Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Umowa quoad usum o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną
  zawarta w dniu 1 stycznia 2009 roku pomiędzy :

  Wspólnotą Mieszkaniową „Tęczowa" nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ukrytej 1, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr: 123456 - reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

  Edmunda Nowaka - zam. w Krakowie przy ul. Ukrytej 1/ 10,

  Jacka Ziętka - zam. w Krakowie przy ul. Ukrytej 1/19

  - zwaną dalej „Wspólnotą Mieszkaniową"

  a
  Janem Kowalskim, właścicielem lokalu nr 13 położonego w Krakowie przy ul. Ukrytej 1 - zwanym w treści umowy „Właścicielem lokalu",

  została zawarta umowa o treści następującej:

  §1

  1.Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że tworzy ją ogół właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Ukrytej 1 w Krakowie, zgodnie ze stanem prawnym ujawnionym w KW nr 123456 oraz, że w dniu 1 grudnia 2008 roku została podjęta uchwała tych właścicieli wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej upoważniająca Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do zawierania umów z poszczególnymi właścicielami dotyczących sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej.

  2.Właściciel lokalu oświadcza, że jest właścicielem lokalu nr 1 położonego w Krakowie przy ul. Ukrytej, dla którego Sąd Rejonowy w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr .......................... i z prawem tym związane jest ,4 udziału w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej.

  § 2

  Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że pomieszczenia piwniczne oznaczone na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy stanowią nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

  Strony określają następujący sposób korzystania z opisanej wyżej nieruchomości wspólnej polegający na tym iż :
  -Właściciel lokalu otrzymuje do wyłącznego korzystania pomieszczenie piwniczne oznaczone nr „1 b" znajdujące się w części podziemnej budynku o powierzchni 2 m2 x 3 m2.

  -wszystkie remonty, naprawy i inne koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia piwnicznego ponosi Właściciel lokalu i z tego tytułu zrzeka się roszczeń wobec Wspólnoty Mieszkaniowej o zwrot poczynionych nakładów.

  - Właściciel lokalu jest uprawniony do samodzielnego dysponowania zajmowanym na podstawie tej umowy pomieszczeniem piwnicznym, w tym do jego wynajęcia lub użyczenia dowolnej osobie na warunkach przez siebie ustalonych, a środki uzyskane z tego tytułu stanowią jego wyłączny dochód.

  § 3

  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku oraz kodeksu cywilnego.

  § 4

  Strony zgodnie wnoszą ponadto o ujawnienie w księdze wieczystej KW nr ........... prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem ich współwłasności faktu umownego określenia przez współwłaścicieli sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z treścią tej umowy.

  §5

  Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


  Załączniki:

  Uchwała nr 8/2008 Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany sposobu przeznaczenia nieruchomości wspólnej.

  Szkic sytuacyjny pomieszczeń piwnicznych.

  OMÓWIENIE:
  http://www.zarzadca.pl/content/view/620/49/
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego