Wpłaty od właścicieli (zaliczki) wspólnota musi rozdzielić na:
a) koszt zarządu nieruchomością wspólną
Rozlicza je wg. udziałów wykazanych w aktach notarialnych.
Koszty te często dzieli się na tzw. eksploatację i fundusz remontowy.
b) wydatki związane z utrzymaniem lokalu, czyli tzw. media (c.o. woda, wywóz śmieci).
Rozlicza je według rzeczywistego zużycia lub zgodnie z uchwałą.

Przykład nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2010 rok - EKSPLOATACJA

Wspólnota mieszkaniowa Rajska 1 w Edenie
pow. lokali xxx² w tym:
lokale wykupione xxx m² + gmine xxx m² (w tym lokale użytkowe xxx m²)
Wysokość zaliczki „ A” w 2010 roku:
styczeń – marzec 1,76zł za 1 m²
kwiecień – grudzień 1,86 za m²

koszty planowane wydatki faktyczne różnica
zł na rok za 1m² zł na rok za 1m²
1. AWARIE, NAPRAWY 18 431,69 0,32 11 691zł 0,20 +6 740,69
Szklenie drzwi wejściowych kl.I 140
Naprawy centralnego ogrzewania 2 595
Regulacja zamka w drzwiach 70
Naprawa i regulacja rygli w drzwiach kl. I i II 110
Naprawa lampy zew. kl. III 98,33
Naprawa drzwi wejściowych kl. III 70
Zakup i wymiana samozamykacza kl. I 250
Zamocowanie 2 skrzynek gazowych 95
Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego 240
Naprawa oświetlenia kl. I:IV:V 85,28
Czyszczenie kanalizacji 1 819
Demontaż i montaż samozamykacza kl.II 340
Zakup i montaż elektrozamka kl. III 135
Udrożnienie poziomu kanalizacji w piwnicy 180
Demontaż i montaż wkładki zamka do altanki 150
Naprawa zwarcia instalacji oświetlenia zewn. 95,04
Wymiana 2 lamp zewn. na wysięgnikach 979,35
Naprawa drzwi wejściowych kl. I 70
Uruchomienie c.o. 80
Wymiana samozamykacza kl. III 270
Przeciek z naczynia odpowietrzającego 230
Usunięcie przecieku z lok. Nr 1 140
Naprawa dachu nad lok. nr 2 i 3 535
Naprawy instalacji gazowej po przeglądzie 295
Usunięcie śniegu z dachu (dwa razy) 2 619
2. PRZEGLĄDY 14 399,760,25 13 965,03 0,24 +434,73
gazowy 2 505
budowlany 5-letni 3 225,49
wentylacji 4 135,34
elektryczny 5-letni 4 099,20
3. ENERGIA ELEKTRYCZNA 5 759,900,10 4 458,44 0,08 +1 301,46
4. SPRZĄTANIE 19 007,680,33 16 450 0,29 +2 557,68
5. ADMINISTROWANIE 39 167,350,68 39 138 0,68 +29,35
6. INNE 10 367,830,18 3 367,02 0,06 +7 000,81
Ubezpieczenie OC budynku 2 202
Banki (PKO BP i ING) 329,80
Listy polecone, ksero, dorobienie klucza, mapy geodezyjne, zakup soli, żarówek itp. 835,22
7. KONSERWACJE -7 967,64
domofonu 1 498 0,03
wind 6 469,64 0.11
Razem 107 134,21 1,86 97 037,13 1,68 +10 097,08

Różnica między kosztami planowanymi a rzeczywistymi +10 097,08 zł
Nadpłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą 0 zł
Niedopłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą -3 857,70 zł
Suma = +6 239,38
Stan konta na dzień 31.12.2010 wynosi +6 239,38zł

Przykład nr 2

Powierzchnia całkowita (p.c.l.) = ………………. m2
Powierzchnia użytkowa lokali (ogrzewana) (p.u.l.) = …… m2
Zużycie zimnej wody = ……..m3 / rok
Zużycie ciepłej wody = ……..m3 / rok
Liczba osób zamieszk. ogólem = …….os.
Liczba osób zamieszk. LM = …….. os.
Liczba osób zamieszk. LU = ……… os.
Liczba wodomierzy (CW + ZW) = …….szt.
Liczba samodzielnych lokali = …… lok.
w tym: LM = …….. LU = …….SPRAWOZDANIE FINANSOWE WM “Nasza kamienica”

ZA OKRES OD 01.01.2009 r. DO 31.12.2009 r.

I. Finansowanie kosztów zarządzania NW
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE NADWYŻKI
z 2008
PRZYCHODY
I – XII /2009
KOSZTY
z 2008
KOSZTY
I – XII /2009
SALDO
1. Energia elektryczna 31 762,49 29 806,281 956,21
2. Konserwacja bieżąca 25 955,25 25 574,35 380,90
3. Konserwacja bieżąca dźwigów 22 765,02 24 321,14 -1 556,12
4. Konserwacja instalacji domofonowej 1 787,00 972,29814,71
5. Konserwacja instalacji zbiorczej RTV 403,20 403,20
6. Przeglądy techniczne NW 8 242,32 5 515,472 726,85
7. DDD NW 1 178,64 1 178,64
8. Utrzymanie czystości 56 913,36 6 019,78893,58
9. Ubezpieczenie NW 4 709,76 4 091,00618,76
10. Wynagrodzenie zarządcy 56 127,64 56 127,620,02
11. Obsługa rachunku bankowego 1 900,44 1 520,45379,99
RAZEM 211 745,12 203 948,38 7 796,74
II. Finansowanie kosztów powstałych w lokalach
Lp. NADWYŻKI
z 2008 r.
PRZYCHODY
I – XII /2009
KOSZTY
z 2008 r.
KOSZTY
I – XII /2009
SALDO
1. Zimna woda i ścieki 98 627,06 168,99 107 788,22-9 330,15
2.
3.
Podgrzanie wody
Centralne ogrzewanie
78 734,61
274 397,56
9899,15 308 664,9034 568,12
4. Gaz 26 081,90 14,93 26 131,93 -64,96
5. Wywóz nieczystości stałych 1,16 32 841,87 32 120,34 722,69
RAZEM 1,16 510 683,00 10 083,07 474 705,3925 895,70
6. Gaz-koszty do rozliczenia w 2010r 976,00 -976,00
III. Pozostałe przychody i koszty zarządzania NW
Lp. NADWYŻKI
z 2008 r.
PRZYCHODY
I – XII /2009
KOSZTY
z 2008 r.
KOSZTY
I – XII /2009
SALDO
1. Odsetki bankowe uznane na rachunku bieżącym 4,57 4,57
2. Odsetki bankowe uznane na rachunku F.R. 1 359,25 1 359,25
3. Pożytki z najmu za okres I-XII/2009 r. 107 756,96 107 756,96
4. Zobowiązania przedawnione 313,96 313,96
5. Podatek dochodowy od osób prawnych -20 338,00 -20 338,00
6. Pozostałe przychody i koszty zarządu NW 2,28 291,89 -289,61
7. Windykacja 2 567,00 3 313,00 -746,00
8. Odsetki naliczone przez kontrahentów 36,12 -36,12
RAZEM 91 666,02 3 641,01 88 025,01
IV. Legalizacja i amortyzacja wodomierzy
Lp. NADWYŻKI
z 2008 r.
PRZYCHODY
I – XII /2009
KOSZTY
z 2008 r.
KOSZTY
I – XII /2009
SALDO
1. Stan na dzień 31.12.2008 r. 17 818,23 17 818,23
2. Legalizacja i amortyzacja wodomierzy- przychody 4 092,48 4 092,48
3. Legalizacja i amortyzacja wodomierzy- wydatki 0,00
RAZEM 17 818,23 4 092,48 21 910,71
V. Gospodarka funduszem remontowym
Lp. NADWYŻKI
z 2008 r.
PRZYCHODY
I – XII /2009
KOSZTY
z 2008 r.
KOSZTY
I – XII /2009
SALDO
1. Stan F.R na dzień 31.12.2008 r. 27 016,98 -27 016,98
2. Przekwalifikowanie środków z 2008 r. na F.R. 74 889,48 74 889,48
3. Zaliczki za okres I-XII/2009 r. 74 990,25 74 990,25
4. Zaliczki – spłata kredytu + obsługa 127 563,50 127 563,50
5. Wydatki za okres I-XII/2009 r. 77 767,52 -77 767,52
6. Spłata kredytu – kapitału 75 842,42 -75 842,42
7. Obsługa kredytu – odsetki, prowizje 54 990,33 -54 990,33
Fundusz remontowy na dzień 31.12.2009 r. 74 889,48 202 553,75 208 600,27 41 825,98
V.1. Rozliczenie kredytu
Lp. NADWYŻKI
z 2008 r.
PRZYCHODY
I – XII /2009
KOSZTY
z 2008 r.
KOSZTY
I – XII /2009
SALDO
1. Przyznany kredyt 1 429 000,00 -1 429 000,00
2. Premia termomodernizacyjna 357 250,00 357 250,00
3. Spłata kredytu 75 842,42 75 842,42
Kwota do spłaty na dzień 31.12.2009r. 433 092,42 1 429 000,00 -995 907,58


VI. Środki pieniężne na rachunkach bankowych Stan na dzień
31.12.2009 r.
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym 67 060,07
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym funduszu remontowego 58 931,41
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym lokata81 266,60
VII. Rozrachunki ze współwłaścicielami z uwzględnieniem BO na dzień 01.01.2009 r.
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Należności Wpłaty Saldo na
31.12.2009 r.
1. Właściciele LM 822 056,56 819 359,09 -2 697,47
2. Gmina 161 802,69 146 437,11 -15 365,58
3. Wpłaty do wyjaśnienia - 1 173,42 1 173,42
4. Wpłaty wyjaśnione z lat ubiegłych 1 394,88 - -1 394,88
RAZEM 985 254,13 966 969,62 -18 284,51
VIII. Rozrachunki z najemcami NW
Lp.WYSZCZEGÓLNIENIE Saldo
na 31.12.2009 r.
1.xxxxxxxxxxxx -3 785,68
2.xxxxxxxxxxxxxxxxx -3 181,32
3.xxxxxxxxxxxxx -3 353,75
4.xxxxxxxxxxxx -2 557,97
5.xxxxxxxxxxxxx 141,55
6.xxxxxxxxxxxxxxxxx -122,00
7.xxxxxxxxxxxxxxxxxx -427,49
8.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 610,00
9.xxxxxxxxxxxxxxxxxx -1 000,00
10.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -721,97
11.xxxxxxxxxxxxxxxxxx -183,00
12.xxxxxxxxxxxxxxxx -829,60
13.xxxxxxxxxxxxxxxx -169,52
14.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -339,65
15.xxxxxxxxxxxx -95,98
16.xxxxxxxxxxxxxxxx -3 090,71
17.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 507,90
18.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -664,90
19.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -373,32
20.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -1 610,40
21.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -1 464,00
RAZEM -22 711,81
IX. Rozrachunki z kontrahentami
Lp.Nazwa firmy NależnościZobowiązania
1.DDDDDDDDDDDDDDD 1 945,12
2.DDDDDDDDDDDDDDD 44 860,00
3.DDDDDDDDDDDDDDD 2 627,69
4.DDDDDDDDDDDDDDD 2 764,77
5.DDDDDDDDDDDDDDD 3 353,98
6.DDDDDDDDDDDDDDD 4 716,29
7.DDDDDDDDDDDDDDD (kaucja) 512,88
8.DDDDDDDDDDDDDDD 1 091,40
9.DDDDDDDDDDDDDDD 100,76
10.DDDDDDDDDDDDDDD 549,00
11.Rozrachunki z Urzędem Skarbowym- pdop 199,00
12.Rozrachunki z Urzędem Skarbowym- pdof 198,52
13.Rozrachunki z Urzędem Skarbowym- VAT 1 538,00
14.Rozrachunki z ZUS 18,90
15.Rozliczenie zaliczki – konserwator 302,05
RAZEM 501,05 64 277,31
 
wzor_-_sprawozdanie_finansowe.txt · ostatnio zmienione: 2016/06/15 16:07 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki