Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Phantos, blazejh, azygnerski, Do-da, drm, gab, t66, wp44, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Prawo budowlane 2018 i 2017 - co się zmieniło w ostatnich latach?

  Źródło: https://kb.pl/porady/ustawa-prawo-budowlane-zmiany-2018-2017-i-2016/

  Częste nowelizacje prawa budowlanego nie są niczym zaskakującym. Cykliczne zmiany zapisów ustawowych niosą za sobą konsekwencje w postaci zmiany prawa. Dlatego warto zapoznać się z aktualnymi wymaganiami, które regulują kwestię inwestycji budowlanych. Poniżej przybliżymy aktualną sytuację prawną i podkreślimy, jakie zmiany nastąpiły w 2018 roku.  Najnowsze zmiany w prawie budowlanym 2018

  Aktualnie trwa proces legislacyjny Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który ma zrewolucjonizować i uprościć prawo budowlane. Ustawodawcy chcą, aby zmiany następowały etapami. I tak 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W znowelizowanym rozporządzeniu znajdziemy kilka istotnych modyfikacji, które wpłyną na procesy budowlane. Poniżej opiszemy najistotniejsze z nich.

  Prawo budowlane 2018 - zmiany w usytuowaniu budynków


  W znowelizowanym rozporządzeniu znajdziemy zapis traktujący o minimalnych odległościach obiektu budowlanego od granicy posesji. Od stycznia 2018 roku budowa nowego budynku w odległości 1,5 metra od granicy może być zrealizowana, jeśli pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu inwestor zostaje zwolniony z konieczności uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych. Wydanie zgody będzie potrzebne jedynie wtedy, gdy inwestor chce zwrócić okna lub drzwi w stronę działki sąsiedniej.

  Istotną nowością jest także zmiana sposobu obliczania minimalnych odległości. Do końca 2017 roku prawo budowlane przewidywało obliczanie minimalnych odległości od granicy działki sąsiedniej i jej przeznaczenie nie miało żadnego znaczenia. Od stycznia 2018 roku pomiarów dokonuje się od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja budowlana. Zatem, jeśli w sąsiedztwie znajdzie się np. działka drogowa, wówczas pomiar liczy się do działki kolejnej

  Mniejsza odległość od lasu

  Do końca grudnia 2017 roku minimalna odległość obiektu budowlanego od lasu wynosiła 12 metrów. Nowelizacja rozporządzenia zmieniła ową wartość do 4 metrów od granicy lasu, jeśli owa granica znajduje się na sąsiedniej działce.

  Znowelizowane rozporządzenie umożliwia także realizację budowy tuż przy granicy lasu, jeśli znajduje się ona na działce budowlanej inwestora.

  Prawo budowlane 2018 – parking i miejsca parkingowe


  Większa liczba stanowisk parkingowych
  W nowelizacji nie zmieniono minimalnej odległości parkingu od okien budynków i nadal wynosi ona 7 metrów. Istotną zmianą jest natomiast zwiększenie dopuszczalnej liczby stanowisk parkingowych. Do tej pory można było wybudować maksymalnie cztery stanowiska parkingowe, od stycznia 2018 ich liczba zwiększyła się do siedmiu.

  Istotną modyfikacją jest także zwiększenie liczby stanowisk ulokowanych 3 metry od granicy posesji. Liczba stanowisk zwiększyła się z czterech do dziesięciu.

  Omawiając zmiany warto wspomnieć także o zwiększeniu minimalnej szerokości parkingowej do 2,5 metra, a także o możliwości budowy niezadaszonego parkingu bez zachowania minimalnych odległości od okien i granicy posesji. W drugiej sytuacji mowa tu o parkingach posadowionych przy zabudowie jednorodzinnej, mieszczących maksymalnie dwa stanowiska parkingowe.

  Prawo budowlane 2018 wprowadza też minimalną powierzchnię mieszkań


  Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie objęła także minimalną powierzchnię mieszkań. Od początku stycznia 2018 roku minimalna powierzchnia nowopowstałych mieszkań wzrosła z 16 do 25 m2. Jednocześnie ustawodawcy zrezygnowali z narzucania sztywnych wytycznych dotyczących metrażu poszczególnych pomieszczeń. Zrezygnowano także z obowiązku zapewnienia miejsca na pralkę w łazience.

  Pozwolenie budowlane 2018 – kiedy nie będzie potrzebne?

  Nowelizacja prawa budowlanego z 2017 roku nadal aktualna
  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowela weszła w życie w 2017 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego. W nowych zapisach poszerzono zakres inwestycji, których budowa nie podlega obowiązkowi pozwolenia budowlanego. W artykule 29 ustawy znajdziemy pełen katalog budynków, których budowa wymaga jedynie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę.

  Aktualnie obowiązujące prawo budowlane zwalnia z obowiązku starania się o pozwolenia na budowę w przypadku domków letniskowych, budynków gospodarczych, garaży oraz oranżerii i ogrodów zimowych w formie oranżerii. Zwolnione z obowiązku są również altany.

  Ustawa prawo budowlane zwalnia wszystkie wymienione wyżej budowle pod warunkiem, że ich powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m2. Łączna liczba przedstawionych budynków nie może przekraczać jednego na 500 m2 powierzchni działki. Dodatkowo pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie wiat o powierzchni do 50 m2. Na każde 500 m2 działki można postawić jedną taką wiatę, dokonując jedynie zgłoszenia.

  Lista inwestycji, których budowa wymaga jedynie zgłoszenia robót budowlanych

  Bardzo ważną zmianą z perspektywy właścicieli domów prywatnych jest również zniesienie pozwolenia na budowę w przypadku robót budowlanych o różnorodnym charakterze. Aktualne na 2018 rok przepisy w dużej mierze upraszczają proces budowlany, czyli są odpowiedzią na potrzeby inwestorów. Poniżej przedstawimy skróconą listę obiektów, których budowa wymaga jedynie zgłoszenia.

  - Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.
  - Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
  - Budowa wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych, jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.
  - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.
  - Budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach.
  - Budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu.
  - Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2.
  - Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  - Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
  - Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
  - Budowa obiektów małej architektury .
  - Budowa ogrodzeń.
  - Budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.
  - Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
  - Docieplenie budynków o wysokości do 25 m.

  Pełną listę obiektów realizowanych na podstawie zgłoszenia można odnaleźć w artykule 29 ustawy Prawo Budowlane. Należy przy tym zaznaczyć, że niezależnie od tego, co zostało wyszczególnione powyżej, pozwolenia na budowę wymagają inicjatywy i przedsięwzięcia, w których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko naturalne oraz obszar Natura 2000.

  Pozwolenia na budowę wymaga również wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie czy przebudowie obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Jeśli chodzi o prace na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wystarczy zgłoszenie. Jednakowoż należy do zgłoszenia dołączyć pozwolenie właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego