Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthormat_wk
  • CommentTime26-03-2010
   
  Z przepisów Księgi Drugiej Tytułu I Działu IV
  Kodeksu cywilnego wynika z kolei, iŜ współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania
  współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Zgodnie bowiem z jego
  art. 200 kaŜdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.
  Podobnie, wskazana wyŜej ustawa o własności lokali w art. 29 ust. 3 stanowi, Ŝe prawo kontroli
  działalności zarządu słuŜy kaŜdemu właścicielowi lokalu. Z powołanych przepisów wynika zatem
  uprawnienie kaŜdego współwłaściciela dostępu do dokumentacji związanej z zarządzaniem
  nieruchomością.
  Podmiot sprawujący zarząd nieruchomością wspólną gromadzi i przetwarza dane członków
  wspólnoty wyłącznie jako podmiot, któremu - w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  2
  o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej
  ustawą o ochronie danych osobowych - przetwarzanie danych powierzono, zaś administratorem
  danych (tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
  obowiązanym do respektowania w procesie przetwarzania danych osobowych wszelkich zasad
  wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych) pozostaje wspólnota.
  Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych istotne jest przede wszystkim,
  aby czynność przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdowała podstawę prawną
  w jednej z ustawowych przesłanek, określonych w art. 23 ust 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych
  osobowych (w odniesieniu do danych zwykłych, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
  telefonu, adres e-mail). Spełnienie jednego z warunków wskazanych w powołanych przepisach
  stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, gdyŜ przesłanki te są
  równoprawne, a jednocześnie autonomiczne. W procesie przetwarzania danych osobowych ich
  administrator powinien przestrzegać takŜe inne obowiązki, jakie nakładają na niego przepisy
  ustawy o ochronie danych osobowych, w tym m. in. określony w art. 26 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
  o ochronie danych osobowych obowiązek dołoŜenia szczególnej staranności w celu ochrony
  interesów osób, których dane dotyczą, a szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były
  1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie
  poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeŜeniem ust. 2,
  3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4) przechowywane w postaci umoŜliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłuŜej niŜ jest
  to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Zakres danych i informacji udostępnianych
  współwłaścicielom powinien być zatem adekwatny do ich potrzeb związanych ze zgodnym
  z prawem celem udostępnienia. Wprawdzie powołane powyŜej przepisy nie odnoszą się wprost do
  poruszonej w przedmiotowej sprawie kwestii, niemniej jednak nie jest dopuszczalne udostępnianie
  właścicielom we wspólnocie mieszkaniowej określonej nieruchomości danych, których
  przetwarzanie nie jest niezbędne do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.
  Podsumowując stwierdzić naleŜy, Ŝe o ile udostępnianie członkom wspólnoty mieszkaniowej
  danych osobowych dotyczących pozostałych członków wspólnoty pozostawać będzie w związku ze
  wspólnym zarządzaniem nieruchomością stosownie do powołanych wyŜej przepisów prawa,
  to przyjąć moŜna, iŜ znajdować będzie oparcie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych
  osobowych, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
  jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
  prawa.
  Jednocześnie wskazuję, iŜ w wyroku z dnia 6 września 2005 r. (sygn. II SA/Wa 825/05)
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, Ŝe „W ustawie o ochronie danych
  osobowych brak jest przepisów obligujących administratora do udostępnienia dokumentów
  zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem »udostępnienia«, odnosząc je
  zawsze do danych osobowych, a nie zawierających je dokumentów.” śaden przepis ustawy
  o ochronie danych osobowych nie przyznaje organowi ochrony danych osobowych kompetencji do
  podejmowania rozstrzygnięć, których przedmiotem jest nakaz udostępnienia dokumentów będących
  3
  nośnikami przetwarzanych danych. śaden przepis tej ustawy równieŜ nie upowaŜnia, ani osoby,
  której dane dotyczą, ani jej przedstawiciela ustawowego, do Ŝądania od administratora danych
  wydania takich dokumentów. Osoba, której dane dotyczą, w trybie przewidzianym w przepisach
  ustawy o ochronie danych osobowych moŜe jedynie skutecznie dochodzić od administratora
  wyłącznie udostępnienia danych osobowych, co nie jest toŜsame z Ŝądaniem wydania dokumentów
  zawierających te dane.
  Kopiowanie dokumentów jest czynnością techniczną, która ze swej istoty nie jest zakazana
  przepisami powołanej ustawy. Istotne z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  jest bowiem to, aby podmiot, który czynności tej dokonuje, legitymował się jedną z przesłanek
  legalności przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych, które dla danych tzw. zwykłych
  (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) określone zostały w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie
  danych osobowych oraz aby kopiowanie dokumentów nie prowadziło do gromadzenia danych
  w zakresie szerszym, niŜ jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane (art. 26
  ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych). Stanowisko to znalazło potwierdzenie
  w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 19 grudnia 2001r.
  (sygn. akt II SA 2869/00) orzekł, iŜ „gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii
  dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną, obojętną dla prawodawcy
  reglamentującego w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanie tego rodzaju danych.
  Inaczej mówiąc posługiwanie się taką, czy inną techniką utrwalania danych (kopiowanie lub
  przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania
  (przetwarzania). Dla takich ocen istotne znaczenie mają przede wszystkim: podstawa prawna
  przetwarzania danych (art. 23 ustawy) oraz granice przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy )”.
  Analogicznie Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w wyroku z dnia 7 listopada 2003r.
  (sygn. akt II SA 1432/02) stanowiąc, iŜ: „ustawa o ochronie danych osobowych nie zajmuje się
  określaniem techniki gromadzenia danych osobowych lecz zakresem ich przetwarzania (…)”.


  Może to troszke sięprzyda odnośnie danych osobowych i ich przetwarzania .
Przejdź do dyskusji: Ochrona danych osobowych
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego