Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, Amadeusz, KubaP, ewa9000, blazejh, nowy-wlasciciel, Prezesod13lat, lolekanabolek

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorjan
  • CommentTime20-03-2010
   
  podczas pierwszego zebrania wsp. mieszk. nie mieliśmy takiego doświadczenia i wiedzy \byłto ro. 2006\ podsunięto nam \zarządca umowę następującej treści która została przyjęta; cytuje.upoważnia się zarząd wsp.do udzielenia pełnomocnictw zarządcy do zawierania umów z bankiemi dyponowania kontem bieżącym i remontowym wspólnoty mieszkaniowej.' koniec cytatu. obecnie chcemy dopisać drugi człon tej umowy o nast. treści;'dysponowanie kontem wsp. mieszk. następuje za wiedzą i zgodą zarządu wsp.'proszę o odpowiedz czy taki zapis jest zgodny z prawem i czy można go wprowadzić uchwałą w drodze indywidualnego zbierania głosów. \mamy 37 proc. udziału.wiem że można ale czy w tym przypadku można to zastosować. przepis mówi że na zebraniu jak nie ma kworum to można zastosować zbieranie głosow w drodze ind. zbierania przez zarzad.tu na zebraniu nic w tej sprawie nie było wyszła sprawa zaostrzenia uchwa.ły między zebraniami gdyż zarząd udowodnił pewne pomyłki ksęgowe. proszę o odpowiedż .pozdr.
  •  
   CommentAuthorgonia
  • CommentTime20-03-2010
   
  Czy zarządca posiada licencję?
  Czy jest to umowa o zarządzanie, czy administrowanie?
  Nie słyszałam o terminie zaostrzenia uchwały. Trzeba pojąć nową uchwałę.
  •  
   CommentAuthorwojak
  • CommentTime20-03-2010
   
  jan: 'dysponowanie kontem wsp. mieszk. następuje za wiedzą i zgodą zarządu wsp.'
  Ja bym proponowal radykalna zmiane uchwaly, zwlaszcza jesli macie watpliwosci w stosunku do zarzadcy (jak rozumiem pelni on de facto role administratora?). Bo jak pozniej dokumentowac ową "wiedzę i zgodę"?? Prościej jest, gdy zarzad dysponuje nkontem, wtedy nie ma watpliwosci co do odpowiedzialnosci.
 1. Rozumiem, że to duża wspólnota mieszkaniowa, zarządca jedynie administruje nieruchomością, nie pełni funkcji zarządcy w rozumieniu art. 18 uwl a we wspólnocie działa jej organ - zarząd wybrany uchwałą właścicieli lokali.
  Moim zdaniem upoważnienie administratora do składania oświadczeń woli w imieniu wspólnoty, a za takie należy uznać umocowanie do zawarcia umowy rachunku bankowego wspólnoty i dysponowania nim - stanowi zmianę sposobu zarządu nieruchomością wspólną i wymaga zachowania formy określonej w art. 18 uwl (uchwała protokołowana przez notariusza, umowa w formie aktu notarialnego). W przypadku niezachowania przypisanej formy czynność jest bezskuteczna.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorjan
  • CommentTime20-03-2010
   
  tak jest to duża wspólnota. zarz ądca licencje posiada jest to ZGM,JEST UMOWA ZLCENIA ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ przyjęta na pierwszym zebraniu w 2006r.na tym zebraniu została równiez przyjęta uchwała wsp. mieszk. w sprawie zarządcy nieruch. wspólnej. cytuje; zarządcą nieruchomości wspólnej wybrany został zakład gosp. mieszkaniowej w ..........jak to się ma do UWL prosze mi odpowiedzić na drugą część mojego pierwszego pytania. /tak zarząd jest 3 osb. wybrany z pośród właścicieli.
  •  
   CommentAuthorgonia
  • CommentTime20-03-2010
   
  ZGM zarządza waszą wspólnotą nieprawnie.
  ZGM nie może posiadać licencji zarządcy.
  Do ustawy o własności lokali ma się to nijak.
  zakłady budżetowe nie mogą zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi, mogą zarządzać tylko mieniem komunalnym należącym w 100% do gminy.
  Mówi o tym ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce komunalnej.
 2. A dlaczego zarząd nie dysponuje rachunkiem, jaki sens ma wprowadzanie zapisu o dysponowaniu nim przez administrującego "za zgodą zarządu"?
  Zarząd powinien wycofać pełnomocnictwo w banku i zawrzeć umowę w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, administrator może natomiast nosić do banku przelewy podpisane przez członków zarządu.
  Rację ma Gonia, że ZGM nie może posiadać licencji, ponieważ licencję może uzyskać jedynie osoba fizyczna. Nie zgadzam się natomiast z tak kategorycznym twierdzeniem, że zakłady budżetowe nie mogą zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi. Należy mieć na względzie, że w orzecznictwie NSA zaprezentowano odmienny pogląd.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 3. NSA II SA/Wr 1234/03 :

  "Działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu, na podstawie odrębnych umów, podmiotom innym niż gmina, usług dotyczących zarządzania nieruchomościami nie wchodzi w zakres zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm./, ma charakter komercyjny i jako taka wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

  Działalność tę należy odróżnić od administrowania nieruchomościami wspólnymi, prowadzonego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903 ze zm./ stanowiącego, że w razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Skoro gmina jest jednym ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej powstałej wskutek sukcesywnego wyodrębniania lokali mieszkalnych, to zarządzanie taką nieruchomością mieści się w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej z tej to przyczyny, że wykonywane jest również i na rzecz gminy w zakresie jej własnych zadań w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

  W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że na sesji w dniu 28 marca 2003 r. Rada Miejska uchwałą nr VI/92/03 przekształciła z dniem 1 kwietnia 2003 r. jednostkę budżetową pod nazwą - Administracja Budynków Komunalnych "Nieruchomości Ś." w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zarząd Nieruchomości

  Działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu podmiotom innym niż gmina usług dotyczących zarządzania nieruchomościami ma w ocenie organu charakter komercyjny i jako taka wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

  Zarząd Budynków Mieszkalnych jako komunalny zakład budżetowy podlega przepisom m.in. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 ze zm./.

  Zgodnie z art. 7 tej ustawy działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego, a zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich.

  Z treści cyt. art. 10 ust. 1 i art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej wynika, że działalność wykraczającą poza użyteczność publiczną mogą prowadzić wyłącznie tworzone przez gminy spółki prawa handlowego /z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne/."Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorwojak
  • CommentTime20-03-2010
   
  Wracajac do glownego nurtu, w pelni popieram Zarzadce i podtrzymuje moje wczesniejsze stanowisko
  Zarządca: Zarząd powinien wycofać pełnomocnictwo w banku i zawrzeć umowę w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, administrator może natomiast nosić do banku przelewy podpisane przez członków zarządu.
  •  
   CommentAuthorgonia
  • CommentTime20-03-2010
   
  Jeżeli zarząd jest prowadzony na podstawie art 18 ust 2 u owl. więc gdyby nie było wybranego zarządu właścicielskiego.
  Ale w tym przypadku jest inaczej, wspólnota Jana ma własny zarząd właścicielski i w ty konkretnym przypadku ZGM nie może zarządzać ani administrować wspólnoty.
 4. Janie, każdą uchwałę można podjąć w formie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Nie ma takiego przepisu, że tylko głosowania rozpoczęte na zebraniu można dokończyć w formie indywidualnej. Są 3 metody głosowania uchwał:
  1) tylko na zebraniu
  2) tylko w trybie indywidualnym
  3) w trybie mieszanym (częściowo na zebraniu, częściowo indywidualnie.
  Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

  "Za wiedzą i zgodą" - to nic nie daje. Minimalna zmiana powinna być taka, że każda dyspozycja (polecenie przelewu, czek gotówkowy) wymaga obowiązkowo podpisu jednej osoby z zarządu. Wymaga to zmiany karty wzorów podpisów w banku. Ale najlepiej zrobić to tak, jak radzi Zarządca: cofnąć pełnomocnictwo bankowe administratorowi składając pismo w banku, podpisane przez zarząd oraz zawrzeć nową umowę rachunku bankowego na rzecz wspólnoty (umowę podpisuje zarząd). Dysponentem nowego rachunku powinien być wyłącznie zarząd. Należy rozliczyć administratora i dokonać przelewu środków ze starego konta na nowe.

  Czy ten stary rachunek jest na wspólnotę, czy na gminę? ZGM jako jednostka budżetowa nie ma osobowości prawnej, działa w imieniu gminy.

  Czy dobrze zrozumiałem, że gmina ma 63% udziałów w nieruchomości wspólnej?
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime20-03-2010
   
  Też mnie zaciekawiło te 37 %. - dawałoby to sporą szansę przegłosowania gminy,
 5. owner: Minimalna zmiana powinna być taka, że każda dyspozycja (polecenie przelewu, czek gotówkowy) wymaga obowiązkowo podpisu jednej osoby z zarządu.

  Przy zarządzie wieloosobowym wymaga podpisów dwóch członków zarządu, polecenie przelewu to oświadczenie woli.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime20-03-2010
   
  To zależy, kto ma pełnomocnictwo do konta bankowego. W tej chwili pełnomocnictwo ma administrator, moja propozycja minimum polega na tym, żeby "dopuścić" przynajmniej jedną osobę z zarządu. Ale najlepsze rozwiązanie to oczywiście pozbawienie administratora dostępu do konta w ogóle.
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime20-03-2010
   
  Szanowni forumowicze.
  Wasze rady niechybnie doprowadzą do paraliżu tej WM. Co jest złego w tym,że administrator ma dostęp do konta? Przecież musi wykonywać operacje finansowe. Przypuszczam,że ma to w swoich obowiązkach. Tezy Zarządcy o konieczności aktu notarialnego przy uchwalę o zezwoleniu na dysponowanie kontem WM to swobodna interpretacja uwl. Ja posiadałem taką dyspozycję zwykłą uchwałą wiekszości właścicieli, i nie widziałem w tym nic zdrożnego. Problem tkwi w kontroli jaką powinien sprawować Zarząd. Jeżeli Zarząd z tego rezygnuje - jego sprawa. Zarząd może osobiście zanosić dyspozycje przelewów do banku. Jest to niewątpliwe czynność zarządu zwykłego, który Zarząd wykonuje samodzielnie.
  Zejdźmy na ziemię!!!:bigsmile:
 6. Co jest złego w tym,że administrator ma dostęp do konta? Przecież musi wykonywać operacje finansowe.

  Wcale nie musi. Musi prowadzić ewidencję pozaksięgową, ale nie wydawać dyspozycje bankowi, bo od tego jest zarząd. Po to wspólnota powołuje zarząd, żeby to on podejmował decyzje. Jeżeli właściciele chcą tę sytuację zmienić, to ustawa wskazuje sposób: umowa w sprawie ustanowienia innego niż w ustawie sposobu zarządu. Warunek: umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. To nie jest nie tylko swobodna, ale żadna "interpretacja" ustawy - taki jest przepis art. 18.1 ustawy, nie trzeba niczego "interpretować".
  Ja posiadałem taką dyspozycję zwykłą uchwałą wiekszości właścicieli, i nie widziałem w tym nic zdrożnego.

  Jako zarząd jednoosobowy, czy jako administrator?
  Jako zarząd nie musiałeś mieć w ogóle uchwały, bo dysponowanie kontem to uprawnienie zarządu. Jako administratorowi uchwała ci nie wystarczy.
  "Nie widziałem w tym nic zdrożnego" - to nie jest przekonujący argument, zwłaszcza jeśli się zna twoje podejście do przepisów prawa.
  •  
   CommentAuthorwojak
  • CommentTime20-03-2010
   
  To prawda, ale skoro zarzad ma watpliwosci, co do realizacji zadan przez administratora, to trzeba temu zaradzic i wlasnie w tym kierunku toczy sie dydkusja. Natomiast przejecie przelewow przez zarzad wcale nie oznacza paralizu wspolnoty. U nas od samego poczatku tak postepujemy, w dobie internetu nie jest to wcale takie trudne ani pracochlonne!:smile:
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime20-03-2010
   
  owner - administrator znowu zablokuje naszą dyskusję. Co to znaczy moje podejście do prawa? Jestem osobą niekaraną, przez kilka lat byłem ławnikiem w sądzie, mam wyższe wykształcenie,znam biegle języki obce. Nie ukrywam się pod ksywą, podałem swoje imię i inicjał nazwiska. To,że nie zgadzam się z "głupim" niekiedy orzecznictwem sądów to przykład mojej odwagi cywilnej.Jeżeli Cię to interesuje to mam sprawę przeciwko Polsce w Trybunale Sprawiedliwości ( Skarga nr 1906/10). Ad rem. Niech Zarząd wydaje dyspozycje bankowi (przelewy), wtedy :bigsmile:administrator będzie miał ubaw po pachy.W tej WM nie jest potrzebny zarządca/administrator ale stróz albo gospodarz domu
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime20-03-2010
   
  Co to znaczy moje podejście do prawa?

  Sam wiesz najlepiej. Przykład: dyskusja o podatkach wspólnoty, obowiązku posiadania REGON-u i NIP-u, a teraz o ustawowych wymogach dla zmiany sposobu zarządu.
  Jeżeli Cię to interesuje

  Nie, zupełnie mnie to nie obchodzi.
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime20-03-2010
   
  OK. podatki wspólnoty - ponawiam pytanie, jaki podatek płacą wspólnoty? I po raz kolejny - wskaż mi wspólnotę Mieszkaniową, która prowadzi działalność gospodarczą . Wystarczy mi jej REGON. Wtedy podyskutujemy.J anie kwestionuję zmiany sposobu zarządu? Oczywiście nootarialnie.:bigsmile:
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime20-03-2010
   
  Powtarzasz się. Już ci odpowiadałem na te pytania.
  •  
   CommentAuthor1976
  • CommentTime21-03-2010
   
  zakłady budżetowe nie mogą zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi, mogą zarządzać tylko mieniem komunalnym należącym w 100% do gminy.
  Mówi o tym ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce komunalnej.  a jak ma się do tego
  http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/78D6B26F

  czytałem to NSA II SA/Wr 1234/03 : i dokumenty NIK-u itd.
  ale jest to odpowiedz z 3 grudnia 2009 r.
  •  
   CommentAuthorgonia
  • CommentTime21-03-2010
   
  Tak tam wyraźnie powiedział pan minister, że w świetle przepisów prawa zakłady budżetowe nie mogą zarządzać wspólnotami z udziałem gminy.
  Może się to odbywać tylko w świetle przepisu art 18 ust2 ustawy o wł.l.
  Czyli, jeżeli nie ma zarządu wybranego na podstawie art 20 ustawy, w razie jak gmina sukcesywnie wyodrębnia lokale i nie został jeszcze powołany zarząd właścicielski, czyli gmina prowadzi zarząd nieruchomością w trybie art. 18 ustawy.
  •  
   CommentAuthor1976
  • CommentTime21-03-2010
   
  Tak tam wyraźnie powiedział pan minister, że w świetle przepisów prawa zakłady budżetowe nie mogą zarządzać wspólnotami z udziałem gminy.


  przeszukałem cały tekst i nie znalazłem tam słowa "nie mogą"

  Może się to odbywać tylko w świetle przepisu art 18 ust2 ustawy o wł.l.


  Ja bym dodał że również w świetle Art.19
  •  
   CommentAuthorgonia
  • CommentTime21-03-2010
   
  Mówimy tu o zakładach budżetowych gminy, które zarządzają wspólnotami z udziałem gminy. Art. 19 mówi o tzw. małych wspólnotach, tam wszyscy właściciele decydują.
  W przytoczonej przez ciebie wypowiedzi ministra są użyte art. różnych ustaw, może przeczytasz je jeszcze raz?:wink:
  •  
   CommentAuthorKrystel
  • CommentTime26-04-2021
   
  Witam, potrzebuję informacji jak napisać ograniczenie do dysponowanua środkami finansowymi dla Zarządcy Wspólnoty.
  Parę lat temu nasza Pani Zarządca dostała od Zarządu Wspólnoty dyspozycję dot. naszych środków finansowych, konta. W związku z remontem, który powinien się skonczyć wg umowy w zeszłym roku, ale nie ma odbioru do dzisiaj Zarządca wypłaciła Wykonawcy wszystkie nasze pieniądze nie konsultujac tego ze Wspólnotą i czeka jeszcze na dofinansowanie z UM. Chcemy napisać pismo/Uchwałę aby wszystkie wydatki były konsultowane z Zarządem Wspólnoty i aby nie mogła nimi dysponować jak chce. Dyspozycja była podpisana z ówczesnym Zarządem Wspólnoty. Jak ograniczyć dysponowanie naszymi środkami?
 7. Krystel - a kto Cię nauczyl bycia utajnionym na tym forum? I gdzie znalazłeś ten wątek sprzed 11 lat? FASCYNUJĄCE.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime26-04-2021 zmieniony
   
  Krystel:Witam, potrzebuję informacji jak napisać ograniczenie do dysponowanua środkami finansowymi dla Zarządcy Wspólnoty.
  teraz to się wypełnia druczki bankowe w zależności od banku ...
  To na nich zaznacza się uprawnienia dysponenta .

  Ja bym tak zmienił, że to Zarząd WM daje dyspozycje dla banku w celu uwolnienia środków z konta bankowego ... bankowości internetowa
  Zarządca a właściwie Administrator ma zawiesić przelew w banku , przesłać skan faktury do Zarządu WM / członka zarządu WM, Zarząd WM dopiero uwalnia swoim podpisem elektronicznym środki z konta WM ....ect
  Taki powinien być standard we WM.

  Prezesod13lat:Krystel - a kto Cię nauczyl bycia utajnionym na tym forum? I gdzie znalazłeś ten wątek sprzed 11 lat? FASCYNUJĄCE.
  pajacu i kretynie , trollu przestań obrażać nowych uczestników tego forum .
  To że ty #Prezesod13lat jesteś ograniczony w rozwoju, to nie znaczy, że każdy taki jest .

  Z regulaminu forum:
  Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu, Forum i Wiki
  8. Przed założeniem wątku upewnij się czy nie założono już podobnego o tym samym zagadnieniu.
  http://www.zarzadca.eu/wiki/regulamin
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime27-04-2021
   
  Jak ograniczyć dysponowanie naszymi środkami?


  Iść do banku. We dwóch członków zarządu. Z aktualną uchwałą powołującą zarząd i z dowodami osobistymi...
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime27-04-2021
   
  a-z:
  Jak ograniczyć dysponowanie naszymi środkami?


  Iść do banku.
  Hmm ... tylko w czasie pandemii niektóre banki nie przyjmują interesantów , załatwiają sprawy przez internet UoWL ; UoGN ;
 8. Znowu przykład nieznajomości tematu przez KP.
  Iść do banku. We dwóch członków zarządu. Z aktualną uchwałą powołującą zarząd i z dowodami osobistymi...

  Ale tak jest jak nie zakladało się nigdy konta w banku. MASAKRA.

  Nowy doklejony: 28.04.21 10:06
  I dyskusja się skończyła. Tak to jest jak nie ma się pojęcia o temacie.
  Iść do banku. We dwóch członków zarządu. Z aktualną uchwałą powołującą zarząd i z dowodami osobistymi...
  I to pisze rzekomo specjalista od zarządzania!!!???? I dwóch gości z papierkiem przejmują np. konto 120-lokalowej WM i kilkaset tysięcy zlotych na koncie. Nie ośmieszaj się. Miesiąc temu spytałem w swoim banku CA jaka jest oferta kredytowa dla WM. Odpowiedź byla jednoznaczna - ŻADNA
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego