Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime3-10-2012 zmieniony
   
  Wpis całkowicie nie na temat wątku.
  Dyskusja jest o wodomierzach i zaopatrzeniu budynków w wodę.
  Proszę do tego nie mieszać podzielników kosztów ogrzewania.
  Ustawa-prawo energetyczne tego tematu nie dotyczy.
  "...Art. 1
  1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła.
  .."
  Kwestię zaopatrzenia w wodę i rozliczeń dostarczonej wody reguluje:
  "...Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków...
  Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  3) odbiorca usług - każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
  Art. 6. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
  5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.
  6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:
  1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze
  , zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;
  8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.
  Art. 26. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
  2. Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
  3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.
  Art. 27. 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
  .."
  Zwracam uwagę na zwrot, że umowa może być także zawarta z użytkownikiem (właścicielem lokalu) w budynku:
  "...także z osobą korzystającą z lokalu jeżeli:
  1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
  .."
  Zdecydowana większość wodomierzy lokalowych jest zamontowana niezgodnie z tymi warunkami i nikt na to nie zwraca uwagi (bo nie są traktowane jako urządzenia stricte pomiarowe, bo nie są jedyną podstawą rozliczenia zużytej wody według wodomierza głównego) - dopiero wtedy gdy trzeba podpisać indywidualną umowę z właścicielami lokali zaczynają się schody.
  Z powyższych zapisów wynika, że to iż właściciel lokalu ma wodomierze lokalowe nie oznacza, że tylko tyle ile wskażą zapłaci bo musi pamiętać, że wspólnota czyli ogół właścicieli podejmuje uchwałę w jaki sposób będą realizowane dopłaty do tych wskazań z tytułu tzw. uchybu o czym mówi art. 26. - czyli w dużym uproszczeniu można powiedzieć że wskazania wodomierzy lokalowych służą bardziej sprawiedliwemu podziałowi kosztów ilości dostarczonej do budynku wody zmierzonej wodomierzem głównym (art. 27 ust.1) - i wyrażenie KubyP że bardziej : "...są "podzielnikami kosztów"..." nie jest wcale błędne.
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego