Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Amadeusz, KubaP, Siemowit, blazejh, koziorozka

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Powództwo o uchylenie uchwały, a powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały cz. 2

Powództwo o uchylenie uchwały, a powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały cz. 2

 

Odpowiadając na Państwa liczne pytania dotyczące dalszych różnic pomiędzy powództwem o uchylenie uchwały, a powództwem o ustalenia nieistnienia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się Państwa wątpliwości.

 

 

Powództwo o uchylenie uchwały

Jak już zostało to wyjaśnione w poprzednim opracowaniu, ustawa o własności lokali (dalej: u.w.l.) przyznaje właścicielowi lokalu możliwość zaskarżenia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej do sądu. Podstawą faktyczną powództwa o uchylenie uchwały musi być jedna z enumeratywnie wyliczonych w u.w.l. okoliczności, tj.: 

 

  • Uchwała jest niezgodna z przepisami prawa;
  • Uchwała jest niezgodna z umową właścicieli lokali;
  • Uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną;
  • Uchwała w inny sposób narusza interesy wnoszącego pozew właściciela lokalu.

Należy jednak bezwzględnie mieć na uwadze, iż powództwo o uchylenie uchwały jest ograniczone czasowo.

 

Art. 25 ust. 1a u.w.l. „Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.”

 

Termin 6 tygodni, o którym mowa powyżej, jest terminem zawitym. Oznacza to, iż po upływie tego terminu prawo do wytoczenia powództwa wygasa. Pamiętać należy, iż „nie ma prawnej możliwości do przywrócenia lub przedłużenia tego terminu” (tak w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt VI ACa 1153/10).

 

Jak wielokrotnie podkreślano w doktrynie i judykaturze, w tym także w uzasadnieniu wyroku  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08 czerwca 2017 r., sygn. akt XXVII Ca 2947/16, „oznacza to, wobec konstrukcji sankcji nieważności względnej, że uchwała, nawet jeśli będzie sprzeczna z przepisami prawa, to ulegnie konwalidacji na skutek przekroczenia ustawowego terminu do zaskarżenia uchwały. W razie wniesienia przeciwko wspólnocie mieszkaniowej powództwa z art. 25 po terminie, podlega ono – po uwzględnieniu przez sąd upływu terminu z urzędu – oddaleniu.”

 

 

Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały

W tym miejscu wypada powtórzyć za pierwszym opracowaniem, iż powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały wytaczane jest na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), który brzmi:

art. 189 k.p.c.Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

 

Jak jednoznacznie wynika z treści ww. normy prawnej, badanie istnienia interesu prawnego powoda jest niezbędną przesłanką materialnoprawną uwzględnienia powództwa. 

 

Wśród przedstawicieli doktryny i w judykaturze prezentowane jest jednolite stanowisko, iż jeśli chodzi o zaskarżanie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych: „źródłem interesu prawnego powodów, będącego materialnoprawną przesłanką uwzględnienia powództwa na podstawie art. 189 k.p.c., jest stosunek członkostwa we wspólnocie. Ten status powodów przesądza ich związanie uchwałą podjętą przez organ wspólnoty mieszkaniowej aż do chwili prawomocnego ustalenia jej nieistnienia. Zamiar eliminacji przez powodów stanu niepewności co do ich związania lub braku związania uchwałą wspólnoty mieszkaniowej przesądza istnienie ich interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały.” (tak w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt I CSK 773/14).

 

W praktyce wiele kontrowersji budziła również kwestia ewentualnej konieczności pierwotnego wytoczenia powództwa o którym mowa w art. 25 u.w.l. W tym zakresie również kilkukrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, w tym w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt I CSK 773/14 „nieskorzystanie z drogi prawnej zaskarżenia uchwały na podstawie art. 25 u.w.l. nie pozbawia interesu prawnego w dochodzeniu ustalenia nieistnienia uchwały na podstawie art. 189 k.p.c. Jak wspomniano, oba przepisy są podstawą odrębnych i niekonkurujących ze sobą powództw, opartych na odmiennych przesłankach ich dochodzenia i odmiennych przedmiotach żądań. Jeżeli właściciel lokalu uważa, że uchwała nie istnieje, gdyż nie doszło do skutecznego jej podjęcia, to powinien zaniechać skorzystania w tej sytuacji z nieadekwatnego do tego celu instrumentu prawnego określonego w art. 25 ust. 1 u.w.l. i trudno uznać, że pozbawia go to interesu prawnego w wystąpieniu z właściwym powództwem na podstawie art. 189 k.p.c.”.

 

Jako ostatnią z poruszanych w niniejszym opracowaniu kwestii należy wskazać różnice w terminie wytaczania powództw. Nie ma żadnej wątpliwości, iż w przeciwieństwie do powództwa o uchylenie uchwały, powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi. Temat ten był wielokrotnie przedmiotem oceny i analizy przez Sąd Najwyższy, w tym w sprawie pod sygn. akt I CSK 773/14, gdzie w uzasadnieniu wyroku czytamy „Art. 189 k.p.c. nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych dla wytoczenia powództwa i może być ono wytoczone w dowolnym czasie. Wystąpienie z takim powództwem bezspornie nie jest ograniczone ani podmiotowo, ani temporalnie i nie ma podstaw do wprowadzania jakichkolwiek czasowych ograniczeń w jego wytoczeniu przez zastosowanie terminu przewidzianego w art. 25 ust. 1a u.w.l. Powództwo, o którym mowa w powołanym przepisie, oraz powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały wytoczone na podstawie art. 189 k.p.c., są odrębnymi powództwami, oddzielnie uregulowanymi i nie ma podstaw do tego, aby przy ich dochodzeniu zamiennie stosować elementy reżimu prawnego niedotyczącego wprost określonego powództwa.”.


 

 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego