Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Phantos, blazejh, azygnerski, Do-da, drm, gab, t66, wp44, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1.  
  W pierwszej kolejności rozróżnić należy tematykę dopuszczalności udzielania pełnomocnictwa przez Zarząd jako organ, od tematyki dopuszczalności udzielania pełnomocnictwa przez jednego z członków zarządu Wspólnoty, do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.

  Aby jednak można było kontynuować dalsze rozważania, koniecznym jest zrozumienie czym jest pełnomocnictwo.
  kodeks cywilny:
  Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.
  § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.
  Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

  Choć potocznie często określa się, iż pełnomocnik "reprezentuje" podmiot/osobę w imieniu którego/której działa, uproszczenie takie jest błędne z punku widzenia prawa, bowiem pełnomocnik występuje w imieniu tegoż podmiotu/osoby.

  Pełnomocnictwo udzielane przez Zarząd- jako organ Wspólnoty – w imieniu tejże Wspólnoty, wymaga zachowania zasad reprezentacji. Oświadczenie woli organu-zarządu, traktowane jest jak działanie samej wspólnoty mieszkaniowej, podczas gdy pełnomocnik składa oświadczenie własne, lecz w cudzym imieniu - w tym przypadku w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Udzielenie pełnomocnictwa przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, dla np. administratora (tzw. umocowanie), jest dopuszczalne i nie stanowi o scedowaniu uprawnień do reprezentacji. Uprawnionym do reprezentacji cały czas pozostaje zarząd, w którego imieniu działa pełnomocnik.

  Dla pełnego zrozumienia powyższego zagadnienia można zapoznać się z podstawami prawa w zakresie odróżnienia roli organu od roli pełnomocnika. Przybliżenie tego zagadnienia znaleźć mogą Państwo tutaj: http://www.zarzadca.eu/komentarz/99557/

  Czynności prawnych, w których nie ma możliwości posłużenia się pełnomocnikiem, jest mało. Każdy członek zarządu - jako osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może ustanowić pełnomocnika. Możliwość ustanawiania pełnomocnika przez członka zarządu jest uwarunkowana brakiem odmiennego uregulowania przedmiotowego zagadnienia w umowie właścicieli lokali lub uchwale właścicieli lokalu. Pełnomocnictwo udzielane przez członka zarządu – jako osobę fizyczną, udzielane jest we własnym imieniu tegoż członka zarządu i nie wymaga zachowania zasad reprezentacji. Udzielając takiego pełnomocnictwa ten konkretny członek zarządu nie reprezentuje Wspólnoty, ale sam siebie. W konsekwencji, pełnomocnik nie będzie zastępował Wspólnoty, ale tego konkretnego członka zarządu, który udzielił mu pełnomocnictwa. Wobec osób trzecich, wspólnota reprezentowana będzie przez Zarząd w osobach X i Y, gdzie w imieniu Y występuje pełnomocnik Z. Jest to w pełni zgodne z art. 21 i 22 u.w.l.

  Pełnomocnik działa w granicach umocowania. Są to działania własne pełnomocnika, a podejmowane w imieniu i na rzecz osoby trzeciej. Pełnomocnictwo jest jedynie umocowaniem do działania w cudzym imieniu. Tym samym udzielenie pełnomocnictwa ogólnego nie jest zmianą sposobu reprezentacji i dalej, nie stanowi zmiany sposobu zarządu.

  Jeśli chodzi o wątek udzielenia pełnomocnictwa przez posła, wyklucza to ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora - tekst jednolity obecnie obowiązującej ustawy stanowi załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  Art. 13.
  1. Posła i senatora obowiązuje obecność oraz czynny udział w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, do których zostali wybrani.
  2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności posłów lub senatorów nieuczestniczących w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, określają regulaminy Sejmu lub Senatu.

  Jak już to było wskazywane w innych wątkach, w pewnych okolicznościach nawet małżeństwo można zawrzeć przez pełnomocnika - kodeks rodzinny i opiekuńczy:
  Art. 6. § 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika.
  § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego