ZALICZKA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
Wspólnota mieszkaniowa Rajska 1 w Edenie
Właściciel: Andrzej Kowalski
metraż lokalu 33,88 m²
udział lokalu w nieruchomości wspólnej (NW) - 0,37%

W związku ze zmianą właściciela lokalu /adres jak wyżej /oraz na podstawie obowiązujących przepisów /uchwał WM/ ,
nalicza się zaliczkę na pokrycie bieżących kosztów utrzymania nieruchomości, która obowiązuje od dnia

01 SIERPNIA 2012

i jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca z góry na konto WM ``xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx``
Bank »»»»»»»»»»»»> NR KONTA BANKOWEGO 22 1111 2222 0000 4444 5555 6666

Informujemy , że zgodnie z art. 454k.c. , dniem zapłaty należności/zaliczki/ jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wspólnoty.
Wpłaty są zarachowywane na najstarsze zobowiązania - zaległości płatnicze - na postawie wyciągów bankowych.
Za nieterminowe wpłaty należy doliczyć odsetki za zwłokę (zgodnie z regulaminem WM)
Prosimy o czytelne i jednoznaczne wypełnianie dowodów wpłat.

Pożyteczne tel.
Administrator - 88 555 55 22 - , księgowość WM - 88 666 77 88 dział techniczny 88 999 11 22 ; 88 999 11 23


OZNACZENIA:
NW-nieruchomość wspólna; CO-centralne ogrzewanie; CW-ciepła woda; ZW- zimna woda


LP Nazwa należności Sposób naliczenia Wartość na m-c
A Utrzymanie lokalu i media
Centralne ogrzewanie 33,88 m2 * 1,54 zł/m2 52,18 zł
C.O. opłata stała - gotowość do podania ciepła 33,88 m2 * 0,48 zł/m2 16,26 zł
Podgrzanie wody 0,75 m3 * 13,68 zł/m3 10,26 zł
Woda 4,83 m3 * 3,78 zł/m3 18,26 zł
Ścieki 4,83 m3 * 3,84 zł/m3 18,55 zł
Wywóz nieczystości 4,83 m3 * 1,90 zł/ m3 ZW 9,18 zł
Gaz 4,83 m3 * 2,15 zł/m3 10,38 zł
Razem Utrzymanie lokalu i media 135,07 zł
B Utrzymanie nieruchomości wspólnej (NW)
Woda gospodarcza - UCHYBY 0,37 % * 400,00 zł/m-c 1,48 zł
Energia elektryczna NW 0,37 % * 2 900,00 zł/m-c 10,73 zł
Utrzymanie czystości NW 0,37 % * 4 960,00 zł / m-c 18,35 zł
Konserwacja bieżąca NW 0,37 % * 2 650,00 zł/m-c 9,81 zł
Konserwacja bieżąca dźwigów 0,37 % * 2 400,00 zł/m-c 8,88 zł
Konserwacja inst. domofonowej 0,37 % * 144,00 zł/m-c 0,53 zł
Konserwacja instalacji zbiorczej RTV 0,37 % * 15,00 zł/m-c 0,06 zł
Konserwacja bramki wjazdowej 1 szt. * 1,00 zł/szt. 1,00 zł
Przeglądy techniczne NW 0,37 % * 1 450,00 zł/m-c 5,37 zł
Ubezpieczenie NW 0,37 % * 430,00 zł/m-c 1,59 zł
DDD NW 0,37 % * 15,00 zł/m-c 0,06 zł
Wynagrodzenie Administratora NW 0,37 % * 4 758,00 zł/m-c 17,60 zł
Amortyzacja wodomierzy 2 szt. * 1,25 zł/szt 2,50 zł
Obsługa konta bankowego WM 0,37 % * 125,00 zł/m-c 0,46 zł
Razem Utrzymanie nieruchomości wspólnej (NW) 78,42 zł
C Opłaty cywilno-prawne WM
Opłata abonamentowa za przyłącze wod-kan. 0,37 % * 55,00 zł/m-c 0,20 zł
Razem Opłaty cywilno-prawne WM 0,20 zł
D Fundusz remontowy NW
Fundusz remontowy, amortyzacja, inwestycje NW 0,37 % * 3 925,00 zł/m-c 14,52 zł
Spłata kredytu termomodernizacji 0,37 % * 12 000,00 zł/m-c 44,40 zł
Razem Fundusz remontowy NW 58,92 zł
Miesięczna opłata razem (A + B + C + D) 272,61 zł

(struktura wzoru zaliczki w tabelach zaproponowana przez KubaP)

 
wzor_-_zaliczka.txt · ostatnio zmienione: 2016/06/15 16:07 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki