Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Witam ,

  Proszę o pomoc w poniżej opisanej sytuacji.

  W 2009 roku jako deweloper wyraziłam zgodę dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej zgodę na wejście w teren i wykonanie wykopu celem położenia rury kanalizacyjnej cele podłączenia budynków oraz sąsiadów do kanalizacji miejskiej. No i tu się zaczyna przyszło do faktycznego wykonawstwa i jako że w między czasie w budynku powstała wspólnota mieszkaniowa jeden z właścicieli nie wyraża zgody na wejście w teren i wykonanie kanalizacji ponieważ chce otrzymać odszkodowanie. Czy w związku z powyższym wspólnota może podjąć uchwałę na wyrażenie zdgody na wejście w teren i budowę kanalizacji dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej - uchwały wg statutu podjemowane są większością głosów czy w tym wypadku możemy większością głosów wyrazić zgodę na wykonanie niniejszej kanalizacji
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime3-04-2013
   
  może,... podjąć taka uchwałę .... zależy jak duża jest wspólnota ( ile liczy lokali) UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime3-04-2013 zmieniony
   
  SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU KANALIZACJI
  Czy w związku z powyższym wspólnota może podjąć uchwałę na wyrażenie zdgody na wejście w teren i budowę kanalizacji dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej

  KubaP: może,... podjąć taka uchwałę .... zależy jak duża jest wspólnota  Ejże! Hola!

  Od kiedy to ustanowienie służebności (ograniczenie prawa własności) na czyjeś własności (współwłaścicieli) można ustanawiać uchwałą (bez zgody wszystkich)? To nie tylko zgoda na budowę ale także zgoda na ciągłą obsługę instalacji, dostęp do niej w każdej chwili itd.
  "...Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się, oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.
  Źródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia przesyłowe. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien znosić. W szczególności w umowie powinny być ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia. Jeśli strony ustanawiają w umowie służebność przesyłu na nieruchomości, na której już zainstalowano urządzenia, w umowie warto również ustalić kwestię opłaty za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008.
  Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego
  ..." -
  http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sluzebnosc-przesylu-czego-wlasciciel-nieruchomosci-moze-sie-domagac
  Tu jeszcze można na temat też poczytać:
  http://www.e-wspolnotamieszkaniowa.pl/index.php/sluzebnosc-przesylu
 2.  
  Nie uważam, aby była potrzeba zgoda wszystkich właścicieli, o ile to duża wspólnota mieszkaniowa.

  Zresztą, jeżeli właściciele się nie zgodzą, to i tak przedsiębiorstwo może wystąpić do sądu o ustanowienie służebności na podstawie art. 305 (2) kodeksu cywilnego:
  Art. 3052
  § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.
  § 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.


  W postanowieniu z dnia 4 lutego 2011 roku, sygn. akt: III CSK 110/10 Sąd Najwyższy orzekł, że ustanowienie służebności drogowej mieści się w sprawach zastrzeżonych dla wspólnoty mieszkaniowej, jednak konieczna jest w tym przedmiocie uchwała właścicieli lokali, jako że to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

  Uważam, że skoro do ustanowienia służebności drogowej wystarczy uchwała, to tym bardziej do ustanowienia służebności przesyłu, który to przesył jest ingerencją daleko mniej uciążliwą niż służebność drogowa.


  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia postanowienia SN z dnia 4.02.2011 r., sygn. akt: III CSK 110/10:

  Sprawa o ustanowienie służebności przejazdu na nieruchomości, na której zostały wyodrębnione lokale oraz ustanowione prawo wieczystego użytkowania w udziałach odpowiadających powierzchni lokali, niewątpliwie jest sprawą, której przedmiot dotyczy nieruchomości wspólnej, o której mowa w art. 3 ust. 2 u.w.l. Rozważając kwestię, czy sprawa ta jest związana z zarządzaniem nieruchomością wspólną, odwołać się należy do art. 22 ust. 3 i 4 u.w.l. zgodnie z którym czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd jest m.in. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego. Przepis ten nie wymienia expressis verbis czynności polegającej na obciążeniu nieruchomości wspólnej służebnością drogową, niemniej jednak takie obciążenie nieruchomości należy traktować równoznacznie z czynnościami wymienionymi w art. 22 u.w.l., bowiem powstaje również ograniczone prawo rzeczowe. Będzie to zatem czynność mieszcząca się w granicach zarządu nieruchomością wspólną, z tym, że jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu jest bowiem np. rozporządzenie nieruchomością wspólną, obciążenie jej, modernizacja, czy połączenie lokali. Wspólnota Mieszkaniowa ma zatem legitymację bierną w sprawie o ustanowienie służebności przejazdu na nieruchomości objętej udziałami właścicieli wyodrębnionych lokali w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na tej nieruchomości oraz stanowiącej nieruchomość wspólną, i jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 k.p.c., z tym zastrzeżeniem, że zarząd może podejmować czynności w tej sprawie wyłącznie na podstawie uchwały właścicieli, o której mowa w art. 22 ust. 2 u.w.l.

  Orzeczenie na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1208-iii-csk-11010-sluzebnosc-drogowa-we-wspolnocie-mieszkaniowejPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime3-04-2013 zmieniony
   
  Nie uważam, aby była potrzeba zgoda wszystkich właścicieli, o ile to duża wspólnota mieszkaniowa.

  Ależ UoWL ani słowem nie wspomina o ustanawianiu służebności przesyłu - w żadnym artykule nie reguluje tej kwestii.
  Po to jest art. 1 ust.2 odsyłający do K.c.
  Służebność, to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 K.c. to ograniczone prawo rzeczowe polegające na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.
  Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władnącej, z mocy orzeczenia sądowego lub też na skutek zasiedzenia. Służebność też musi być wpisana do KW.
  Tu nie ma miejsca na jakieś uchwały 50,01% czy 99,99% udziałów, nie ma nic o małych czy dużych wspólnotach.
  -------
  służebność przejazdu - czyli możliwość korzystania z drogi która i tak istnieje (i jest własnością właściciela NW) jest zupełnie innym zagadnieniem niż służebność przesyłu czyli wybudowania instalacji (niebędącej własnością właściciela NW) na danym terenie i korzystania z niej tak jak ze swojej przez przedsiębiorstwo przesyłowe.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime3-04-2013 zmieniony
   
  Zarządca:Nie uważam, aby była potrzeba zgoda wszystkich właścicieli, o ile to duża wspólnota mieszkaniowa.
  W postanowieniu z dnia 4 lutego 2011 roku, sygn. akt: III CSK 110/10 Sąd Najwyższy orzekł, że ustanowienie służebności drogowej mieści się w sprawach zastrzeżonych dla wspólnoty mieszkaniowej, jednak konieczna jest w tym przedmiocie uchwała właścicieli lokali, jako że to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

  Pomocne orzecznictwo:
  Sprawa o ustanowienie służebności przejazdu na nieruchomości,
  cytatologi bez opamiętania ciąg dalszy ...ale jak się ma mgliste pojęcie o działalności wspólnot mieszkaniowych i mocno się wierzy w orzecznictwo sądowe, niezależnie kogo dotyczy , to nic innego się nie wymyśli / "poradzi"

  co służebność przejazdu ma wspólnego ze służebnością przesyłu ... chyba to że oba zaczynają się słowem służebność ...

  biedronka: Od kiedy to ustanowienie służebności (ograniczenie prawa własności) na czyjeś własności (współwłaścicieli) można ustanawiać uchwałą (bez zgody wszystkich)?

  Od dzisiaj ?...

  Do czasu wejścia w życie ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 116, poz. 731), tj. 3 sierpnia 2008r., w polskim systemie prawa cywilnego istniały wyłącznie służebności gruntowe (art. 285–295 kc) i osobiste (art. 296–305 kc).

  Nowa regulacja wprowadziła instytucję „służebności przesyłu”, która miała rozwiązać problemy prawne związane z budową i eksploatacją urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie. Do tej pory często podnoszono, że brakuje odpowiedniej służebności pasującej do szczególnej funkcji korzystania przez przedsiębiorców z cudzej nieruchomości w celu wybudowania na niej i eksploatowania urządzeń przesyłowych.

  W myśl art. 305'1 kc, nieruchomość można obciążyć – na rzecz przedsiębiorcy, który chce na cudzym gruncie wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne (art. 49 par. 1 kc) – prawem korzystania w ograniczonym zakresie z tej nieruchomości. Korzystanie to musi być zgodne z przeznaczeniem ww. urządzeń przesyłowych.

  Zgodnie z art. 431 kc, przedsiębiorcą jest – prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  W sytuacji zbycia przedsiębiorstwa lub urządzeń wymienionych w art. 49 par. 1 kc służebność przesyłu przechodzi na ich nabywcę (art. 305'3 par. 1 kc) i wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa (art. 3053 par. 2 kc). po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości.

  Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody (art. 3053 par. 3 kc).
  Z drugiej strony stosunku prawnego jest właściciel nieruchomości.

  Powstanie służebności

  Co do zasady, źródłem służebności jest umowa ustanowienia służebności określająca odpowiednie wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wtedy na zasadzie porozumienia stron.
  Natomiast w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości lub przedsiębiorca odmawia umownego ustanowienia służebności, dokonuje tego właściwy sąd rejonowy, gdy służebność jest konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych (art. 3052 par. 1 kc).

  Sąd na podstawie opinii biegłego dokonuje wówczas ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego właścicielowi. Dopuszczalne jest także nabycie służebności w drodze zasiedzenia. podstawową przesłanką zasiedzenia jest niewątpliwie posiadanie tej służebności jako posiadacz samoistny; dobra bądź zła wiara ma jedynie wpływ na okres posiadania prowadzący do zasiedzenia (postanowienie SN z 10 lipca 2008 r.,III CSK 73/08). przedsiębiorca, na którego rzecz ustanowiono służebność, zyskuje uprawnienie do wybudowania urządzeń, a także do dalszego, następującego ....

  Źródło: Miesięcznik Wspólnota Mieszkaniowa październik 2010 http://www.jkdi.pl/WM_2010_10.pdf
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime3-04-2013 zmieniony
   
  Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władnącej, z mocy orzeczenia sądowego lub też na skutek zasiedzenia.

  Od kiedy to ustanowienie służebności (ograniczenie prawa własności) na czyjeś własności (współwłaścicieli) można ustanawiać uchwałą (bez zgody wszystkich)?

  KubaP: Od dzisiaj ?...

  - i na potwierdzenie, cytatologia bez sensu.
  Może zamiast cytatologii podaj lepiej konkretny przepis, że ustanowienie służebności przesyłu można ustanowić uchwałą właścicieli lokali w dużej wspólnocie a w małej zgodą wszystkich (czy może też większością? - dyskryminacja?)
  Jeżeli takiego przepisu nie znadziesz to wypada napisać, że myliłeś się i wprowadziłeś w błąd.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime3-04-2013 zmieniony
   
  biedron_ka:.
  Może zamiast cytatologii podaj lepiej konkretny przepis, że ustanowienie służebności przesyłu można ustanowić uchwałą właścicieli lokali w dużej wspólnocie a w małej zgodą wszystkich (czy może też większością? - dyskryminacja?)

  Jeżeli takiego przepisu nie znadziesz to wypada napisać, że myliłeś się i wprowadziłeś w błąd.

  uruchom swój szperacz i szukaj szukaj .... nie przyzwyczajaj się otrzymywania wszystkiego na talerzu ...ja jestem przeciwnym bezstresowym wychowaniu internautów .... tak się rodzi patologia jednostki roszczeniowej ... UoWL ; UoGN ;
 3. W odpowiedzi na powyższe posty informuję iż wspólnota składa się z 16 lokali. Co do problemu którym pisałam to tylko jeden z właścicieli ma problem reszta chce wybudowania kanalizacji na naszej nieruchomości oraz podłączenia. Chodzi mi dokładnie czy wystarczy większość głosów aby dać zgodę na wejście w teren i wykonanie kanalizacji. Nie sadze po rozmowach z miastem , iż miasto ustanowi odpłatną służebność przesyłu a o to chodzi Panu który się kanalizacji sprzeciwia.
 4. Dziękuję wszystkim za odpowiedz :)
  •  
   CommentAuthorTsuda
  • CommentTime3-04-2013
   
  KubaP: co służebność przejazdu ma wspólnego ze służebnością przesyłu ... chyba to że oba zaczynają się słowem służebność ...

  a ma i to dużo, bo do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.


  DOMINIKAKOLEV: Chodzi mi dokładnie czy wystarczy większość głosów aby dać zgodę na wejście w teren i wykonanie kanalizacji.

  Tak wystarczy większość, bo:
  - do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
  W dużej wspólnocie, więcej niż 7 lokali, w sprawach zarządu nieruchomością wspólną decyduje większość. Nie należy moim zdaniem rezygnować z odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime3-04-2013
   
  Tsuda:
  KubaP: co służebność przejazdu ma wspólnego ze służebnością przesyłu ... chyba to że oba zaczynają się słowem służebność ...

  a ma i to dużo, bo do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.
  dość ..już się nie pogrążaj ... tak trwasz od 2008 roku

  Do czasu wejścia w życie ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 116, poz. 731), tj. 3 sierpnia 2008r., w polskim systemie prawa cywilnego istniały wyłącznie służebności gruntowe (art. 285–295 kc) i osobiste (art. 296–305 kc).

  Nowa regulacja wprowadziła instytucję „służebności przesyłu”, która miała rozwiązać problemy prawne związane z budową i eksploatacją urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie. Do tej pory często podnoszono, że brakuje odpowiedniej służebności pasującej do szczególnej funkcji korzystania przez przedsiębiorców z cudzej nieruchomości w celu wybudowania na niej i eksploatowania urządzeń przesyłowych.
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorTsuda
  • CommentTime3-04-2013
   
  Widzisz kolego właśnie wpadłeś:smoking:, ja zacytowałem wprost obowiązujący art. 305 (4) Kodeksu Cywilnego.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime3-04-2013 zmieniony
   
  Tsuda:Widzisz kolego właśnie wpadłeś:smoking:,
  ja zacytowałem wprost obowiązujący art. 305 (4) Kodeksu Cywilnego.


  Rozdział III
  Służebność przesyłu


  Art. 305'1.

  Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

  Art. 305'2.

  § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.
  § 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

  Art. 305'3.

  § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.
  § 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.
  § 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

  Art. 305' 4.

  Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych  Rozdział I
  Służebności gruntowe


  Art. 285.

  § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
  § 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

  Art. 286.

  Na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej można ustanowić służebność gruntową bez względu na to, czy spółdzielnia jest właścicielem gruntu.

  Art. 287.

  Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

  Art. 288.

  Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

  Art. 289.

  § 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
  § 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna.

  Art. 290.

  § 1. W razie podziału nieruchomości władnącej służebność utrzymuje się w mocy na rzecz każdej z części utworzonych przez podział; jednakże gdy służebność zwiększa użyteczność tylko jednej lub kilku z nich, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zwolnienia jej od służebności względem części pozostałych.
  § 2. W razie podziału nieruchomości obciążonej służebność utrzymuje się w mocy na częściach utworzonych przez podział; jednakże gdy wykonywanie służebności ogranicza się do jednej lub kilku z nich, właściciele pozostałych części mogą żądać ich zwolnienia od służebności.
  § 3. Jeżeli wskutek podziału nieruchomości władnącej albo nieruchomości obciążonej sposób wykonywania służebności wymaga zmiany, sposób ten w braku porozumienia stron będzie ustalony przez sąd.

  Art. 291.

  Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.

  Art. 292.

  Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.

  Art. 293.

  § 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.
  § 2. Jeżeli treść służebności gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, przepis powyższy stosuje się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności.

  Art. 294.

  Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej.

  Art. 295.

  Jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.


  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorTsuda
  • CommentTime3-04-2013
   
  bardzo dobrze KubaP, o to chodziło.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime3-04-2013 zmieniony
   
  Tsuda:bardzo dobrze KubaP, o to chodziło.
  jak o to chodziło to trzeba było tak samemu zrobić .... zrozumiałbyś , co zapis art. 305'4 oznacza ... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorTsuda
  • CommentTime3-04-2013
   
  KubaP: co służebność przejazdu ma wspólnego ze służebnością przesyłu ... chyba to że oba zaczynają się słowem służebność ...

  tak tak KubaP :smoking:
  •  
   CommentAuthorTsuda
  • CommentTime3-04-2013
   
  KubaP: co służebność przejazdu ma wspólnego ze służebnością przesyłu ... chyba to że oba zaczynają się słowem służebność ...

  co tam ja, ważne że ty rozumiesz co służebność przejazdu ma wspólnego ze służebnością przesyłu w świetle at. 305 (4) KC
  •  
   CommentAuthorslava
  • CommentTime17-04-2015
   
  służebność przejazdu może być ustanowiona pod służebność przesyłu jako dodatkowa płatność za dojazd do urządzenia
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego