaniowych z tytułu nieuiszczania zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Aby jednak dochować należytej staranności w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową, zarządy wspólnot mieszkaniowych, czy też zarządcy o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali (u.w.l.) powinni pamiętać, iż jeśli wierzyciel nie podejmie w określonym czasie odpowiednich czynności, wierzytelność ulegnie przedawnieniu. 

 

Skutek przedawnienia wierzytelności określony został ustawowo w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego (k.c.), w myśl którego:

 

„Art. 117 § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.”

 

 

W sytuacji, gdy będący dłużnikiem – członek wspólnoty mieszkaniowej, skutecznie podniesie zarzut przedawnienia, wspólnota mieszkaniowa pozbawiona zostanie prawnych możliwości zaspokojenia wierzytelności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Celem przeciwdziałania takim sytuacjom, zarządy wspólnot mieszkaniowych, czy też zarządcy o których mowa w art. 18 ust. 1 u.w.l., powinni ze szczególną starannością dbać o terminowość podejmowanych działań mających zapobiec przedawnieniu roszczeń.

 

Katalog czynności przerywających bieg terminu przedawnienia określony został w art. 123 § 1 k.c., zgodnie z którym:

 

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 

3) przez wszczęcie mediacji.”

 

Celem przerwania biegu terminu przedawnienia należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, co najmniej jeden z ww. czynników nastąpić musi przed upływem trzech lat od daty wymagalności roszczenia. Trzyletni termin przedawnienia roszczeń z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną wynika z art. 118 k.c. i związany jest z okresowym charakterem tychże świadczeń. Ww. okresowość ustanowiona została w art. 15 ust. 1 u.w.l., zgodnie z którym:

 

„Art. 15.1. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.”

 

Dbający o właściwe zarządzanie wspólnotą mieszkaniową członkowie zarządów, czy też zarządcy o których mowa w art. 18 ust. 1 u.w.l., powinni mieć powyższe na uwadze. Jeśli bowiem roszczenie ulegnie przedawnieniu, a dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, wspólnota mieszkaniowa pozostanie z niezaspokojoną wierzytelnością, której zapłaty nie będzie mogła skutecznie domagać się na drodze sądowej. Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej niezwykle istotnym jest, aby działania windykacyjne podejmowane były skutecznie, w sposób zgodny z prawem oraz w odpowiednim czasie, tak aby uchronić wspólnotę mieszkaniową przed sytuacjami, w których pomimo istnienia wierzytelności, nie będzie ona miała podstaw prawnych do żądania zapłaty.

 

Należy także pamiętać, iż pełnienie funkcji w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, lub też zarządcy o którym mowa w art. 18 ust. 1 u.w.l., wiąże się z odpowiedzialnością karną na podstawie art. 296 kodeksu karnego. Z odpowiedzialności karnej nie zwalnia nawet brak świadomości co do instytucji przedawnienia, gdyż penalizowane są również przestępstwa nieumyślne:

 

„Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”


 

 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

 

 

Zarzadca

 

 

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

 

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego