Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorNpmm
  • CommentTime2-11-2010
   
  Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej uważają, że praktycznie każda decyzja podjęta przez Zarząd wymaga Uchwały. Zarząd opiera się o "Ustawę o własności lokali", która precyzuje jakie decyzje wymagają Uchwały. Proszę o informację jakie działania może podejmować samodzielnie Zarząd (zależy mi na konkretnych czynnościach, które chcemy przedstawić naszym mieszkańcom, aby nie podważali decyzji Zarządu).
 1. Zarząd samodzielnie może podejmować wszystkie czynności zwykłego zarządu (art. 22.1 uwl). Pozdrawiam
 2. Npmm:które chcemy przedstawić naszym mieszkańcom, aby nie podważali decyzji Zarządu

  Skupcie się przede wszystkim na tym, aby wszelkiego rodzaju sprawy wspólnotowe, omawiać z włascicielami lokali, aniżeli z mieszkańcami.
 3. Ani Ustawa o własności lokali, ani Kodeks cywilny nie definiują czynności zwykłego zarządu.
  Dlatego należy za każdym razem interpretować czy coś jest czynnością zwykłego zarządu, czy nie. Nie ma bowiem katalogu czynności zwykłego zarządu wspólnego dla wszystkich rzeczy. Jest to niemożliwe ze względu na ogromną różnorodność rzeczy

  Przyjmuje się, że przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.
  - albo:
  Czynności zwykłego zarządu to załatwianie bieżących spraw związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i jej administracją.

  Za czynności przekraczające zwykły zarząd należy uznać wszystkie inne sprawy, które nie mieszczą się w tych granicach zwykłego zarządu.
  - albo:
  Czynność wykraczająca poza bieżącą administrację nieruchomością wspólną stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
 4. uchwał wymagają remonty. Czasem wm mają tez określone, że naprawy powyżej sumy x też wymagają uchwały.
  Napisz konkretnie, co ci sąsiedzi kwestionują, to szybciej będzie.
 5. Pomocne piśmiennictwo:

  "Literatura i liczne orzecznictwo na ten temat ukształtowały pewne ogólne wskazania, co stanowi czynność zwykłego zarządu, a co jest jego przekroczeniem. Mają one jednak tylko orientacyjny charakter, a poza tym względny; identyczna czynność może mieć w określonych okolicznościach faktycznych charakter zwykłego zarządu, a w innych może stanowić przekroczenie tego zarządu. Jest to więc zawsze sprawa ustaleń faktycznych. Ogólnie uważa się za czynności zwykłego zarządu załatwianie spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy, pobieranie pożytków i dochodów, uprawę gruntu, konserwację, administrację i szeroko rozumianą ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych... jak wytoczenie powództwa o ochronę własności, posiadania, o eksmisję, o zapłatę czynszu, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia lub uszkodzenia rzeczy, zawieranie umów związanych z zarządem i eksploatacją, a także ze sposobem korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli.
  W uchwale z 19 kwietnia 2002 roku, III CZP 18/02 (OSNC 2/03, poz. 18) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności, może mieścić się w ramach zwykłego zarządu, jeżeli nieruchomość służy współwłaścicielom wyłącznie do ułatwienia korzystania z innych nieruchomości (wspólna droga), a wymieniona na wstępie inwestycja ma na celu zwiększenie użyteczności jednej z nich."
  Komentarz do kodeksu cywilnego, Stanisław Rudnicki, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 264 - 256.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorweles1478
  • CommentTime3-11-2010 zmieniony
   
  Npmm:Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej uważają,
  że praktycznie każda decyzja podjęta przez Zarząd wymaga Uchwały.

  Nie mają racji i bzdurzą. Niech podadzą przepis że "każda decyzja podjęta przez Zarząd wymaga Uchwały"
  Npmm:Zarząd opiera się o "Ustawę o własności lokali", która precyzuje jakie decyzje wymagają Uchwały.

  Tak masz racje Zarząd WM może część czynności mieszczących się w określeniu zarząd zwykły wykonywać samodzielnie.
  Art. 22. UoWL
  1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
  Npmm: Proszę o informację jakie działania może podejmować samodzielnie Zarząd (zależy mi na konkretnych czynnościach,
  które chcemy przedstawić naszym mieszkańcom, aby nie podważali decyzji Zarządu).

  Art. 22. UoWL
  3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  (reszta w ustawie)
  czyli wszystkie te, które nie mieszczą się w tym katalogu,
  albo nie były uchwałą właścicieli dokooptowane jako czynności przekraczające zarząd zwykły
  np.: wybór administratora czy zarządcy
  - są czynnościami zwykłymi , które Zarząd WM wykonuje samodzielnie - bez uchwał właścicieli lokali.
 6. Jakie czynności może samodzielnie podejmować zwykły Zarząd?

  Każdy zarząd wspólnoty jest zwykły. No, prawie każdy - na przykład w mojej wspólnocie zarząd jest niezwykły - wszystko robi sam, i to za darmo! :smile:

  Wyraz "zarząd" w ustawie o własności lokali ma 2 znaczenia:
  1) podmiotowe - zarząd rozumiany jako organ wspólnoty;
  2) funkcjonalne - zarząd = sprawowanie zarządu = zarządzanie.
  W tytułowym pytaniu mylisz te pojęcia.
  weles1478:Tak masz racje Zarząd WM może część czynności mieszczących się w określeniu zarząd zwykły wykonywać samodzielnie.
  Art. 22. UoWL1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.

  Mam inne zdanie. Zarząd wspólnoty samodzielnie może wykonywać wszystkie bez wyjątku czynności zarządu zwykłego. Wyraźnie wynika to z cytowanego przepisu ustawy, który nie przewiduje żadnych wyjątków.

  Co do konkretnych czynności - kiedyś wpadła mi w ręce taka lista, może Ci się przyda.
  Podkreślam, że chodzi o czynności zarządu wspólnoty (reprezentacji wspólnoty nie może powierzyć innej osobie - z wyłączeniem pełnomocnictwa procesowego):

  Czynności zarządu zwykłego

  1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej.

  2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.

  3. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

  4. Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów.

  5. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.

  6. Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np. dźwigów osobowych, anten zbiorczych, domofonów).

  7. Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków.

  8. Ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.

  9. Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądem i poza sądami.

  10. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

  11. Przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty, przygotowywanie rozliczeń funduszu remontowego.

  12. Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy.

  13. Prowadzenie odpowiedniej księgowości, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na zebranie roczne właścicieli lokali.

  14. Pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.

  15. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

  16. Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.


  Generalnie: do czynności zwykłego zarządu należy zaliczyć:
  1) wszystkie czynności obligatoryjne, nałożone przez prawo (prowadzenie dokumentacji nieruchomości, czyszczenie kominów, okresowe przeglądy nieruchomości, sprzątanie chodników przyległych do nieruchomości wspólnej itp.);
  2) zapewnienie dostaw mediów do NW i lokali;
  3) administrowanie (konserwacja, usuwanie awarii, pobieranie opłat, windykacja, prowadzenie korespondencji itp.).
 7. To jest to !
 8. Owner napisał tylko o "abecadle" .
  To jest tylko namiastka tego co może zarząd wspólnoty w ramach zarządu zwykłego choć się kilkoma nie nie zgadam.

  - "i korekt tego planu, "
  - "Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej."
  - "Pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości."
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego