Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Mam pytanie odnośnie naliczania opłat za energię cieplną .
  Mieszkam w wspólnocie mieszkaniowej .Do chwili kiedy wspólnotą zarządzał ADM naliczanie odbywało się od metra sześciennego było to dla mnie zrozumiałe gdyż w wspólnocie są mieszkania różnej wysokości . W latach 90-tych zmieniliśmy administratora . Około dwóch lat temu zauważyłem że wysokość opłat jest naliczana od metrów kwadratowych . Zwróciłem na to uwagę zarządcy naszą wspólnotą jednak że zostałem zbyty ustną odpowiedzią "czy to się panu opłaca przecież w pańskim przypadku są to grosze gdyż w skali roku nadpłaca pan około 17 złotych . W styczniu i marcu tego roku na zebraniach wspólnota podjęła uchwały o podniesieniu opłat za 1 metr kwadratowy na koncie remontowym jak też w związku z tworzeniem planu zagospodarowania finansów na cały rok podwyżki za media . Zaliczka jaką mam płacić od 1 kwietnia 2009 za 72,99 metra kwadratowego wynosi prawie 800 złotych ponieważ jest to dość duże obciążenie chcę wystąpić pisemnie do administratora z wnioskiem o naliczanie energii cieplnej od metra sześciennego i tu moje pytanie jest mi wiadome że jest kilka wzorów naliczania energii cieplnej gdzie mogę znaleźć wzór naliczania od metrów sześciennych z poważaniem Krzysztof Ćwikła
 2. Sposób naliczania opłat za dostawy ciepła regulują właściciele lokali w przyjętym uchwałą regulaminie rozliczeń. Wynika to jednoznacznie z zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11). Art. 45 a, pkt. 9 stanowi, że
  to właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale , tak aby wybrana metoda, uwzględniała współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
  Zarządca powinien przedstawić właścicielom uchwalony regulamin rozliczeń w terminie 14 dni od daty jego wprowadzenia. Ustawa dopuszcza dokonywanie naliczeń zarówno przy uwzględnieniu kubatury, jak i powierzchni użytkowej. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę, która jest dla Pana niekorzystna może Pan ją zaskarżyć do sądu.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 3. Z uwagi na fakt że w dniu 15 lipca odbędzie się zebranie wspólnoty gdzie będzie dyskutowana mój wniosek sposobu naliczania prosiłbym o udzielenie odpowiedzi lub pomocy w przekonaniu wspólnoty że sposób obecny naliczania od metra kwadratowego jest krzywdzący dla mnie i że nie jest on adekwatny do faktycznego zużycia ciepła oraz że prowadząc naliczanie w metrach sześciennych /biorąc pod uwagę to że moje mieszkanie jest niższe a innych mieszkańców mieszkania są wyższe/ będzie prawidłowym odzwierciedleniem zużywanej energii cieplnej przez poszczególnych mieszkańców wspólnoty . Pozdrawiam Krzysztof Ćwikła .
 4. Przy zróżnicowanych wysokościach lokali najbardziej odpowiednim i naturalnym sposobem rozliczeń lokali byłaby właśnie kubatura.
  Prawo energetyczne nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek sporządzenia wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, więc jeśli takiego regulaminu nie posiadacie warto poruszyć tę sprawę na zebraniu.


  Art 45a prawo energetyczne
  8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:
  1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
  a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
  – wskazania ciepłomierzy,
  – wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,
  – powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;
  •  
   CommentAuthorJarek69
  • CommentTime27-06-2009
   
  Najlepszy sposób na przekonanie właścicieli, że lepszym rozwiązaniem jest kubatura to wykonanie symulacji matematycznej kosztów poprzez porównanie kosztów ogrzewania naliczonych zgodnie z metrażem dla danych mieszkań z kosztami zgodnie z kubaturą dla tych samych mieszkań. Sąsiedzi zobaczą wówczas ile faktycznie płacą teraz a ile zapłacą po zmianach.
 5. Witam jestem po zebraniu tak jak się spodziewałem mój wniosek został odrzucony tyle że starano się tak sformułować sposób odmowy żeby nie nosił znamion podjętej uchwały . I tu mam pytanie do "zarządcy"
  1. Czy jeżeli odrzucono mój wniosek bez podjęcia w tej kwestii uchwały stosunkiem głosów 8 do 2 przy 1 głosie wstrzymującym się to sam fakt przegłosowania nie nadaje odmowie przyjęcia wniosku charakteru uchwały .
  2. Czy składając wniosek o zmianę sposobu naliczania ustawa nakłada na mnie obowiązek wykazania jakie różnice powstaną w kosztach ponoszonych do tej pory i czy również ustawa nakłada na mnie obowiązek wyliczenia kosztów pozostałych mieszkańców wspólnoty / pragnę dodać że wszystkim zebranym na zebraniu na pytanie czy stracą ci co mają kubaturowo większe mieszkania przy założeniu że powierzchnia użytkowa jest taka sama jak u mnie a ich mieszkania są wyższe odpowiedziałem że stracą w ten sposób gdyż według nowego naliczenia ich miesięczna opłata wzrośnie ponieważ do ogrzania większej kubatury jest potrzeba więcej ciepła /
  3. Czy w chwili kiedy złożyłem wniosek do administratora , administrator nie został zobowiązany do symulacji wyliczeń jak będą się przedstawiały rachunki poszczególnych lokali .
  4. czy jeżeli ustawa przewiduje że właściciel lub zarządca ma dokonać wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale to czy nie powinien brać pod uwagę sprawiedliwego i uczciwego rozliczenia każdego lokalu jak też czy nie powinien wziąć pod uwagę że są różnice w wysokości lokali na poszczególnych kondygnacjach
  5. Co mówi ustawodawca właśnie o takiej sytuacji to znaczy czy ustawodawca nie wskazuje że w sytuacji jeżeli zachodzą różnice w wysokościach lokali to właśnie rozliczanie poszczególnych lokali powinno odbywać się z uwzględnieniem kubatury lokali i czy jest to na zasadzie może ale nie musi .
  6. Jeżeli o sposobie rozliczania kosztów energii cieplnej decydują właściciele lokali w przyjętym uchwałą regulaminie rozliczeń to czy utworzenie takiego regulaminu jest obowiązkowe i czy obowiązkowe jest przedstawienie przez administratora uchwalonego regulaminu w ciągu 14 dniu od daty jego wprowadzenia.
  Pytanie do "eedo" jak też pozostałych
  Czy fakt że takiego regulaminu nasza wspólnota nie ma stanowi dla mnie podstawę prawną do ewentualnego zaskarżenia sposobu rozliczania opłat za energię cieplną .
  Odp. dla "Jarek69"
  Kolego dziękuję za odpowiedź i pomoc tyle że w tej sytuacji jaka jest w mojej wspólnocie to ja i mój sąsiad jesteśmy tymi osobami które by na tym zyskały , a pozostali mieszkańcy by na tym stracili .
  i ostatnie a właściwie trzy pytania do wszystkich usiłujących mi w jakiś sposób pomóc
  1. W częściach wspólnych /chodzi o piwnice/ znajduje się pomieszczenie pralni pomieszczenie to jest ogrzewane kaloryferem a jego wysokość też jest inna od wysokości wszystkich mieszkań mojego i sąsiada też pytanie czy to pomieszczenie pralni też powinno być brane do rozliczenia za zużytą energię cieplną jako rozliczanie od kubatury .
  2. Czy do sposobu naliczenia kubatury każdego lokatora wystarczy dokument w formie projektu budynku .
  3. Czy w projekcie budowy budynku jest podana całkowita kubatura budynku z uwzględnieniem części wspólnych /strychy , klatki , piwnice i pomieszczenie pralni .
  Dwa ostatnie pytania związane są z tym że chciałbym uniknąć kosztów związanych z wynajęciem osoby do pomiarów kubatury a poniekąd wiadome jest mi że plany budynku z projektu budowy budynku jeżeli by zawierały takie wiadomości stanowiły by podstawę do przyjęcia wyliczeń kubatur wszystkich mieszkań z poważaniem Krzysztof Ćwikła
  ps
  dodam tylko że jestem już posiadaniu wzoru według którego można naliczać indywidualne rozliczenie każdego lokalu

  dla budynków w których wszyscy korzystają z wspólnej instalacji c.o. ;

  indywidualne koszty c.o. dla lokalu =indywidualne koszty c.o. dla budynku : kubatura lokali w budynku x kubatura rozliczanego lokalu
  •  
   CommentAuthorTomTom
  • CommentTime16-07-2009
   
  Kwestię obliczania kubatur budynków reguluje ściśle norma PN-ISO 9836:1997. Zakres obowiązywania normy został ograniczony do ustaleń punktu 5.2.2, dotyczących wyłącznie kubatury brutto budynków. Punkt 5.2.2. mówi, że

  5.2.2 Kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron
  5.2.2.1 Kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, jeżeli nie jest obliczana zgodnie z 5.2.1.4, jest iloczynem całkowitej powierzchni kondygnacji (zgodnie z 5.1.3.1a) i odpowiedniej wysokości.
  5.2.2.2 Odpowiednią wysokością, w poniższych przypadkach, jest:
  a) dla powierzchni kondygnacji znajdujących się poniżej poziomu terenu:
  -odległość między dolną powierzchnią konstrukcji, na której opiera się podłoga a górną powierzchnią stropu kondygnacji powyżej.
  b) dla powierzchni kondygnacji powtarzalnych znajdujących się powyżej poziomu terenu:
  -odległość między odpowiadającymi sobie powierzchniami górnego i dolnego stropu;
  c) dla powierzchni kondygnacji, której górny strop jest dachem lub tarasem (np. kondygnacja poniżej kondygnacji z otwartą przestrzenią, poddasze),
  -odległość między powierzchnią podłogi a powierzchnią dachu lub tarasu;
  d) dla powierzchni kondygnacji, której dolny strop jest obudową budynku (np. kondygnacja powyżej kondygnacji z otwartą przestrzenią),
  - odległość między zewnętrzną płaszczyzną stropu dolnego a powierzchnią podłogi kondygnacji powyżej."
  •  
   CommentAuthorJarek69
  • CommentTime16-07-2009
   
  Krzysztof_cwikla:
  4. czy jeżeli ustawa przewiduje że właściciel lub zarządca ma dokonać wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale to czy nie powinien brać pod uwagę sprawiedliwego i uczciwego rozliczenia każdego lokalu jak też czy nie powinien wziąć pod uwagę że są różnice w wysokości lokali na poszczególnych kondygnacjach
  5. Co mówi ustawodawca właśnie o takiej sytuacji to znaczy czy ustawodawca nie wskazuje że w sytuacji jeżeli zachodzą różnice w wysokościach lokali to właśnie rozliczanie poszczególnych lokali powinno odbywać się z uwzględnieniem kubatury lokali i czy jest to na zasadzie może ale nie musi .


  Tak, opłaty ustalone w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie

  Prawo energetyczne art. 45a ust. 9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.


  Krzysztof_cwikla:
  5. Co mówi ustawodawca właśnie o takiej sytuacji to znaczy czy ustawodawca nie wskazuje że w sytuacji jeżeli zachodzą różnice w wysokościach lokali to właśnie rozliczanie poszczególnych lokali powinno odbywać się z uwzględnieniem kubatury lokali i czy jest to na zasadzie może ale nie musi .


  Obowiązek wprowadzenia regulaminu rozliczeń ciepła wynika z art 45 a ust.10:
  art 45a ust. 10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń"; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.
  •  
   CommentAuthorJarek69
  • CommentTime16-07-2009 zmieniony
   
  Jeżeli nie jest możliwe prowadzenie rozliczania kosztów ogrzewania w sposób zależny od zużycia, przepisy dopuszczają dokonywanie tych rozliczeń w odniesieniu do kubatury lub powierzchni lokalu. Interpretację tego ważnego zapisu ustawowego potwierdza Ministerstwo Gospodarki w piśmie z dnia 22.09.2005 r przesłanym do Stowarzyszenia d/s rozliczania energii zgodnie z jej zużyciem, w którym stwierdza się min.: „Dokonując, zgodnie z art. 45a ust. 8 ustawy, wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego musi mieć na uwadze zapisy ust. 9, art. 45a ustawy, tzn. aby wybrana metoda stymulowała energooszczędne zachowania lokatora oraz zapewniała ponoszenie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła. Oznacza to, że metoda rozliczania kosztów ciepła wykorzystująca powierzchnię lub kubaturę poszczególnych lokali powinna być stosowana tylko wówczas, gdy nie ma możliwości, np. z przyczyn technicznych, zastosowania metod wykorzystujących wskazania ciepłomierzy lub wskazania urządzeń wskaźnikowych”.

  cały referat:
  EWOLUCJA ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁA W PRZEPISACH PRAWA – PERSPEKTYWY POPRAWNEGO UREGULOWANIA
  http://www.irkom.org.pl/Art_Ewolucja_rozliczen_kosztow_ciepla_w_przepisach_prawa.pdf
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime16-07-2009 zmieniony
   
  W uzupełnieniu: (przy założeniu, iż występują różnice w zakresie kubatury poszczególnych lokali oraz nieruchomości wspólnej, są one na tyle duże, że sposób rozliczeń według obecnie przyjętej metody rozliczeń nie pozwala na rozliczenie odpowiadające zużyciu ciepła, ponadto lokale nie są opomiarowane):

  Ad. 2. Czy składając wniosek o zmianę sposobu naliczania ustawa nakłada na mnie obowiązek wykazania jakie różnice powstaną w kosztach ponoszonych do tej pory i czy również ustawa nakłada na mnie obowiązek wyliczenia kosztów pozostałych mieszkańców wspólnoty / pragnę dodać że wszystkim zebranym na zebraniu na pytanie czy stracą ci co mają kubaturowo większe mieszkania przy założeniu że powierzchnia użytkowa jest taka sama jak u mnie a ich mieszkania są wyższe odpowiedziałem że stracą w ten sposób gdyż według nowego naliczenia ich miesięczna opłata wzrośnie ponieważ do ogrzania większej kubatury jest potrzeba więcej ciepła /

  Nie, ustawa nie nakłada na Pana jako właściciela lokalu takiego obowiązku, to zarządzający winien sprawdzic zasadnośc wniosku i w przypadku, gdy dotychczasowy sposób rozliczeń nie spełnia wymogów art. 45a ust. 9. ustawy Prawo energetyczne, tj. nie odpowiada zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowania ciepłej wody użytkowej - winien powiadomic o tym wspólnotę celem podjęcia stosownych uchwał w zakresie zmian w regulaminie rozliczeń.

  Odpowiadając na kolejne pytania:

  1. W częściach wspólnych /chodzi o piwnice/ znajduje się pomieszczenie pralni pomieszczenie to jest ogrzewane kaloryferem a jego wysokość też jest inna od wysokości wszystkich mieszkań mojego i sąsiada też pytanie czy to pomieszczenie pralni też powinno być brane do rozliczenia za zużytą energię cieplną jako rozliczanie od kubatury

  Tak, to pomieszczenie również winno byc brane pod uwagę do rozliczeń.


  2. Czy do sposobu naliczenia kubatury każdego lokatora wystarczy dokument w formie projektu budynku .
  3. Czy w projekcie budowy budynku jest podana całkowita kubatura budynku z uwzględnieniem części wspólnych /strychy , klatki , piwnice i pomieszczenie pralni .
  Dwa ostatnie pytania związane są z tym że chciałbym uniknąć kosztów związanych z wynajęciem osoby do pomiarów kubatury a poniekąd wiadome jest mi że plany budynku z projektu budowy budynku jeżeli by zawierały takie wiadomości stanowiły by podstawę do przyjęcia wyliczeń kubatur wszystkich mieszkań

  Powinna to byc dokumentacja powykonawcza, ale w razie jej braku, jeżeli druga strona nie kwestionuje obmiarów, to w razie sporu sądowego - sąd może ją uwzględnic, ewentulanie, dopuścic dowód z opinii biegłego na tę okolicznośc.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 6. Ad 1. Czy jeżeli odrzucono mój wniosek bez podjęcia w tej kwestii uchwały stosunkiem głosów 8 do 2 przy 1 głosie wstrzymującym się to sam fakt przegłosowania nie nadaje odmowie przyjęcia wniosku charakteru uchwały .


  W piśmiennictwie można spotkac się z tezą, że odmowa zgody na dokonanie czynności to tzw. uchwała negatywna, którą właściciel może również zaskarżyc do sądu na podstawie art. 25t uwl (więcej na ten temat: Własnośc lokali. Komentarz. R. Strzelczyk, A. Turlej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007,s. 450). Autor jednak uważa, że uchylenie takiej uchwały nie skutkuje wyrażeniem zgody (z czym w pełni się zgadzam).
  W uzasadnieniu wyroku z dnia 07 lutego 2002 r. (sygn. akt: I CKN 489/00) Sąd Nawyższy przedstawił pogląd, iż:

  Uzasadniona jest zatem teza, że przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali regulujące zarząd nieruchomością wspólną nie przewidują możliwości zobowiązania przez sąd wspólnoty mieszkaniowej do podjęcia uchwały o określonej treści na żądanie właściciela lokalu. Jeśli zatem w konkretnej sprawie wymagana była zgoda właścicieli na odłączenie lokalu powodów od zainstalowanej na budynku sieci centralnego ogrzewania i wykorzystania jej do innego rodzaju ogrzewania, to brak tej zgody przez wspólnotę powodowie mogli zaskarżyć do sądu na podstawie art. 25 ust. 1 u.w.l. Gdyby wspólnota celowo nie podejmowała uchwały, to można rozważyć wystąpienie do sądu o upoważnienie do dokonania takiej czynności, jeśli wspólnota w określonym przez sąd terminie nie podejmie stosownej uchwały o wyrażeniu lub odmowie wyrażenia zgody.

  Treśc orzeczenia:
  http://www.zarzadca.pl/content/view/135/94/Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 7. W uzupełnieniu: (przy założeniu, iż występują różnice w zakresie kubatury poszczególnych lokali oraz nieruchomości wspólnej, są one na tyle duże, że sposób rozliczeń według obecnie przyjętej metody rozliczeń nie pozwala na rozliczenie odpowiadające zużyciu ciepła, ponadto lokale nie są opomiarowane);
  mieszkania nie są opomiarowane teraz tylko czy kubatura mieszkania mniejsza o około 20 metrów sześciennych odpowiada stwierdzeniu "są one na tyle duże, że sposób rozliczeń według obecnie przyjętej metody rozliczeń nie pozwala na rozliczenie odpowiadające zużyciu ciepła"
 8. To właśnie strona powodowa w ewentualnym procesie będzie musiała wykazac, w szczególności wyjaśnic sądowi jakie są różnice w opłatach, które wynikają z obecnie przyjętej,kwestionowanej metody a metody, której przyjęcia się domaga (co pozwana może oczywiście kwestionowac).
  Sąd natomiast dokona oceny czy "są one na tyle duże, że sposób rozliczeń według obecnie przyjętej metody rozliczeń nie pozwala na rozliczenie odpowiadające zużyciu ciepła".Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 9. Już złożyłem w Urzędzie Miejskim w Architekturze dokument /podanie o udostępnienie dokumentacji budowlanej/ naszego budynku w celu określenia Kubatury całego budynku i pozostałych lokali
  pyt .czy podany na końcu moich pytań wzór jest prawidłowym sposobem rozliczenia kosztów energii cieplnej w naszej wspólnocie .

  Cytat ;

  "2. Czy do sposobu naliczenia kubatury każdego lokatora wystarczy dokument w formie projektu budynku .
  3. Czy w projekcie budowy budynku jest podana całkowita kubatura budynku z uwzględnieniem części wspólnych /strychy , klatki , piwnice i pomieszczenie pralni .
  Dwa ostatnie pytania związane są z tym że chciałbym uniknąć kosztów związanych z wynajęciem osoby do pomiarów kubatury a poniekąd wiadome jest mi że plany budynku z projektu budowy budynku jeżeli by zawierały takie wiadomości stanowiły by podstawę do przyjęcia wyliczeń kubatur wszystkich mieszkań

  Powinna to być dokumentacja po wykonawcza, ale w razie jej braku, jeżeli druga strona nie kwestionuje obmiarów, to w razie sporu sądowego - sąd może ją uwzględnić, ewentualnie, dopuścić dowód z opinii biegłego na tę okoliczność."

  Pytanie to było związane z sytuacją tego rodzaju że budynek został oddany do użytku w lipcu 1959 roku i podejrzewam że takiej dokumentacji po wykonawczej mogę nie znaleźć o czym uprzedzono mnie w wydziale architektury gdyż w tamtym okresie czasu pozwolenia na budowę oraz nadzór nad budownictwem wielorodzinnym prowadziło inne przedsiębiorstwo a urząd wydawał zezwolenia w budownictwie jedno rodzinnym . Z tego co wyczytałem w jakimś dokumencie w sytuacji kiedy takiej dokumentacji nie można uzyskać dopuszczalna jest dokumentacja w formie projektu budynku .
  Chodziło mi o potwierdzenie czy taka dokumentacja może być przedstawiona jako dokument potwierdzający faktyczne pomiary każdego lokalu .

  Mam tu dodatkowe pytanie .
  Czy mogę wystąpić o unieważnienie ostatniego zebrania z uwagi na wymienione poniżej fakty i czy muszę to robić sądownie czy mogę na innej /jakiej/zasadzie .
  Zgodnie z zawiadomieniem o zebraniu w zawiadomieniu tym został podany porządek zebrania
  1. Otwarcie zebrania - zarządca wspólnoty otworzył zebranie informując o powodach zwołania zebrania
  2.Wybór przewodniczącego - jeden z lokatorów wskazał na moją osobę / uważam że trochę niefortunnie bo przecież ja składałem wniosek o zmianę sposobu rozliczania energii cieplnej / niejednoznacznie wyraziłem zgodę i w sumie prowadziłem to spotkanie ale wybór przewodniczącego nie został przegłosowany .
  3.Przyjęcie porządku zebrania - punkt ten nie został przegłosowany / w pewnym momencie naszego spotkania jeden z uczestników stwierdził że w zasadzie spotkanie to nie powinno mieć podstaw prawnych do podejmowania uchwał gdyż nawet nie był przegłosowany porządek dnia ale uczestnicy spotkania tak byli zaaferowani celem spotkania że nikt nie zwrócił uwagi na te słowa/ .
  4.Dyskusja w sprawie przyjęcia planu remontów ....... gdzie przewidziane było omówienie przewidywanych kosztów na podstawie zebranych ofert jak też podjęcie uchwały w sprawie wykonania remontów w sprawie tej nie podjęto uchwały gdyż ustalono że uchwałę podejmie się dopiero po bezpośredniej rozmowie z oferentami na wykonanie remontu
  5. przedstawienie mojego wniosku o zmianę naliczania opłat za centralne ogrzewanie z uwzględnieniem współczynników wynikających z różnic w wysokości mieszkań . Dyskusja oraz podjęcie uchwały o zasadach rozliczeń centralnego ogrzewania we wspólnocie mieszkaniowej - jak już wcześniej napisałem zrobiono wszystko żeby zapis z podjętej decyzji nie nosił znamion uchwały po wcześniejszym uzyskaniu odpowiedzi od administratora że w tej sprawie nie musi być podjęta uchwała jak też po stwierdzeniu że trzeba to tak sformułować żeby potem w wypadku zaskarżenia nie być ciąganym po sądach .
  6. Zamknięcie zebrania .
  Na dzień dzisiejszy posiadam protokół z zebrania sporządzony odręcznie i wygląda on w następujący sposób :
  Protokół zebrania z dnia 15.07.2009 roku
  przebieg zebrania
  1. Dyskusja na temat ofert remontowych p......... i p.......
  2. Zasady rozliczań ogrzewania , analiza wniosku p. K.Ćwikły dotyczącego podjęcia uchwały o zasadach rozliczeń centralnego ogrzewania we wspólnocie mieszkaniowej .
  Z powodu braku szczegółowych informacji nie przedstawionych przez p. K.Ćwikłę wspólnota odrzuciła wniosek 8 głosów przeciw , 1 osoba wstrzymała , 1 osoba za .
  p...........proponuje rozszerzyć Zarząd wspólnoty o nową osobę - p.............. wymieniona osoba wyraziła zgodę .

  podpis protokolanta ........................


  / pragnę dodać że przedstawiony wynik został można powiedzieć sfałszowany gdyż oprócz mnie za był jeszcze jeden lokator który poparł mój wniosek zresztą można to łatwo wyliczyć 11 osób uprawnionych do głosowania zliczając podaną liczbę oddanych głosów wychodzi 10 osób , jak też nie podano w tym protokole że osoba podana do zarządu została wybrana jednogłośnie nadto w protokole nie zostały uwzględnione inne wolne wnioski podane przez osoby biorące udział w zebraniu /.
 10. Wydaje mi się, że w przypadku, gdy poszczególne lokale użytkowe w danej nieruchomości budynkowej posiadają różną kubaturę ze względu na wysokość kondygnacji w rozliczeniu kosztów CO możecie zastosować współczynnik korygujący LAF. Najlepiej zwrócic się do odpowiedniego instytutu, który dokonuje tego typu analiz.
  • CommentAuthorGarg
  • CommentTime19-07-2009 zmieniony
   
  Krzysztof_cwikla:
  dodam tylko że jestem już posiadaniu wzoru według którego można naliczać indywidualne rozliczenie każdego lokalu

  dla budynków w których wszyscy korzystają z wspólnej instalacji c.o. ;

  indywidualne koszty c.o. dla lokalu =indywidualne koszty c.o. dla budynku : kubatura lokali w budynku x kubatura rozliczanego lokalu


  Witam
  Moja uwaga do wątku:
  Wzór prawidłowy i już stosowany. Miejcie na uwadze, że rozliczając zgodnie z tym wzorem "kubatura wszystkich lokali" dotyczy kubatury wszystkich lokali (mieszkalnych, handlowych itd) z wyłączeniem powierzchni wspólnych. Generalnie to ten sam wzór jak przy obliczaniu według metrów kwadratowych pow.
  Możecie oczywiście ustalić "koszt wspólny c.o.", czyli koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych w nieruchomości (np. klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze wspólne) i straty ciepła na pionach i poziomach instalacji - jako dodatkowa pozycja w zaliczce. Wówczas koszty te można określić według procentowego udziału kubatury pomieszczeń wspólnych nieruchomości budynkowej do całkowitej kubatury tej nieruchomości. Podany w cytacie wzór jest najprostszym rozwiązaniem dla budynków gdzie wszyscy korzystają z wspólnej instalacji c.o.

  Kubatura budynku winna być określona w projekcie budowlanym (technicznym) danego budynku
  G.
  •  
   CommentAuthorcalka
  • CommentTime20-03-2012
   
  Jak udowodnić przed Sądem że rozliczanie w oparciu o kubaturę jest bardziej sprawiedliwe w przypadku lokali o różnych wysokościach,
  jeśli znacie jakieś linki do opinii ekspertów to bardzo będę wdzięczny
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime20-03-2012 zmieniony
   
  Macie uchwałę na taki sposób rozliczeń?
  Czytałaś posty Zarządcy, Jarka i innych w tym wątku?
  Bo wg. uowl to udziałami...

  Przed sądem nie udowadnia się, że coś jest sprawiedliwe, tylko czy jest zgodne z prawem
  •  
   CommentAuthorcalka
  • CommentTime20-03-2012
   
  Mamy uchwałę przyjmującą regulamin, którą zaskarżył jeden z członków wspólnoty, właściciel lokali o wysokości 3,5m, pozostałe to 2,5m
  Czytałem wszystkie powyższe posty.
  Rozliczanie zgodne jest z Prawem Energetycznym które zakłada rozliczanie wg m2 lub m3, jednakże właściciel twierdzi że takie rozliczanie godzi w jego interesy.
  Radca prawny, mówi że aby wygrać rozprawę musimy udowodnić jakąś opinią biegłego że takie rozliczanie jest w porządku.
  Więc dlatego pytam o jakieś opinie ekspertów.

  Nowy doklejony: 20.03.12 19:23
  Ponadto właściciel w pozwie wykazuje że po zmianie regulaminu z m2 na m3 wzrosły mu koszty o 40% i tym argumentuje konieczność uchylania uchwały.
 11.  
  calka:Radca prawny, mówi że aby wygrać rozprawę musimy udowodnić jakąś opinią biegłego że takie rozliczanie jest w porządku.

  To, że takie rozliczenie jest w porządku, powinien wiedzieć sam radca prawny, bo powinien znać art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Co tu trzeba udowadniać?
  Prawo energetyczne określa dopuszczalne metody rozliczeń ciepła. Wy wybraliście jedną z nich i umieściliście w uchwalonym regulaminie. Czy to jest w porządku? Jest.
  Jeden z właścicieli skarży uchwałę twierdząc, że narusza jego interesy - ma do tego prawo.

  Trzeba przyjąć za normalną sytuację, że w Waszym przypadku (różne wysokości lokali) każda metoda rozliczania kosztów ciepła naruszy czyjeś interesy. Metoda "od powierzchni" naruszałaby interesy tych, co mają niższe lokale - zużywają mniej ciepła, a mieliby płacić więcej od właścicieli lokali o tej samej powierzchni, ale większej wysokości. Czy nie mieliby podstaw do zaskarżenia uchwały, przyjmującej metodę od powierzchni? Mieliby.

  Obie metody są zgodne z prawem. Właściciele większością głosów wybrali jedną z nich. Takie są reguły demokracji we współwłasności. Nie wydaje mi się, żeby sąd mógł taką uchwałę uchylić. Aczkolwiek z orzeczeniami sądów nigdy nie wiadomo.POSESJA Zarządca Nieruchomości
  Wyświetl historię - Ilość edycji posta: 1
  •  
   CommentAuthorcalka
  • CommentTime20-03-2012
   
  Dziękuję za odpowiedz, aczkolwiek nie wiem co mam w dalszym ciągu począć.
  Czy szukać innego reprezentanta przed Sądem, czy pozostać przy tym.
  Do sprawy pozostało 7 dni, więc chyba już trochę za późno.
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime21-03-2012
   
  Uchwała godzi w jego interesy, bo do tej pory płacił za mało.
  Nic dziwnego, ze płaci 40 % więcej. Wysokość jego mieszkania jest o 40 % wyższa niż mieszkań pozostałych.
  Pamiętajcie:
  Utrzymywanie dotychczasowej uchwały godzi w Wasze interesy.
  •  
   CommentAuthorcalka
  • CommentTime21-03-2012
   
  Powinienem dodać ze w obowiązującym regulaminie jest przyjęty współczynnik zwiększający koszty CO o wartości: 1,025 (2,5%) z tytułu zwiększonej wysokości. Natomiast rozpatrując tę samą powierzchnię kubaturowo koszt CO lokalu o wysokości 3,5m powinien być o 40% większy niż lokalu o wysokości 2,5m.
  Dodam jeszcze ze właścicielem lokali o wysokości 3,5m jest członek wspólnoty który pełni jednocześnie funkcję Zarządcy w oparciu o Umowę z Zarządem (autor regulaminu w oparciu o powierzchnię).
  Na pewno kolejnym naszym krokiem będzie zmiana Zarządcy. Ale to dopiero po rozprawie, bo teraz priorytetem jest obronienie regulaminu opierającego się o kubaturę.
  Bardzo wszystkim dziękuję za odpowiedz, bo dzięki temu zostałem trochę podbudowany psychicznie.
 12. Ja również mam problem z CO. Kupiłam mieszkanie w styczniu a wczoraj dostałam rozliczenie - do zapłaty 900zł. Mieszkając już w mieszkaniu regulowałam ogrzewanie tak aby nie była temperatura wyższa niż 20 stopni a mimo to taka dopłata. ale mam w związku z tym kilka pytań:
  1. Czy kupując mieszkanie nie powinno byc rozliczenia ogrzewania aby poprzedni właściciele płacili za swoje a ja za swoje?
  2. Dodam że mamy zainstalowane podzielniki ciepła i do mojego rozliczenia dodano jakieś jednostki za to że mam mieszkanie środkowe i na 1 pietrze ale nie odjęto ich mimo że obok od roku nikt nie mieszka i nie ogrzewa mieszkanie
  3. Przeczytałam gdzieś że podzielniki powinny być wprowadzone po termomodernizacji budynku ( u nas jest ona w tylko w planach) oraz powinny byc blokady na kaloryferach aby lokatorzy nie zakrecali całkowicie kaloryferów i aby w mieszkaniach nie było temperatury poniżej 16 stopni - u nas tego nie ma.
  4. Przeczytałam też że w regulaminie wspólnoty powinny byc wszystkie informacje dotyczace ogrzewania, rozliczeń itd - ja dzisiaj wzięłam regulamin a tam nie ma ani jednego słowa o ogrzewaniu, ze wszystkimi sprawami każą jechac do firmy która rozlicza ogrzewanie. W zarządzie nie dostanę żadnej informacji.
  5. Do rozliczenia dodano mi dodatkowe koszty za okres kiedy na jednym kaloryferze nie było podzielnika ( poprzedni właściciele wymieniiali kaloryfer ale napewno nie w okresie grzewczym więc nie wiem za co ten dodatkowy koszt.
  6. Czytałam także że w budynku gdzie nie ma lokali użytkowych rozliczenie powinno być wykonane przy ujeciu kosztów stałych - a u mnie są koszty stałe + koszty zmienne
  7. A bardzo zadziwiający jest fakt że w czerwcu były odczyty pomierników oraz dolewana była w nich ciecz. Na dzień dzisiejszy mimo że nie rozpoczął się sezon grzewczy ja już mam ubytek po 3 kreski na każdym kaloryferze.

  proszę o informację czy mogę się odwołać od kosztów naliczonych, co w odwołaniu napisać i na co się powołać
 13. Zanim się odwołasz, to musisz wiedzieć od czego się odwołujesz
  Weź od administratora uchwałę - regulamin rozliczeń c.o. w twojej wspólnocie
  Z niego się dowiesz jakie zasady sobie uchwaliliście i dopiero potem będziesz wiedzieć czy dobrze cie rozliczono, czy źle
  We wspólnocie jest tak, jak chcą właściciele - sami się rządzicie
  Opłata za c.o. tak naprawdę składa się z kilku składników - ogrzewanie twojego lokalu + ogrzanie części wspólnej (np. kaloryfery na klatce schodowej).
  Poza tym każda z tych opłat na część stałą (moc zamówiona, przesył itp.) oraz zmienną (zależną od zużycia)
  Trochę to skomplikowane, ale jak poczytasz uchwałę i trochę się w to wgryziesz, to będziesz wiedziała na czym stoisz
 14. A jeszcze tak zapytam bo wyczytałam że w starym budownictwie (takim jak moje) nie powinno być podzielników przed termomodernizacją, czy jest to prawda?
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  Już ci przecież napisałam - we wspólnocie jest tak, jak chcą właściciele
  Właściciele podejmują różne decyzje - raz rozsądne a czasem nie.
  Ja jestem przeciwniczką podzielników i współczynników - w mojej wspólnocie rozliczamy c.o. udziałami.
  Ważne jest tylko zdanie większości = uchwała
 15. właśnie wróciłam z regulaminem, jest oczywiście wszystko napisane ładnie ale ogólnie, nie ma podanych cen, opłat, jak i co jest obliczane i pobierane. Nie ma informacji dotyczacej kosztów przy podzielnikach ani kosztów ogrzewania przy opłacie rozliczonej wg wielkości lokalu więc niestety dalej nic nie wiem
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  właśnie wróciłam z regulaminem, jest oczywiście wszystko napisane ładnie ale ogólnie, nie ma podanych cen, opłat, jak i co jest obliczane i pobierane.
  Bo nie może być napisane jaka cena ..... to wynika z kosztów danego roku obrachunkowego. Stawki rozliczeniowe są zmienne i wynikają z kosztów zakupu EC oraz ilość zużytej EC ( ogrzewanie + CW) przez właścicieli poszczególnych lokali .... W regulaminie są opisane zasady i podane algorytmy jak należy rozliczać. W twoim przypadku płacisz za niskie zaliczki ...
  Konkretne dane trzeba wziąć z kosztów wspólnoty jakie WM poniosła w okresie rozrachunkowym.

  Nie ma informacji dotyczacej kosztów przy podzielnikach ani kosztów ogrzewania przy opłacie rozliczonej wg wielkości lokalu więc niestety dalej nic nie wiem

  Te dane są zwarte w sprawozdaniu finansowym + okresowe odczyty wskazań podzielników. Zawsze możesz zapytać o kalkulacje stawek rozliczeniowych UoWL ; UoGN ;
 16. No właśnie możliwe że są to za niskie zaliczki aczkolwiek nie wiem czy w mieszkaniu środkowym na 1 pietrze o wielkości 44m opłata za CO 2500zł rocznie to nie troszkę za dużo i dlatego zastanawiam się czy coś tutaj nie jest nie tak czy tak poprostu jest i tak ma być
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  rnatalia:No właśnie możliwe, że są to za niskie zaliczki aczkolwiek nie wiem czy w mieszkaniu środkowym na 1 pietrze o wielkości 44m opłata za CO 2500 zł rocznie to nie troszkę za dużo
  i dlatego zastanawiam się czy coś tutaj nie jest nie tak czy tak poprostu jest i tak ma być
  Uważam, że opłata 210 zł /m-c przy pow. ogrzewanej 44 m2 , mieści się w strefie środkowej opłat za ogrzewanie .
  Na opłaty ma też wpływ, stan techniczny lokalu: jak okna, ocieplenie, umiejętne korzystanie z ciepła. UoWL ; UoGN ;
 17. niestety dalej nic nie wiem

  Zadzwoń do administratora i umów się na rozmowę, tak żeby miał dla ciebie czas. Poproś, żeby ci łopatologicznie wytłumaczył
 18. Właśnie się dowiedziałam że ogrzewanie mojego budynku na rok wynosi 70 000zł - jest 44 mieszkańców więc wychodzi po 1600zł na mieszkanie a według podzielników wychodzi 2600zł na mieszkanie (i to środkowe na 1 piętrze) - Całkiem logiczne wytłumaczenie
 19. proszę o informację czy mogę się odwołać od kosztów naliczonych, co w odwołaniu napisać i na co się powołać

  rnatalia
  Jak zauważyłam, słusznie coś Ci się nie zgadza w rachunkach za ciepło.
  Jednakże nie masz się co odwoływać bo nie masz do kogo. Zarządzający wspólnotą odeślą Cię do firmy rozliczającej a firma Ci odpisze, że wszytsko jest prawidłowo naliczone.
  W Twojej kamienicy jest poważniejszy problem bo już widać, że podzielniki wprowadzono na tzw. "krzywy ryj" niestety.
  I nie chodzi tylko o brak termomodernizacji.
  A propos skąd wynika ogólny koszt ogrzewania budynku?
  Macie ciepłomierz na wejściu do budynku? Skąd macie ciepłą wodę (tzn gdzie jest podgrzewana)? Skąd wogóle ciepło otrzymujecie i jak jest liczona cena 1 GJ?
  Słusznie piszesz, że jednym z warunków rozliczania podzielnikowego jest aby instalacja c.o. w danym budynku odpowiadała aktualnemu stanowi techniki (tak stanowią instrukcje firm rozliczajacych) - a wg. aktualnego stanu techniki wszystkie grzejniki powinny być zaopatrzone w zawory z ograniczeneim regulacji do 16 stopni czyli praktycznie niżej "2" na pokrętle nikt nie może dalej zakręcić zaworu a tym samym całkowicie wyłączyć grzejnika. To warunek podstawowy aby nie zagrzybić sobie całego budynku i po to taki wymóg został wprowadzony w 2005 roku do Rozp. Min. Infr. z 2002 r. o war. techn. bud.
  Jak więc widzisz w Twojej kamienicy rozliczanie podzielnikowe nie ma nic wspólnego z rzeczywistym zużyciem ciepła w danym lokalu. Jedni grzeją się kosztem sąsiadów a inni ogrzewają jeszcze innych sąsiadów. Beneficentem całego tego badziewia szumnie nazywanego systemem rozliczeń wg. zużycia jest firma rozliczająca inkasująca corocznie odpowiednią sumę za rozliczenie, i...najczęściej ktoś jeszcze na tym korzysta.
  Niestety Twoja wiedza jest za mała aby rozpocząć walkę z całą wspólnotą i z firmą rozliczajacą oraz z zarządzającym (zarząd lub zarządca).
  Poczytaj (jest tego sporo) na tej stronie jak gość, będący w identycznej sytuacji jak Ty, z Białegostoku i Szczecina wygrał walkę z nieprawidłowym regulaminem rozliczeń ciepła: www.podzielniki.info
  Jeżeli się zdecydujesz to masz moje całkowite poparcie. Nawiąż kontakt z tym gościem z Białegostoku - on Ci wiele wyjaśni.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime21-09-2012 zmieniony
   
  rnatalia:Właśnie się dowiedziałam że ogrzewanie mojego budynku na rok wynosi 70 000zł - jest 44 mieszkańców więc wychodzi po 1600zł na mieszkanie a według podzielników wychodzi 2600zł na mieszkanie (i to środkowe na 1 piętrze) - Całkiem logiczne wytłumaczenie

  rnatalia:No właśnie możliwe że są to za niskie zaliczki aczkolwiek nie wiem czy w mieszkaniu środkowym na 1 pietrze o wielkości 44m opłata za CO 2500zł rocznie to nie troszkę za dużo i dlatego zastanawiam się czy coś tutaj nie jest nie tak czy tak poprostu jest i tak ma być

  Z tego wynika, że jesteś osobą rozrzutną i nie dbasz o EC w swoim lokalu - taki nasuwa się wniosek dla mnie. ;
  Nie można niczego uśredniać, bo to prowadzi do błędnych wniosków , szukasz sprawiedliwości ? że wszyscy winni płacić po równo, a nie jak zużywają jak gospodarują ciepłem we własnym mieszkaniu ?

  Jak nie masz informacji ile jednostek ciepła ( tych z podzielników) zużyto w poszczególnych lokalach to, co ty, chcesz uśredniać i kwestionować....
  Nic nie piszesz, co jest zapisane w Regulaminie rozliczenia EC WM - jedyne sformułowanie jakie padło od ciebie to ... "że są tam same ogólniki".... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime21-09-2012 zmieniony
   
  Z tego wynika, że jesteś osobą rozrzutną i nie dbasz o EC w swoim lokalu - taki nasuwa się wniosek dla mnie

  - to jest błędny wniosek i całkowicie nieuprawniony. :buu:
  Jak wynika z opisu w kamienicy rnatalii - rozliczanie podzielnikowe wprowadzono niezgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej zapisanymi nawet w umowie rozliczeniowej. Kamienica i jej system grzewczy - rnatalii nie jest dostosowana do rozliczania podzielnikowego.
  W związku z powyższym samo rozliczanie jak i fikcyjnie wyliczone jednostki ciepła są niczym innym jak oszukiwaniem użytkowników tego badziewia zwanego systemem rozliczeń wraz z narzędziem oszustwa czyli podzielnikiem na dodatek anachronicznym, wyparkowym.
  Rnatalia nie jest osobą rozrzutną, bo jak napisała została obciążona dodatkową opłatą (100, 200% ?) za brak badziewia na jakimś grzejniku - czyli została obciążona niezgodnie z prawem (art. 45a ust. 4 ustawy-prawo energetyczne) za ciepło którego nie zużyła w swoim lokalu, ogrzewajac na dodatek lokale sąsiadów którzy pozakręcali całkowicie swoje grzejniki co jest również niezgodne z prawem.
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime23-09-2012 zmieniony
   
  Z tego wynika, że jesteś osobą rozrzutną i nie dbasz o EC w swoim lokalu - taki nasuwa się wniosek dla mnie.


  To żółte podskakujące po tym zdaniu oznacza, że to był żart...

  Uważam, że opłata 210 zł /m-c przy pow. ogrzewanej 44 m2 , mieści się w strefie środkowej opłat za ogrzewanie .


  W Zagłębiu Dąbrowskim ceny rzadko przekraczają 4 zł/m2.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime23-09-2012 zmieniony
   
  (Odpowiedź na wpis użytkownika biedron_ka usunięto przez Admina bez podania przyczyny )
  UoWL ; UoGN ;
 20. Zastanawiają mnie jeszcze takie dwie rzeczy związane z moim rozliczeniem:
  1. W rozliczeniu pisze że jest odczyt początkowy oraz odczyt końcowy a u nas odczyt podzielników jest tylko raz w roku - w maju lub czerwcu. ale wiadomo że ciecz wyparuje przez lato więc u nas robią tak: napełniają podzielnik do -5 i potem przy rozliczeniu dodają 5 w zimnym parowaniu - więc wychodzi na to że zaczynam sezon od 0 na podziałce. Ale u mnie na kaloryferach przed sezonem jest na podziałce już poniżej 0 - jest po +3 i +4 na kaloryferach więc mam źle obliczone albo zimne parowanie albo odczyt początkowy. Problem w tym że dzwoniłam dzisiaj i dowiedziałam się że teraz przed sezonem nikt nie przyjdzie ani odczytać podzielnika ani tez nikt nie doleje cieczy aby zacząć sezon grzewczy od 0.
  Czy nie powinno być pomiarów 2 razy w roku? przed i po sezonie przy podzielnikach wyparkowych?

  2. W ustawie jest napisane że musi być możliwość rozliczeniu zamiennego wg podzielników lub według powierzchni lub kubatury - u mnie w regulaminie nie ma takiej możliwości ale jeżeli by taka była to jak musiałoby to byc rozliczone?tak jak pisałam wyżej - koszt całego ogrzewania w budynku podzielony przez wszystkie mieszkania (wszystkie mieszkania mają ok 44m +- 2m)? Jeżeli tak to czy zarządca może w regulaminie zabronić takiej metody chociaż w ustawie jest napisane że musi być taka możliwość?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-09-2012 zmieniony
   
  Jeżeli tak to czy zarządca może w regulaminie zabronić takiej metody chociaż w ustawie jest napisane że musi być taka możliwość?
  To nie Zarządca ustala zasady , regulamin ...tylko właściciele lokali, podejmując stosowną uchwałę.
  Zgłoś te zmiany na zebraniu właścicieli lokali, jak ciebie większość poprze, to będą obowiązywały, jak nie, to trudno , musisz się temu podporządkować... UoWL ; UoGN ;
 21. Pewnie że to właściciele muszą się zgodzić ale przecież od tego jest zarząd aby dbać o to co dla nas najlepsze i nie może proponować czegoś co nie jest zgodne z ustawami. Ja jako mieszkaniec nie muszę się znać na wszystkich przepisach ale zarząd chyba musi wiedzieć
 22. rnatalia - podałam Ci we wcześniejszym wpisie linka www.podzielniki.info - gdybyś raczyła skorzystać z mojej rady nie miałabyś żadnych wątpliwości i nie zadawałabyś takich pytań. Na linkowanej stronie jest dokładnie wyjaśniony i opisany przypadek identyczny prawie jak Twój. Facet zakwestionował dwa tylko punkty w regulaminie przyjętym uchwałą gdy otrzymał rozliczenie nakazujące mu dopłacać ponad 2000 zł za ogrzewanie wg. i...wygrał sprawę.
  Oto maleńki tylko fragment całości materiałów zamieszczonych na tej stronie:
  "...Regulamin ten nie zawiera warunków stosowania zamiennego rozliczania,
  Zdaniem powodów taki zapis jest sprzeczny z art. 45 a ust. 12 w zw. z ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo energetyczne albowiem regulamin rozliczania opłat za ciepło powinien przewidywać możliwość zamiennego rozliczania oraz określać jego warunki.
  Zapis ten koresponduje z § 10 Regulaminu oraz stanowiskiem Spółdzielni, w myśl którego nie ma możliwości ryczałtowego rozliczenia na żądanie lokatora, Zdaniem powodów taki zapis, wprowadzający swoistą "kary" dla osób, które podzielników na własne życzenie nie mają, jest sprzeczny z art. 45a ust. 4 ustawy Prawo energetyczne.
  Spółdzielnia przy ustalaniu zasad ryczałtowego rozliczania ciepła uprzywilejowała osoby rozliczające się według podzielników, a nadto -w przypadku osób rozliczających się ryczałtowo – zróżnicowała ich sytuację wyłącznie w zależności od kryterium przyczyny nierozliczania według podzielników.
  Powodowie wskazali też, że budynek, w którym znajduje się ich lokal, nie jest w pełni przygotowany do montażu systemu termodynamizacyjnego, przez co tym bardziej nie jest uzasadnione rozliczanie wyłącznie na podstawie podzielników i uniemożliwienie rozliczania ryczałtowego w sposób odpowiadający zużyciu ciepła. Ponadto, na rezygnację przez powodów z podzielników wpłynęły wcześniejsze nieprawidłowości w rozliczaniu energii cieplnej na ich podstawie.
  Analiza § 8 Regulaminu potwierdza, w ocenie Sądu, trafność stanowiska strony powodowej, iż przyjęty przez Wspólnotę sposób rozliczania kosztów ogrzewania ryczałtowego stanowi w istocie karę za odmowę stosowania rozliczenia według podzielników.
  § 8 i 10 Regulaminu powoduje, że dochodzi do pokrzywdzenia członka Spółdzielni, który nie chce rozliczać się za pomocą podzielników. Wysokość opłat, jakie ma ponosić, poprzez nieoparcie ich na ustawowych kryteriach, z istoty rzeczy nie może oddawać realnego zużycia ciepła w jego lokalu..
  Powyższe stanowi, zdaniem Sądu, wystarczająca podstawę do uchylenia tych uchwał
  ..." - WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE z dnia 9 stycznia 2011 r. Sygn. akt I C 733/11
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-09-2012 zmieniony
   
  rnatalia:Ja jako mieszkaniec nie muszę się znać na wszystkich przepisach ale zarząd chyba musi wiedzieć
  jako mieszkaniec to nie , ale ... jako właściciel to tak ...jak umiesz się upomnieć o swoje rozliczenie to powinnaś wiedzieć i umieć się poruszać w tym labiryncie przepisów lub mieć mentora, który za ciebie będzie to robił. Przecież ty też możesz zostać wybrana do Zarządu WM UoWL ; UoGN ;
 23. A ja mam problem z ciepłomierzem zamontowanym na klatce schodowej. Spółdzielnia wcześniej rozliczała lokatorów wg podzielników ciepła zamontowanych na kaloryferach. Kiedy zamontowała ciepłomierze nie podała żadnych informacji o kosztach z nimi związanych. W końcu przyszło do tzw. legalizacji. Spółdzielnia stwierdziła, że ciepłomierze należą do właścicieli lokali i oni mają zapłacić za legalizację. Tymczasem w regulaminie spółdzielni jest wyraźnie napisane, że ciepłomierze należą do właścicieli lokali wtedy gdy one są zamontowane w ich lokalach użytkowych. Nie przyjąłem wystawionej faktury obciążającej moją osobę powołując się na zapis w regulaminie. Zarząd udaje, że nie wie co tam jest napisane twierdząc, że ciepłomierz należy do mnie i ja mam płacić.
  Co na to przepisy? Czy mogę zaskarżyć spółdzielnię do sądu o wystawienie faktury i naliczanie odsetek za niezapłacenie, kiedy regulamin spółdzielni mówi inaczej niż działanie zarządu? I jak wysokiego odszkodowania mogę się ewentualnie domagać za nękanie i lekceważenie moich pism ze wskazaniem na zapisy w regulaminie?
 24. Czy mogę zaskarżyć spółdzielnię do sądu

  To robi się odwrotnie. Jak jestes pewien wygranej, to nie płacisz i czekasz, aż to s-nia skieruje sprawe do sądu.
  I wtedy to ona musi udowodnić, że ma rację, a nie ty.
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime23-10-2012 zmieniony
   
  krzysiu458: żeby cokolwiek sensownego Ci doradzić spróbuj jeszcze raz napisać i wyjaśnić o co chodzi bo z tego chaosu nic nie można zrozumieć.
  mam problem z ciepłomierzem zamontowanym na klatce schodowej

  - dlaczego ciepłomierz na klatce schodowej jest Twoim problemem? Co Ciebie obchodzi ten ciepłomierz? Ty jesteś właścicielem klatki schodowej?
  Spółdzielnia wcześniej rozliczała lokatorów wg podzielników ciepła

  - no skoro lokatorzy się zgodzili na takie oszukiwanie tfu, rozliczanie...
  Kiedy zamontowała ciepłomierze nie podała

  - gdzie zamontowała te ciepłomierze?
  Na klatce schodowej czy w lokalach właścicieli czy w lokalach zajmowanych przez lokatorów?
  Spółdzielnia stwierdziła, że ciepłomierze należą do właścicieli lokali i oni mają zapłacić za legalizację

  - żeby coś należało do mnie muszę to coś kupić albo otrzymać w prezencie. Stwierdzać to mogę nawet to, że Kolumna Zygmunta jest moja.
  w regulaminie spółdzielni jest wyraźnie napisane, że ciepłomierze należą do właścicieli lokali wtedy gdy one są zamontowane w ich lokalach użytkowych

  - czyli te zamontowane w lokalach mieszkalnych czy też na klatce schodowej nie należą do właścicieli lokali - tak?
  Nie przyjąłem wystawionej faktury obciążającej moją osobę

  - jeżeli nie kupowałeś ciepłomierza to kto wystawił na ciebie fakturę?
  Zarząd udaje, że nie wie co tam jest napisane twierdząc, że ciepłomierz należy do mnie i ja mam płacić.

  - o który ciepłomierz chodzi: ten na klatce schodowej, w jakimś lokalu użytkowym czy w lokalu mieszkalnym?
  - o jakim zarządzie piszesz: spółdzielni czy też może wspólnoty?
  - kim ty jesteś w tej spółdzielni, właścicielem lokalu mieszkalnego, właścicielem lokalu użytkowego, lokatorem członkiem spółdzielni, właścicielem klatki schodowej...?
  Czy mogę zaskarżyć spółdzielnię do sądu o wystawienie faktury i naliczanie odsetek

  - no....możesz tylko, że spółdzielnia ma prawo wystawiać chyba różne faktury a czy akurat tej nie miała prawa to my nie wiemy
  jak wysokiego odszkodowania mogę się ewentualnie domagać za nękanie i lekceważenie moich pism

  - to ty nękasz spółdzielnię czy spółdzielnia ciebie? ile tych pism już wysłałeś do niej? ile ich zlekceważyli czyli jak rozumiem nie odpisali w ogóle na nie?
  - wysokość jakiegoś odszkodowania za coś tam, ty jako poszkodowany określasz dowolnie byle byś tylko udowodnił to i sąd ci przyznał.
  Bądź więc tak łaskaw i uściślij te wątpliwości.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime23-10-2012
   
  Czy mogę zaskarżyć spółdzielnię do sądu

  Najpierw odwołaj się do Rady nadzorczej SM .... UoWL ; UoGN ;
 25. Sprawa wygląda tak:
  Spółdzielnia zamontowała na klatce schodowej ciepłomierz. Powiadomiła o tym mieszkańców, że będzie wymiana, jednak nie wspomniała o jakichkolwiek kosztach z tym związanych. Po 5 latach informuje o konieczności legalizacji tych ciepłomierzy twierdząc, że ich właścicielami są mieszkańcy do których jest przypisany dany ciepłomierz i oni jako właściciele ponoszą koszt legalizacji. Tymczasem doczytałem się w regulaminie spółdzielni, że właścicielami są tylko mieszkańcy, u których jest zamontowany ciepłomierz w mieszkaniu o klatce schodowej nie ma wzmianki. Dlatego występowałem do zarządu spółdzielni o niesłuszne wystawienie faktury na moją osobę, gdyż zgodnie z regulaminem ciepłomierz jako zamontowany na klatce schodowej nie jest oczywiści w moim mieszkaniu i nie jestem jego właścicielem. Spółdzielnie od ponad 3 miesięcy udaje, że nie wie co jest napisane w regulaminie i wystawiła mi fakturę, grożąc naliczaniem odsetek. Fakturę odniosłem z adnotacją, że jest ona wystawiona niezgodnie z obowiązującym regulaminem.
  Teraz nie wiem czy skarżyć spółdzielnie do sądu cywilnego czy pozwolić na rzekomy dług i naliczanie odsetek przez spółdzielnie?
  Czy ktoś może doradzić w tej sprawie?
 26. Witam ponownie, ja napisałam do firmy rozliczającej ogrzewanie reklamację m.in takie punkty:
  - doliczono mi dodatkowe jednostki za to że mieszkam w środkowym mieszkaniu ale tak naprawdę nikt obok nie mieszka, nikt nie grzeje i mam zimno a płacę bardzo dużo, dodałam że nie ma zaworów które uniemożliwiają całkowite wychłodzenie innych mieszkań - dowiedziałam się dzisiaj że tych zaworów nie ma i nie będzie bo czegoś takiego nie ma nie funkcjonuje itd a każdy ma prawo wyjechac więc ja i tak będę miała zimno i będę płaciła dużo

  - wspomniałam także o tym iż podzielniki sprawdzane są tylko raz w roku - w czerwcu i według mnie obliczane zimne parowanie jest błędne i płacę za okres lata - dostałam odpowiedź że "zimne parowanie" jest rozliczane według jakiejś ustawy i nie ma możliwości rozliczania tego inaczej.

  Na odpowiedź czekałam od 24 września do dzisiaj (12 listopad) i okazuje sie że na firmę która rozlicza nie ma mocnych!
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-11-2012
   
  rnatalia:Na odpowiedź czekałam od 24 września do dzisiaj (12 listopad) i okazuje sie że na firmę która rozlicza nie ma mocnych!
  Widzę, że dobre rady omijasz wielkim kołem ...

  KubaP:
  Czy mogę zaskarżyć spółdzielnię do sądu

  Najpierw odwołaj się do Rady nadzorczej SM ....
  UoWL ; UoGN ;
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego