Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

wp44, blazejh, gecon, piastowska, MarcoPolo, iga, koziorozka, wm29a, Zarządca, Lalunia, cdn, abwehrstelle_breslau, citizen, Egzo, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

    •  
      CommentAuthormat_wk
    • CommentTime26-03-2010
     
    Z przepisów Księgi Drugiej Tytułu I Działu IV
    Kodeksu cywilnego wynika z kolei, iŜ współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania
    współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Zgodnie bowiem z jego
    art. 200 kaŜdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.
    Podobnie, wskazana wyŜej ustawa o własności lokali w art. 29 ust. 3 stanowi, Ŝe prawo kontroli
    działalności zarządu słuŜy kaŜdemu właścicielowi lokalu. Z powołanych przepisów wynika zatem
    uprawnienie kaŜdego współwłaściciela dostępu do dokumentacji związanej z zarządzaniem
    nieruchomością.
    Podmiot sprawujący zarząd nieruchomością wspólną gromadzi i przetwarza dane członków
    wspólnoty wyłącznie jako podmiot, któremu - w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
    2
    o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej
    ustawą o ochronie danych osobowych - przetwarzanie danych powierzono, zaś administratorem
    danych (tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
    obowiązanym do respektowania w procesie przetwarzania danych osobowych wszelkich zasad
    wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych) pozostaje wspólnota.
    Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych istotne jest przede wszystkim,
    aby czynność przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdowała podstawę prawną
    w jednej z ustawowych przesłanek, określonych w art. 23 ust 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych
    osobowych (w odniesieniu do danych zwykłych, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
    telefonu, adres e-mail). Spełnienie jednego z warunków wskazanych w powołanych przepisach
    stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, gdyŜ przesłanki te są
    równoprawne, a jednocześnie autonomiczne. W procesie przetwarzania danych osobowych ich
    administrator powinien przestrzegać takŜe inne obowiązki, jakie nakładają na niego przepisy
    ustawy o ochronie danych osobowych, w tym m. in. określony w art. 26 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
    o ochronie danych osobowych obowiązek dołoŜenia szczególnej staranności w celu ochrony
    interesów osób, których dane dotyczą, a szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były
    1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie
    poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeŜeniem ust. 2,
    3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
    4) przechowywane w postaci umoŜliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłuŜej niŜ jest
    to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Zakres danych i informacji udostępnianych
    współwłaścicielom powinien być zatem adekwatny do ich potrzeb związanych ze zgodnym
    z prawem celem udostępnienia. Wprawdzie powołane powyŜej przepisy nie odnoszą się wprost do
    poruszonej w przedmiotowej sprawie kwestii, niemniej jednak nie jest dopuszczalne udostępnianie
    właścicielom we wspólnocie mieszkaniowej określonej nieruchomości danych, których
    przetwarzanie nie jest niezbędne do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.
    Podsumowując stwierdzić naleŜy, Ŝe o ile udostępnianie członkom wspólnoty mieszkaniowej
    danych osobowych dotyczących pozostałych członków wspólnoty pozostawać będzie w związku ze
    wspólnym zarządzaniem nieruchomością stosownie do powołanych wyŜej przepisów prawa,
    to przyjąć moŜna, iŜ znajdować będzie oparcie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych
    osobowych, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
    jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
    prawa.
    Jednocześnie wskazuję, iŜ w wyroku z dnia 6 września 2005 r. (sygn. II SA/Wa 825/05)
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, Ŝe „W ustawie o ochronie danych
    osobowych brak jest przepisów obligujących administratora do udostępnienia dokumentów
    zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem »udostępnienia«, odnosząc je
    zawsze do danych osobowych, a nie zawierających je dokumentów.” śaden przepis ustawy
    o ochronie danych osobowych nie przyznaje organowi ochrony danych osobowych kompetencji do
    podejmowania rozstrzygnięć, których przedmiotem jest nakaz udostępnienia dokumentów będących
    3
    nośnikami przetwarzanych danych. śaden przepis tej ustawy równieŜ nie upowaŜnia, ani osoby,
    której dane dotyczą, ani jej przedstawiciela ustawowego, do Ŝądania od administratora danych
    wydania takich dokumentów. Osoba, której dane dotyczą, w trybie przewidzianym w przepisach
    ustawy o ochronie danych osobowych moŜe jedynie skutecznie dochodzić od administratora
    wyłącznie udostępnienia danych osobowych, co nie jest toŜsame z Ŝądaniem wydania dokumentów
    zawierających te dane.
    Kopiowanie dokumentów jest czynnością techniczną, która ze swej istoty nie jest zakazana
    przepisami powołanej ustawy. Istotne z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych,
    jest bowiem to, aby podmiot, który czynności tej dokonuje, legitymował się jedną z przesłanek
    legalności przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych, które dla danych tzw. zwykłych
    (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) określone zostały w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie
    danych osobowych oraz aby kopiowanie dokumentów nie prowadziło do gromadzenia danych
    w zakresie szerszym, niŜ jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane (art. 26
    ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych). Stanowisko to znalazło potwierdzenie
    w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 19 grudnia 2001r.
    (sygn. akt II SA 2869/00) orzekł, iŜ „gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii
    dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną, obojętną dla prawodawcy
    reglamentującego w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanie tego rodzaju danych.
    Inaczej mówiąc posługiwanie się taką, czy inną techniką utrwalania danych (kopiowanie lub
    przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania
    (przetwarzania). Dla takich ocen istotne znaczenie mają przede wszystkim: podstawa prawna
    przetwarzania danych (art. 23 ustawy) oraz granice przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy )”.
    Analogicznie Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w wyroku z dnia 7 listopada 2003r.
    (sygn. akt II SA 1432/02) stanowiąc, iŜ: „ustawa o ochronie danych osobowych nie zajmuje się
    określaniem techniki gromadzenia danych osobowych lecz zakresem ich przetwarzania (…)”.


    Może to troszke sięprzyda odnośnie danych osobowych i ich przetwarzania .
Przejdź do dyskusji: Ochrona danych osobowych
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego