Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Amadeusz, KubaP, Siemowit, blazejh, koziorozka

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Powództwo o uchylenie uchwały, a powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały

Powództwo o uchylenie uchwały, a powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały

 

 

Większość Członków dużych Wspólnot Mieszkaniowych wie, a przynajmniej słyszało, o przysługującym im prawie do zaskarżenia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej. Niestety prawo to niesłusznie identyfikowane jest wyłącznie z powództwem o jakim mowa w  art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali (dalej: u.w.l.).

 

Art. 25 ust. 1 u.w.l., który brzmi:

„Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.”

reguluje jedynie instytucję powództwa o uchylenie uchwały.

 

Istnieją jednak przypadki, gdy właściwą podstawą prawną do zaskarżenia uchwały nie będzie art. 25 ust. 1 u.w.l. Również żądanie pozwu w takich przypadkach sformułować należy w odmienny sposób. Mowa tu przede wszystkim o sytuacjach, w których będziemy mieli do czynienia z tzw. uchwałami nieistniejącymi. 

 

Kwestia tzw. uchwał nieistniejących była wielokrotnie analizowana przez Sąd Najwyższy. I tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. akt:  I CK 336/05, wskazano, iż sformułowanie uchwała nieistniejąca:

 „Nie jest to pojęcie ustawowe, lecz określenie, którym posługuje się doktryna i które przejęło także orzecznictwo. Podkreśla się przy tym zgodnie, że dotyczy ono szczególnie drastycznych uchybień, jakich dopuszczono się przy podejmowaniu uchwał tak, że w ogóle trudno mówić o tym, że doszło do wyrażenia woli przez organ podmiotu korporacyjnego. Panuje zgoda co do tego, że przykładem takiej uchwały nieistniejącej jest uchwała podjęta bez wymaganego statutem quorum lub bez wymaganej większości głosów”.

 

Rozważając zaskarżenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej należy więc zwrócić szczególną uwagę, czy nasze powództwo opieramy na art. 25 ust. 1 u.w.l., czy wiążemy je z tzw. uchwałą nieistniejącą i jako podstawę prawną wskazujemy art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Konsekwencje błędnego oparcia powództwa i niewłaściwego sformułowania pozwu są w tym przypadku bardzo dotkliwe, bowiem prowadzą do przegrania sprawy. Podkreślenia wymaga, iż w przypadku uchwał nieistniejących, powództwo oparte na art. 25 ust. 1 u.w.l. będzie oddalone. Jako przykład posłużyć się można orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2013 r., w sprawie pod sygn. akt: I ACa 250/13: „Ponieważ uchwała numer (...) z dnia 4 lipca 2011 roku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy „O.(...)” W. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za rok 2010 zapadła bez wymagalnej większości głosów, to jest to uchwała nieistniejąca. Uchwała nieistniejąca nie może zostać uchylona na podstawie art. 25 u.w.l., czego domagał się powód w pozwie.

 

Właściwym podsumowaniem niniejszego opracowania wydaje się być teza innego jeszcze wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 13 września 2013 r., w sprawie pod sygn. akt: I ACa 489/13:

Powództwo o uchylenie uchwały przewidziane w art. 25 ust. 1 u.w.l. ma określone w przepisie tym przesłanki zaskarżenia i tylko wystąpienie którejś z nich może być podstawą do uwzględnienia roszczenia. Powództwo zaś o ustalenie nieistnienia uchwały wytaczane na podstawie art. 189 k.p.c. nie jest uregulowane w przepisach, aczkolwiek dopuszczalne w praktyce orzeczniczej i w doktrynie, także gdy chodzi o uchwały wspólnot mieszkaniowych. Jest ono odrębne od regulacji zawartej w art. 25 ust. 1 u.w.l. i z reguły wymaga wykazania tak rażących uchybień przy podejmowaniu uchwały, że powodują one, iż uchwała w istocie nie istnieje.


 

 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego